Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

GMO: legislatíva EÚ je podľa záverov hodnotiacich správ na dobrej ceste

Brusel 28. októbra 2011 – Zo záverov dvoch nezávislých správ hodnotiacich legislatívu Európskej únie v oblasti geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“) vyplýva, že legislatívne ciele majú širokú podporu a že nedávne legislatívne iniciatívy Komisie sa uberajú správnym smerom.

V dokumentoch, ktoré boli dnes uverejnené, sa tiež uvádza, že ak máme splniť ciele právnych predpisov ochrana zdravia a životného prostredia a vytvorenie vnútorného trhu a zároveň zabezpečiť, aby sa tieto právne predisy riadne vykonávali, je potrebné ich do istej miery upraviť.

„Správy potvrdzujú skutočnosť, že problémy s vykonávaním právnych predpisov týkajúcich sa GMO nespočívajú v znení predpisov ani v ich cieľoch, ktoré sú naďalej relevantné, ale v spôsobe, akým sa s týmito citlivými otázkami narába na politickej úrovni“, povedal komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, John Dalli. „Preto sú také dôležité cielené riešenia, akým je náš návrh pestovania GMO: týmto konkrétnym návrhom sa rieši veľmi špecifická politická potreba, zatiaľ čo sa zachováva všeobecne prísny systém pravidiel EÚ pre povoľovanie“.

Na záver komisár dodal: „Správy naznačujú, že najlepšou cestou vpred je lepšie vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa GMO a starostlivé navrhovanie opatrení na riešenie určitých problémov. Je upokojujúce vidieť, že mnohé z odporúčaní správ, ktoré boli vypracované v rokoch 2009 a 2010, sa zohľadnili už v minulom roku..“

Správy

Uvedené dve správy vypracovali za Komisiu nezávislí konzultanti1. V prvom, 238 stranovom dokumente sa hodnotí legislatívny rámec EÚ v oblasti geneticky modifikovaných potravín a krmív. Druhý, 137 stranový dokument je zameraný na legislatívny rámec v oblasti pestovania GMO. Hlavným cieľom bolo zhromaždiť údaje a stanoviská, najmä od zainteresovaných strán a príslušných orgánov. V hodnoteniach sa posudzovala účinnosť a efektívnosť legislatívnych postupov a boli sformulované možnosti zlepšenia a úpravy systému.

Komisia po dokončení obidvoch dokumentov vypracovala potrebnú vnútropolitickú analýzu zistení uvedených v dokumentoch. Tento proces sa práve skončil, a preto dnes Komisia prikročila k ich uverejneniu.

Hlavné zistenia

V obidvoch správach sa uvádza, že zainteresované strany, ako aj príslušné orgány vyjadrili širokú podporu hlavným cieľom legislatívy, akými sú ochrana zdravia a životného prostredia a vytvorenie vnútorného trhu, keďže tieto ciele sú v súlade s potrebami spoločnosti. Zo správ však vyplýva, že ešte stále je čo zlepšovať.

V správach sa napríklad uvádza, že systém povoľovania by mohol byť účinnejší, pestovaniu GMO by prospela väčšia pružnosť a postup posudzovania rizika by sa vylepšil ďalšou harmonizáciou. Dobré na tom všetkom je, že nie je nutné meniť celý systém, stačí zaviesť obmedzené zmeny potrebné na riešenie špecifických otázok.

Na dobrej ceste – čo sa už podarilo

Hodnotiace správy potvrdzujú, že mnohé opatrenia, ktoré Európska komisia iniciovala za posledné mesiace, sú na dobrej ceste.

Za jedno z takýchto opatrení sa v prvom rade považuje prijatie balíka Komisie týkajúceho sa pestovania GMO v júli 2010, ako reakcia na potrebu väčšej pružnosti v tejto oblasti. Súčasťou balíka je odporúčanie koexistencie geneticky modifikovaných plodín s tými, ktoré geneticky modifikované neboli, umožňujúci členským štátom pružnejšie zohľadniť miestne, regionálne a národné podmienky pri príprave príslušných právnych predpisov. V súčasnosti je predmetom rokovania v Rade a Parlamente kľúčový návrh povoliť členským štátom, aby obmedzili alebo zakázali pestovanie GMO na svojom území.

V správe sa tvrdí, že pružnejším prístupom k pestovaniu GMO sa zachováva prísny systém povoľovania platný v celej EÚ založený na vedeckých poznatkoch, bezpečnosti a spotrebiteľskom výbere, a zároveň sa dodáva, že tento systém by mohol byť efektívnejší.

Komisia taktiež pokročila pri riešení technického problému prítomnosti malých množstiev (low level presence, LLP) nepovolených GMO v dovezených krmivách. V júli nadobudlo účinnosť nariadenie harmonizujúce predpisy v oblasti LLP v dovezených krmivách, ktoré uvítali členské štáty, ako aj prevádzkovatelia podnikov.

V apríli 2011 uverejnila Komisia správu o sociálnoekonomických vplyvoch geneticky modifikovaných plodín, ktorá vychádzala z príspevkov členských štátov vyžadovaných v záveroch Rady pre životné prostredie z roku 2008. Komisia následne začala 18. októbra 2011 pomáhať členským štátom pri zhromažďovaní a výmene informácií.

Čo nás ešte čaká

Okrem toho Komisia v najbližších týždňoch navrhne presnejšie požiadavky predkladania žiadostí o povolenie dovezených produktov určených na potravinové a krmivové účely.

Komisia sa tiež zaoberá revíziou usmernení k posudzovaniu environmentálneho rizika v snahe o ich väčšiu podrobnosť a presnosť a už o nich rokuje s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Konečný dokument bude právne záväzný a schválený členskými štátmi. Je to dôležitý krok k lepšiemu plneniu prísnych požiadaviek posudzovania environmentálneho rizika zakotvených v právnych predpisoch týkajúcich sa GMO.

Ďalším prioritným aspektom je posilnenie monitorovania vplyvov na životné prostredie zo strany podnikov a členských štátov. Odborníci z EFSA a členských štátov úzko spolupracujú s Komisiou na podrobnejších usmerneniach.

Ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Legislatívny rámec EÚ v oblasti geneticky modifikovaných potravín a krmív vyhodnotila firma Agra CEAS Consulting a právne predpisy týkajúce sa pestovania GMO vyhodnotilo Konzorcium pre hodnotenie európskych politík (European Policy Evaluation Consortium, EPEC).


Side Bar