Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ĢMO ― novērtējumu ziņojumi liecina, ka Eiropas Savienības tiesību akti ir uz pareizā ceļa

Brisele, 2011. gada 28. oktobris. Kā secina divi neatkarīgi novērtējuma ziņojumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā, tiesību aktu mērķi tiek plaši atbalstīti, un Komisijas jaunākās tiesību aktu iniciatīvas ir uz pareizā ceļa.

Šodien publicētajos dokumentos arī norādīts, ka tiesību aktu mērķu sasniegšanai jāveic daži uzlabojumi – veselības un vides aizsardzības jomā un iekšējā tirgus izveidē, un ka jānodrošina tiesību aktu pienācīga īstenošana.

"Šie ziņojumi apstiprina, ka ĢMO tiesību aktu īstenošanas problēmas nerodas to struktūras vai mērķu dēļ, kas aizvien ir aktuāli, bet gan drīzāk no tā, kā šie jutīgie jautājumi tiek risināti politiskā līmenī," teica veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli. "Tādēļ tādi mērķtiecīgi risinājumi, kā mūsu priekšlikums par ĢMO audzēšanu, ir tik svarīgi, jo šis priekšlikums ir atbilde uz ļoti konkrētu politisku nepieciešamību, vienlaikus saglabājot visādā ziņā stingro ES atļauju sistēmu."

Komisārs secināja: "Ziņojumi liecina, ka labākais risinājums ir sekmīgāk īstenot ĢMO tiesību aktus un rūpīgi izstrādāt pasākumus konkrētu jautājumu risināšanai. Apsveicami ir tas, ka pēdējā gada laikā jau ir ņemti vērā daudzi ieteikumi, kas ietverti 2009.–2010. gadā sagatavotajos ziņojumos."

Ziņojumi

Šos divus ziņojumus Komisijas uzdevumā sagatavoja neatkarīgi konsultanti1. Pirmajā 238 lappušu dokumentā tiek novērtēts ES tiesiskais regulējums ģenētiski modificētas pārtikas un barības jomā. Otrajā 137 lappušu dokumentā uzmanība tiek pievērsta tiesiskajam regulējumam ĢMO audzēšanas jomā. Novērtēšanas galvenais mērķis bija apkopot faktus un atzinumus, sevišķi no ieinteresētajām personām un kompetentajām iestādēm. Tika novērtēta likumdošanas efektivitāte un lietderība un sagatavoti atzinumi sistēmas uzlabošanai un pielāgošanai.

Pēc abu dokumentu pabeigšanas Komisija, pamatojoties uz novērtējumu atzinumiem, veica vajadzīgo iekšpolitikas analīzi. Šis posms patlaban ir noslēdzies, un šodien Komisija publicē ziņojumus.

Galvenie konstatējumi

Abos ziņojumos secināts, ka gan ieinteresētās personas, gan kompetentās iestādes atbalsta galvenos tiesību aktu mērķus, piemēram, veselības un vides aizsardzība un iekšējā tirgus izveide, jo tie atbilst sabiedrības vajadzībām. Tomēr saskaņā ar ziņojumiem, vēl ir daudz, ko uzlabot.

Piemēram, ziņojumos norādīts, ka atļauju sistēma varētu būt efektīvāka, ĢMO audzēšanas jomā būtu vajadzīgs lielāks elastīgums un riska novērtēšanas procesā – labāka saskaņošana. Pozitīvi vērtējams tas, ka, lai atrisinātu konkrētus jautājumus, vajadzīgas tikai nelielas pārmaiņas, visa sistēma nav jāmaina.

Uz pareizā ceļa. Paveiktie uzdevumi

Novērtējuma ziņojumi apstiprina, ka daudzas darbības, kuras Eiropas Komisija ir sākusi pēdējo mēnešu laikā, rit pareizā virzienā.

Pirmkārt, viena no tām ir Komisijas dokumentu kopums par ĢMO audzēšanu, kas pieņemts 2010. gada jūlijā un kurā aplūkota lielāka elastīguma nepieciešamība saistībā ar ĢMO audzēšanu. Dokumentu kopumā ir ietverts ieteikums par ģenētiski modificētu un ģenētiski nemodificētu augu līdzāspastāvēšanu, kas dalībvalstīm savu attiecīgo tiesību aktu izstrādē dod lielāku rīcības brīvību ņemt vērā vietējos, reģionālos un valsts apstākļus. Galvenais priekšlikums, kuru patlaban apspriež Padomē un Parlamentā, ļauj dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā.

Lai gan pieeja ĢMO audzēšanai ir elastīgāka, tiek saglabāta jau ieviestā stingrā ES atļauju sistēma, kura pamatojas uz zinātnes atziņām, nekaitīgumu un patērētāju izvēli. Attiecīgajā ziņojumā minēts, ka šī sistēma varētu būt efektīvāka.

Otrkārt, Komisija ir sekmīgi sākusi risināt tehnisku problēmu saistībā ar neatļautiem ĢMO, kas importētā barībā konstatēti nelielā daudzumā. Saskaņošanas regula par klātbūtni nelielā daudzumā importētā barībā stājās spēkā jūlijā, un to atzinīgi vērtēja dalībvalstis un uzņēmēji.

Treškārt, 2011. gada aprīlī Komisija publicēja ziņojumu par ģenētiski modificētu kultūru sociālekonomisko ietekmi, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, kā noteikts 2008. gada Vides padomes secinājumos. Turklāt 2011. gada 18. oktobrī Komisija sāka procesu, lai palīdzētu dalībvalstīm vākt un dalīties ar informāciju.

Turpmākie pasākumi

Komisija nākamajās nedēļās ierosinās precīzākas prasības atļauju pieteikumu iesniegšanai attiecībā uz importētiem produktiem, ko izmanto pārtikā vai barībā.

Komisija arī pārskata vadlīnijas par vides riska novērtēšanu, lai tās izstrādātu sīkāk un precīzāk, un patlaban par šīm vadlīnijām jau rit apspriedes ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām. Galīgais dokuments būs juridisks dokuments, un to apstiprinās dalībvalstis. Tas ir nozīmīgs solis, lai pienācīgi īstenotu ĢMO tiesību aktu stingrās prasības par vides riska novērtēšanu.

Vēl viena prioritāte ir pastiprināti pārraudzīt ietekmi uz vidi; to veic dalībvalstis un uzņēmumi. EFSA un dalībvalstu eksperti cieši sadarbojas ar Komisiju, lai sagatavotu sīki izstrādātas vadlīnijas.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Novērtējumu par ES tiesisko regulējumu ģenētiski modificētas pārtikas un barības jomā veica Agra CEAS Consulting, un Eiropas politikas vērtēšanas konsorcijs (EPEC) sagatavoja novērtējumu par tiesību aktiem ĢMO audzēšanas jomā.


Side Bar