Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Ggo's: EU-wetgeving volgens evaluaties op de goede weg

Brussel, 28 oktober 2011 – Twee onafhankelijke evaluatierapporten over de wetgeving van de Europese Unie op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) concluderen dat er brede steun is voor de doelen van de wetgeving en laten zien dat de recente wetgevingsinitiatieven van de Commissie in de goede richting gaan.

De vandaag gepubliceerde documenten maken ook duidelijk dat een aantal aanpassingen nodig zijn om de doelstellingen van de wetgeving – de bescherming van gezondheid en milieu en de totstandbrenging van een interne markt – te behalen en om te zorgen dat de wetgeving naar behoren wordt toegepast.

"Deze rapporten bevestigen dat de problemen met de uitvoering van de ggo‑wetgeving niet te maken hebben met de manier waarop deze is opgesteld of met de doelstellingen, die nog steeds relevant zijn, maar met de manier waarop deze gevoelige kwesties op politiek niveau worden behandeld", aldus commissaris voor gezondheid en consumentenbeleid John Dalli. "Daarom zijn gerichte oplossingen, zoals ons voorstel met betrekking tot ggo-teelt, zo belangrijk. Dit voorstel komt tegemoet aan een heel specifieke politieke behoefte, maar past tegelijkertijd in het strenge algemene vergunningensysteem van de EU".

Tot slot zei hij: "Uit de rapporten blijkt dat een betere uitvoering van de ggo‑wetgeving en zorgvuldig uitgedachte maatregelen om bepaalde problemen op te lossen, de beste aanpak is. Het is geruststellend te weten dat veel van de aanbevelingen van de verslagen die in 2009 en 2010 zijn opgesteld, al sinds een jaar worden uitgevoerd".

De rapporten

De twee rapporten zijn op verzoek van de Commissie opgesteld door onafhankelijke consultants1. Het eerste telt 238 pagina's en bevat een evaluatie van het EU‑wetgevingskader op het gebied van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. Het tweede rapport, dat 137 pagina's telt, gaat over het wetgevingskader op het gebied van de teelt van ggo's. Het voornaamste doel van de evaluaties was feiten en meningen te inventariseren, met name van de belanghebbenden en de bevoegde autoriteiten. De evaluaties omvatten een beoordeling van de doeltreffendheid en efficiëntie van de wetgevingsprocessen en de geformuleerde opties om het systeem te verbeteren en aan te passen.

Naar aanleiding van de bevindingen van beide evaluaties heeft de Commissie een interne beleidsanalyse uitgevoerd. Nu dit proces is afgerond, worden de rapporten vandaag door de Commissie gepubliceerd.

Belangrijkste bevindingen

De twee rapporten laten zien dat er brede steun bestaat, zowel bij de belanghebbenden als bij de bevoegde autoriteiten, voor de belangrijkste doelstellingen van de wetgeving, zoals de bescherming van gezondheid en milieu en de totstandbrenging van een interne markt, omdat deze doelstellingen beantwoorden aan de behoeften van de maatschappij. Niettemin is er volgens de rapporten ruimte voor verbetering.

Zo geven de rapporten aan dat het vergunningensysteem efficiënter kan worden, de teelt van ggo's baat zou hebben bij meer flexibiliteit en het risicobeoordelingssysteem verder moet worden geharmoniseerd. Het goede nieuws is dat er slechts kleine veranderingen op specifieke punten nodig zijn in plaats van een totale verandering van het systeem.

Op de goede weg – de resultaten tot nu toe

De evaluatierapporten bevestigen dat veel maatregelen die de Europese Commissie de afgelopen maanden heeft getroffen, in de goede richting gaan.

Een eerste van die maatregelen is het pakket voor de ggo-teelt, dat de Commissie in juli 2010 heeft goedgekeurd om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer flexibiliteit in de teelt van ggo's. Het pakket omvat onder andere een aanbeveling betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde en genetisch niet-gemodificeerde gewassen, dat de lidstaten meer flexibiliteit biedt om rekening te houden met regionale en nationale omstandigheden bij het opstellen van wetgeving. Het belangrijkste voorstel, dat momenteel in de Raad en het Parlement wordt besproken, is om de lidstaten toe te staan de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden.

Het rapport stelt dat in deze meer flexibele aanpak van de ggo-teelt het strenge vergunningensysteem dat in de gehele EU geldt in stand blijft – een systeem dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, veiligheid en consumentenkeuze – en dat het systeem efficiënter kan worden gemaakt.

Ten tweede heeft de Commissie ook vooruitgang geboekt met een oplossing voor het technische probleem van ingevoerde voederproducten met geringe hoeveelheden niet-toegestane ggo's. Een harmonisatieverordening betreffende de geringe hoeveelheden van ggo's in ingevoerd voeder is in juli in werking getreden. Deze is goed ontvangen door de lidstaten en het bedrijfsleven.

Ten derde heeft de Commissie in april 2011 een verslag over de sociaal­economische gevolgen van genetisch gemodificeerde gewassen gepubliceerd, gebaseerd op bijdragen van de lidstaten, waarom in de conclusies van de Milieuraad van 2008 was verzocht. De Commissie heeft dit opgevolgd door op 18 oktober 2011 een proces in te voeren om de lidstaten te helpen bij het verzamelen en delen van informatie.

In de pijplijn

Daarnaast zal de Commissie in de komende weken met een voorstel komen voor meer precieze voorschriften voor de indiening van vergunningsaanvragen voor ingevoerde producten die in diervoeder en levensmiddelen worden verwerkt.

Ook worden de richtsnoeren inzake milieueffectbeoordeling herzien om deze gedetailleerder en preciezer te maken; deze worden nu al besproken met de lidstaten en de belanghebbenden. Het uiteindelijke document zal een wettelijke status hebben en door de lidstaten worden goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap in de richting van een betere uitvoering van de strenge eisen voor milieueffectbeoordelingen van de ggo-wetgeving.

Een ander aspect dat prioriteit krijgt, is de verbetering van het toezicht op de milieueffecten door ondernemingen en door de lidstaten. De deskundigen van de EFSA en de lidstaten werken nauw met de Commissie samen om meer gedetailleerde richtsnoeren op te stellen.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm.

MEMO/11/742

Contact:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)<0}

{Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)<0}

1 :

De evaluatie van het wetgevingskader van de EU op het gebied van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders werd uitgevoerd door Agra CEAS Consulting, terwil de evaluatie van de wetgeving over de ggo-teelt werd uigevoerd door het European Policy Evaluation Consortium (EPEC).


Side Bar