Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии: чрез насърчаване на цифровизацията на културата в ЕС към стимулиране на растежа

Брюксел, 28 октомври 2011 г. — Европейската комисия прие препоръка, в която призовава държавите-членки на ЕС да увеличат усилията си, да обединят ресурсите си и да привлекат частния сектор в цифровизацията на материали в областта на културата. Това е от съществено значение, за да стане европейското културно наследство всеобщо достояние и да се стимулира растежът на творческите сектори в Европа. Цифровизираните материали следва да бъдат достъпни за ползване чрез „Europeana“ — европейската цифрова библиотека, архив и музей (вж. www.europeana.eu). Препоръката поставя държавите-членки пред предизвикателството да разработят действени планове и да изграждат партньорства, за да може в „Europeana“, която днес наброява 19 милиона обекти, до 2015 г. да се въведат 30 милиона, да публикуват в интернет повече материали, защитени от авторско право, както и материали, вече изчерпани в търговската мрежа, и да приспособят националното си законодателство и стратегиите си така, че да гарантират дългосрочното съхранение на материали в цифров вид.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Европа вероятно разполага с най-богатото културно наследство в света. Не можем да си позволим да пропуснем възможностите, предлагани от цифровизацията, и да се озовем пред културен упадък. Цифровизацията въвежда културата в домовете на хората и е ценен източник за образованието, за разработването на туристически приложения, игри, анимация, както и за целия творчески сектор. Инвестирането в цифрови технологии ще създаде нови фирми и ще разкрие нови работни места.“

„Europeana“, която през 2008 г. започна с 2 милиона обекта, в момента съдържа повече от 19 милиона, достъпът до които се осъществява чрез подобрен интерактивен и интуитивен интерфейс. За да се осигури по-добър баланс в съдържанието от цяла Европа, в препоръката се определят цели за минималния принос на отделните държави-членки до 2015 г.

Препоръката се основава на заключенията на т.нар. Комитет на мъдреците (група на високо равнище за стратегически анализи, създадена през 2010 г.) относно осигуряването на достъп в интернет до европейското културно наследство (вж. IP/11/17).

Приемането на мерки за подкрепа на културните и творческите сектори и разработването на устойчив модел за финансиране на „Europeana“ са сред целите на Програмата за цифрови технологии в Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Контекст

Предоставянето на онлайн достъп до културното наследство на ЕС означава, че гражданите в цяла Европа ще могат по всяко време да го използват свободно за отдих, обучение, изследвания или работа. Преобразувани в цифров вид, материалите могат да бъдат полезни също така за търговски и нетърговски цели, като например разработване на учебно и образователно съдържание, документални филми или туристически приложения. Това ще даде огромен тласък на европейските творчески сектори, които понастоящем произвеждат 3,3 % от БВП на ЕС и осигуряват 3 % от работните места в ЕС.

Индикативни цели за приноса на държавите-членки към съдържанието на „Europeana“ (брой обекти), поставени в новата препоръка:

Австрия

600 000

Белгия

759 000

България

267 000

Кипър

45 000

Чешка република

492 000

Дания

453 000

Естония

90 000

Финландия

1 035 000

Франция

4 308 000

Германия

5 496 000

Гърция

618 000

Унгария

417 000

Ирландия

1 236 000

Италия

3 705 000

Латвия

90 000

Литва

129 000

Люксембург

66 000

Малта

73 000

Нидерландия

1 571 000

Полша

1 575 000

Португалия

528 000

Румъния

789 000

Словакия

243 000

Словения

318 000

Испания

2 676 000

Швеция

1 936 000

Обединено кралство

3 939 000

С новата препоръка се актуализира препоръката, издадена през 2006 г. В нея се вземат под внимание докладите за напредъка на държавите-членки от 2008 г. и 2010 г., които показват, че въпреки някои постижения са необходими повече действия по отношение на финансовите ресурси, количествените цели на цифровизацията и солидната подкрепа за „Europeana“.

В препоръката държавите-членки се приканват към:

  • въвеждане на ясни планове за инвестиции в цифровизацията и насърчаване на публично-частните партньорства за споделяне на разходите. В препоръката се посочват ключовите принципи за гарантирането на справедливия и балансиран характер на тези партньорства;

  • осигуряване на достъп чрез „Europeana“ до 30 милиона обекти до 2015 г., включително до всички европейски шедьоври, които вече не са защитени от авторско право, както и до всички значими материали, цифровизирани с обществени средства;

  • публикуване в интернет на повече материали, защитени от авторско право, например чрез създаване на правна рамка, даваща възможност за широкомащабна цифровизация и трансграничен достъп до произведения, изчерпани в търговската мрежа;

  • укрепване на стратегиите и приспособяване на законодателството за осигуряване на дългосрочното съхранение на цифрови материали, например като се гарантира, че депозираните материали не са защитени с технически мерки, които препятстват библиотекарите при запазването им.

„Europeana“, заедно със свързаните с нея дейности, е една от инфраструктурите за цифрови услуги, предназначени за финансиране чрез Механизма за свързване на Европа 2014—2020 г. (вж. MEMO/11/709). Цифровизацията на културни артефакти създава огромни възможности за взаимодействие с обществеността и за търговско развитие. Например, като част от „Europeana“ неотдавна стартира проектът „Първата световна война в документи от ежедневието“ (http://www.europeana1914-1918.eu), който позволява на гражданите да съдействат със свои собствени документи, свързани с Първата световна война. По този начин вече бяха събрани и цифровизирани повече от 25 000 обекта. Пътуващото шоу Hack4Europe! даде достъп до съдържанието на „Europeana“ на 85 компютърни специалисти от цяла Европа, като така бяха създадени 48 новаторски прототипни приложения за мобилни телефони и устройства за комютърни игри.

Вж. също MEMO/11/745

Полезни връзки:

Препоръка относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

„Europeana“, европейската цифрова библиотека, архив и музей:

http://www.europeana.eu/portal/

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в „Туитър“: http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar