Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Arviointiraporttien mukaan muuntogeenisten organismien sääntely EU:ssa on kohdallaan

Bryssel, 28. lokakuuta 2011 – Muuntogeenisiä organismeja (GMO) koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä on arvioitu kahdessa riippumatomassa raportissa. Niissä esitettyjen päätelmien mukaan lainsäädännön tavoitteilla on laaja kannatus ja komission viimeaikaiset lakialoitteet ovat oikean suuntaisia.

Tänään julkaistuissa raporteissa todetaan myös, että tavoitteiden saavuttaminen – terveyden ja ympäristön suojelu ja sisämarkkinoiden luominen – edellyttää jonkin verran hienosäätöä ja lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamista.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaarin John Dallin mukaan raportit vahvistavat sen, että GMO-lainsäädännön täytäntöönpanon ongelmat eivät juonnu sen rakenteesta tai tavoitteista, jotka ovat yhä relevantteja, vaan siitä, miten näitä arkaluontoisia kysymyksiä käsitellään poliittisella tasolla. "Kohdennetut ratkaisut kuten muuntogeenisten organismien viljelyä koskeva komission ehdotus ovat siksi erittäin tärkeitä: ehdotus vastaa selkeään poliittiseen tarpeeseen, ja samalla sillä pidetään voimassa EU:n tiukka lupajärjestelmä."

GMO-lainsäädännön parempi täytäntöönpano ja tarkkaan suunnitellut toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi ovat paras tapa edetä. On rohkaisevaa, että vuosina 2009–2010 laaditun raportin suosituksista monet on jo toteutettu viimeksi kuluneen vuoden aikana,” totesi komissaari Dalli lopuksi.

Raportit

Kumpikin raportti on riippumattomien asiantuntijoiden komission toimeksiannosta toteuttama.1 Ensimmäinen niistä on 238-sivuinen asiakirja, jossa arvioidaan muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevaa EU:n lainsäädäntökehystä. Toinen, 137-sivuinen asiakirja käsittelee muuntogeenisten organismien viljelyä koskevaa lainsäädäntökehystä. Päätavoitteena oli kerätä tietoa ja mielipiteitä erityisesti sidosryhmiltä ja toimivaltaisilta viranomaisilta. Arvioinneissa tarkasteltiin lainsäädäntöprosessin tehokkuutta ja tuloksellisuutta ja määritettiin vaihtoehtoisia tapoja parantaa ja tarkistaa järjestelmää.

Raporttien valmistuttua komissio analysoi niiden tulosten perusteella politiikkaansa sisäisesti. Prosessi on juuri saatu päätökseen, joten tänään komissio julkaisee raportit.

Tärkeimmät tulokset

Raporttien mukaan lainsäädännön päätavoitteet, kuten terveyden ja ympäristön suojelu ja sisämarkkinoiden luominen, saavat laajaa kannatusta sekä sidosryhmiltä että toimivaltaisilta viranomaisilta, sillä ne vastaavat yhteiskunnan tarpeita. Raporteissa todetaan kuitenkin, että parantamisen varaa on vielä.

Esimerkiksi lupajärjestelmä voisi olla tehokkaampi, GMO-viljelyssä olisi hyötyä lisäjoustavuudesta ja riskien arviointia olisi hyvä yhdenmukaistaa lisää. Positiivista on se, että ongelmien ratkaisemiseen riittävät pienet muutokset, joten järjestelmä ei kaipaa suurisuuntaista uudistamista.

Suunta oikea – mitä on jo saavutettu?

Arviointiraportit vahvistavat sen, että monet komission viime kuukausina käynnistämät aloitteet vievät kohti tavoitteiden täyttymistä.

Yksi tällainen aloite on heinäkuussa 2010 hyväksytty muuntogeenisten organismien viljelyä koskeva komission säädöspaketti, joka tuo GMO-viljelyn sääntelyyn kaivattua joustavuutta. Kokonaisuuteen sisältyy muuntogeenisten ja tavanomaisten kasvien rinnakkaiseloa koskeva suositus, jossa jäsenvaltioille annetaan lisää joustovaraa paikallisten, alueellisten ja kansallisten olosuhteidensa huomioon ottamista varten, kun ne laativat asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Keskeinen ehdotus on, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä alueellaan tai kieltää se. Ehdotuksesta keskustellaan parhaillaan neuvostossa ja parlamentissa.

Raportissa todetaan, että joustavammalla muuntogeenisten kasvien viljelyä koskevalla lähestymistavalla turvataan tieteeseen, turvallisuuteen ja kuluttajien valinnanmahdollisuuteen perustuva EU:n laajuinen tiukka lupajärjestelmä, mutta lisätään, että järjestelmästä voisi saada vielä tehokkaamman.

Toisessa komission tekemässä aloitteessa puututaan tuontirehuissa esiintyvään tekniseen ongelmaan eli kiellettyjen GMO:iden esiintymiseen vähäisinä määrinä. Tuontirehuissa vähäisinä määrinä esiintyviä kiellettyjä GMO:ita koskeva yhdenmukaistava asetus tuli voimaan heinäkuussa, ja niin jäsenvaltiot kuin alan yrityksetkin pitivät sitä tervetulleena.

Kolmas aloite on komission huhtikuussa 2011 julkaisema kertomus muuntogeenisten viljelykasvien yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista, joka laadittiin jäsenvaltioilta saatujen tietojen pohjalta ja jota oli pyydetty ympäristöneuvoston päätelmissä vuonna 2008. Jatkotoimenpiteenä komissio käynnisti 18. lokakuuta 2011 prosessin, jolla jäsenvaltioita autetaan tietojen keruussa ja jakamisessa.

Valmisteilla olevat toimet

Tulevien viikkojen kuluessa komissio esittää ehdotuksen elintarvikkeina ja rehuna käytettävien tuontituotteiden lupahakemusten esittämistä koskevista yksityiskohtaisemmista vaatimuksista.

Lisäksi komissio tarkistaa ympäristöriskien arviointia koskevia ohjeita, ja käy niistä parhaillaan keskusteluja jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on, että ohjeista saataisiin yksityiskohtaisemmat ja täsmällisemmät. Lopullisella asiakirjalla on oikeudellinen asema, ja jäsenvaltiot hyväksyvät ne. Tämä on tärkeä askel kohti sitä, että GMO-lainsäädäntöön sisältyvien ympäristöriskien arviointia koskevia tiukkoja vaatimuksia noudatetaan paremmin.

Ensisijaisen tärkeä näkökohta on myös yritysten ja jäsenvaltioiden suorittaman ympäristövaikutusten seurannan tehostaminen. EFSA ja jäsenvaltioiden asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä komission kanssa tarkempien ohjeiden laatimiseksi.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n lainsäädäntökehyksen arvioinnin suoritti Agra CEAS Consulting, ja GMO-viljelyä koskevan lainsäädännnön arvioinnin teki European Policy Evaluation Consortium (EPEC).


Side Bar