Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer är på rätt spår enligt två utvärderingsrapporter

Bryssel den 28 oktober 2011 – I två oberoende utvärderingar av EU-lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer (GMO) konstateras att det finns en bred uppslutning kring lagstiftningens mål och att de lagstiftningsinitiativ som kommissionen nyligen tagit går i rätt riktning.

I de rapporter som publiceras i dag konstateras också att vissa justeringar krävs om målen i lagstiftningen – hälso- och miljöskyddsmålen och uppbyggnaden av en inre marknad – ska kunna uppnås och lagstiftningen genomföras på ett korrekt sätt.

– Rapporterna bekräftar att problemen med genomförandet av GMO-lagstiftningen inte beror på dess utformning eller mål, som fortfarande är relevanta, utan snarare på hur dessa känsliga frågor behandlas på politisk nivå, säger EU-kommissionären med ansvar för hälso- och konsumentfrågor John Dalli. Det är därför som riktade lösningar är så viktiga, t.ex. vårt förslag om odling av GMO, som tillgodoser ett mycket specifikt politiskt behov samtidigt som det generella och stränga EU-systemet för godkännande bibehålls.

– Rapporterna visar att ett bättre genomförande av GMO-lagstiftningen och noggrant utformade åtgärder för vissa frågor är den bästa vägen framåt. Det är betryggande att konstatera att många rekommendationer i rapporterna, som sammanställdes mellan 2009 och 2010, redan har omsatts i praktiken under det senaste året, säger kommissionär Dalli avslutningsvis.

Rapporterna

De två rapporterna har utarbetats av oberoende konsulter1 för kommissionens räkning. I den första rapporten, som är 238 sidor lång, utvärderades EU-lagstiftningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Den andra rapporten, som är 137 sidor lång, inriktades på lagstiftningen om odling av genetiskt modifierade organismer. Huvudsyftet med utvärderingarna var att samla in fakta och synpunkter, särskilt från berörda parter och behöriga myndigheter. I utvärderingarna bedömdes lagstiftningsprocessens effektivitet och ändamålsenlighet. Där redovisades också olika alternativ för att förbättra och anpassa systemet.

Efter det att rapporterna hade lämnats gjorde kommissionen den nödvändiga interna politiska analysen av resultaten. Analysen är nu slutförd och kommissionen publicerar därmed i dag resultaten av denna.

De viktigaste slutsatserna

I de två rapporterna konstateras att det både hos berörda parter och hos behöriga myndigheter finns ett brett stöd för lagstiftningens huvudmål, t.ex. hälso- och miljöskyddsmålen och utformningen av en inre marknad, eftersom de är förenliga med behoven i samhället. Enligt rapporterna finns det dock utrymme för ytterligare förbättringar.

I rapporterna konstateras bland annat att systemet för godkännande skulle kunna vara effektivare, att GMO-odlingen skulle vara betjänt av ökad flexibilitet och att riskbedömningen bör harmoniseras ytterligare. Goda nyheter är att det inte krävs någon generell ändring av systemet, utan bara begränsade ändringar för att åtgärda vissa frågor.

På rätt spår med vidtagna åtgärder

Utvärderingsrapporterna bekräftar att många av de åtgärder Europeiska kommissionen har vidtagit under de senaste månaderna går i rätt riktning.

Ett exempel på detta är kommissionens åtgärdspaket med regler för GMO-odling som antogs i juli 2010, vilket ger ökad flexibilitet för GMO-odling. I detta paket ingår även en rekommendation om samexistens av genetiskt modifierade grödor med andra grödor, vilket ger EU-länderna ökad flexibilitet för att ta hänsyn till sina lokala, regionala och nationella förhållanden när den berörda lagstiftningen utformas. Det viktigaste förslaget, som nu diskuteras i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet, är att ge EU-länderna möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor inom sina egna territorier.

Det mer flexibla förhållningssättet till odling av genetiskt modifierade grödor kombineras med det redan befintliga och stränga EU-systemet för godkännande. Detta system grundas på vetenskap, säkerhet och konsumenternas val, men kan enligt rapporterna göras ännu effektivare.

Kommissionen har också gjort framsteg när det gäller det tekniska problemet med låga halter av icke godkända GMO i foder som importeras. En förordning om harmonisering i fråga om låga halter av GMO i foder trädde i kraft i juli och välkomnades också av EU-länderna och företagarna.

I april 2011 offentliggjorde kommissionen vidare en rapport om de samhällsekonomiska konsekvenserna av genetiskt modifierade grödor. Rapporten bygger på synpunkter från medlemsländerna efter en begäran i slutsatserna från ett möte i rådet (miljöfrågor) 2008. Som uppföljning till rapporten inledde kommissionen den 18 oktober 2011 ett arbete med att hjälpa medlemsländerna att samla in och sprida information.

Inom den närmaste framtiden

Inom de närmaste veckorna kommer kommissionen även att föreslå mer detaljerade krav för inlämning av ansökningar om godkännande av importerade produkter avsedda som livsmedel och foder.

Kommissionen ser också över riktlinjerna för bedömning av miljörisker så att de blir mer detaljerade och exaktare. Dessa har redan börjat diskuteras med medlemsländerna och berörda parter. Det slutgiltiga dokumentet kommer att få juridisk status och ska godkännas av medlemsländerna. Det här är ett viktigt steg mot ett bättre genomförande av de stränga kraven på bedömning av miljöriskerna enligt GMO-lagstiftningen.

En annan viktig aspekt är en förstärkning av företagens och EU-ländernas övervakning av miljökonsekvenserna. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och EU-ländernas experter samarbetar nära med kommissionen för att utforma närmare riktlinjer.

Mer information:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

1 :

Utvärderingen av EU-lagstiftningen om GMO-livsmedel och GMO-foder utfördes av Agra CEAS Consulting och utvärderingen av GMO-odling av European Policy Evaluation Consortium (EPEC).


Side Bar