Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska zakonodaja o GSO na dobri poti, ugotavljata poročili o oceni

Bruselj, 28. oktobra 2011 – Dve neodvisni poročili o oceni zakonodaje Evropske unije o gensko spremenjenih organizmih (GSO) sta pokazali, da cilji zakonodaje uživajo veliko podporo ter da se nedavne zakonodajne pobude Komisije razvijajo v pravi smeri.

Danes objavljeni poročili kažeta tudi, da bo za uresničitev ciljev zakonodaje, kot sta varovanje zdravja in okolja ter oblikovanje notranjega trga, ter za ustrezno izvajanje zakonodaje potrebnih nekaj prilagoditev.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je povedal: „Poročili sta potrdili, da težave z izvajanjem zakonodaje o GSO ne izvirajo iz oblike zakonodaje ali njenih ciljev, kar so sicer pomembni vidiki, temveč iz načina, kako se ta občutljiva vprašanja obravnavajo na politični ravni. Zato je izredno pomembno, da so rešitve ciljno usmerjene. Tak je naš predlog o pridelavi GSO, ki se osredotoča na specifično politično potrebo, hkrati pa v celoti ohranja strogi sistem odobritev v EU.“

Komisar je še dodal: „Poročili kažeta, da v prihodnosti potrebujemo predvsem boljše izvajanje zakonodaje GSO ter skrbno oblikovane ukrepe za rešitev nekaterih posebnih vprašanj. Spodbudno je dejstvo, da je bilo mnogo priporočil iz poročil za obdobje 2009–2010 obravnavanih že v lanskem letu.“

Poročili

Obe poročili sta v imenu Komisije pripravili neodvisni svetovalni podjetji1. Prvo poročilo obsega 238 strani in ocenjuje zakonodajni okvir EU na področju gensko spremenjenih živil in krme. Drugo poročilo šteje 137 strani in se osredotoča na zakonodajni okvir na področju pridelave GSO. Cilj poročil je bil predvsem zbrati dejstva in mnenja zainteresiranih strani in pristojnih organov. Ocenjevalci so ovrednotili učinkovitost in uspešnost zakonodajnih postopkov ter oblikovali priporočila za izboljšanje in prilagoditev sistema.

Komisija je na podlagi dokončanih dokumentov opravila potrebno notranjo analizo politike. Ta postopek se je pravkar zaključil in Komisija poročili danes objavlja.

Glavne ugotovitve

Obe poročili sta potrdili, da zainteresirane strani in pristojni organi odločno podpirajo glavne cilje zakonodaje, ko sta varovanje zdravja in okolja ter oblikovanje notranjega trga, saj so ti cilji skladni s potrebami družbe. Vendar je iz poročil mogoče sklepati tudi, da je možen dodaten napredek.

Poročili navajata, na primer, da bi bil sistem odobritev lahko učinkovitejši, pridelava GSO bi potrebovala več prožnosti, postopek ocene tveganja pa več usklajevanja. Dobra novica je, da za rešitev posebnih vprašanj zadostujejo že manjše spremembe in celotna sprememba sistema ni potrebna.

Na dobri poti – že doseženo

Poročili potrjujeta, da se mnogi ukrepi Evropske komisije iz zadnjih mesecev razvijajo v pravi smeri.

V skladu s poročiloma je eden takih ukrepov sveženj Komisije o pridelavi GSO, sprejet julija 2010 kot odziv na potrebo po večji prožnosti pri pridelavi GSO. Sveženj zajema priporočilo o soobstoju gensko spremenjenih in gensko nespremenjenih rastlin, ki državam članicam pri pripravi zadevne zakonodaje omogoča več prožnosti glede na njihove lokalne, regionalne in nacionalne razmere. Ključni predlog, ki ga trenutno preučujeta Svet in Parlament, državam članicam dovoljuje, da omejijo ali prepovejo pridelavo GSO na svojem ozemlju.

Zadevno poročilo ugotavlja, da prožnejši pristop k pridelavi GSO ohranja strogi sistem odobritev, ki je že uveljavljen v vsej EU in temelji na znanstvenih ugotovitvah, merilih varnosti in potrošniški izbiri, ter dodaja, da bi sistem lahko postal učinkovitejši.

Komisija je dosegla napredek tudi pri reševanju tehničnega vprašanja nizke prisotnosti neodobrenih GSO v uvoženih krmnih proizvodih. Julija je začela veljati usklajevalna uredba o nizki prisotnosti v uvoženi krmi in je bila v državah članicah in med nosilci dejavnosti dobro sprejeta.

Komisija je aprila 2011 objavila poročilo o socialno-ekonomskih posledicah pridelave GSO na podlagi prispevkov držav članic v skladu s sklepi Sveta za okolje iz leta 2008. Komisija je poleg tega 18. oktobra 2011 uvedla postopek, s katerim bo državam članicam pomagala pri zbiranju in izmenjavi informacij.

V pripravi

Komisija bo v prihodnjih tednih predlagala uvedbo natančnejših zahtev za vložitev vlog za odobritev uvoženih proizvodov za živila in krmo.

Poleg tega pregleduje smernice za oceno okoljskega tveganja, saj želi, da bi bile smernice podrobnejše in natančnejše, ter v zvezi s tem že razpravlja z državami članicami in zainteresiranimi stranmi. Končni dokument bo imel pravni status in naj bi ga odobrile države članice. To je pomemben korak za boljše izvajanje strogih zahtev za oceno okoljskega tveganja iz zakonodaje o GSO.

Drugi prednostni vidik je okrepitev spremljanja okoljskih vplivov na ravni podjetij in držav članic. Pri pripravi podrobnejših smernic s Komisijo tesno sodelujejo Evropska agencija za varnost hrane in strokovnjaki iz držav članic.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Kontakti :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Oceno zakonodajnega okvira EU na področju gensko spremenjenih živil in krme je opravilo podjetje Agra CEAS Consulting, oceno zakonodaje o pridelavi GSO pa Evropski konzorcij za ocenjevanje politik (EPEC).


Side Bar