Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Geneetiliselt muundatud organismid – hindamisaruannete kohaselt liiguvad ELi õigusaktid õiges suunas

Brüssel, 28. oktoober 2011. Kahes sõltumatus aruandes, milles hinnatakse Euroopa Liidu õigusakte geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kohta, järeldatakse, et õigusaktide eesmärke toetatakse laialdaselt ning komisjoni hiljutised seadusandlikud algatused liiguvad õiges suunas.

Täna avaldatud dokumentides on ka märgitud, et õigusaktide eesmärkide – tervise- ja keskkonnakaitse, siseturu loomise ning õigusaktide nõuetekohane rakendamise tagamiseks on vaja mõningaid kohandusi.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli märkis: Nendest aruannetest selgub, et GMOde kohta käivate õigusaktide rakendamisel ilmnevad probleemid ei tulene õigusaktide ülesehitusest või eesmärkidest, mis on endiselt asjakohased, vaid pigem viisist, kuidas selliseid tundlikke teemasid poliitilisel tasandil käsitletakse. Sellepärast ongi sihtlahendused, nagu ka meie esitatud ettepanek GMOde kasvatamiseks, nii olulised, sest see ettepanek on vastus väga spetsiifilisele poliitilisele vajadusele ja säilitab samas üldise range ELi lubade andmise süsteemi”.

Kokkuvõtvalt tõdes volinik: „Aruannetes näidatakse, et GMOde kohta käivate õigusaktide parem rakendamine ja hoolikalt väljatöötatud meetmed teatavate probleemide lahendamiseks on parim viis edasiliikumiseks. On meeldiv tõdeda, et mitmeid soovitusi nendest aruannetest, mis koostati aastatel 2009–2010, on viimase aasta jooksul juba arvesse võetud”.

Aruanded

Mõlemad aruanded koostas komisjoni nimel sõltumatu konsultant1. Neist esimene on 238-leheküljeline dokument, milles hinnatakse ELi geneetiliselt muundatud toiduainete ja söötade õigusraamistikku. Teise, 137-leheküljeline dokumendi teema on GMOde kasvatamise valdkonna õigusraamistik. Aruannete koostamise põhieesmärk oli teabe ja arvamuste kogumine eelkõige sidusrühmadelt ja pädevatelt asutustelt. Hinnati õigusloomeprotsessi tõhusust ja tulemuslikkust ning sõnastati süsteemi parandamise ja kohandamise võimalusi.

Pärast mõlema dokumendi koostamist teostas komisjon oma järelduste põhjal vajaliku sisepoliitika analüüsi. Protsess on just lõpule viidud, seega on komisjoni järgmine samm täna dokumentide avaldamine.

Peamised järeldused

Mõlemas aruandes on nimetatud nii sidusrühmade kui ka pädevate asutuste laialdast toetust õigusaktide põhieesmärkidele, näiteks tervise- ja keskkonnakaitsele ning siseturu loomisele, sest need vastavad ühiskonna vajadustele. Siiski nenditakse aruannetes, et arenguruumi veel on.

Näiteks märgitakse, et lubade andmise süsteem võiks olla tõhusam, GMOde kasvatamisele aitaks kaasa suurem paindlikkus ja riskihindamismenetlus vajaks edasist ühtlustamist. Rõõmustav on see, et konkreetsete küsimustega tegelemiseks piisab vaid vähestest muutustest ning süsteemi põhjalikku uuendamist ei ole vaja.

Suund on õige – senised saavutused

Hindamisaruannetes kinnitatakse, et mitmed Euroopa Komisjoni viimastel kuudel algatatud meetmed viivad eesmärkide saavutamise poole.

Üks neist on näiteks komisjoni 2010. aasta juulis vastu võetud GMOde kasvatamise pakett, milles on vastatud vajadusele suurema paindlikkuse järele GMOde kasvatamise reguleerimises. Pakett sisaldab geneetiliselt muundatud ja geneetiliselt muundamata taimede kooseksisteerimise soovitust, mis võimaldab liikmesriikidel asjakohaste õigusaktide ettevalmistamisel arvesse võtta kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke tingimusi. Keskne ettepanek, mille üle praegu nõukogus ja parlamendis arutletakse, võimaldaks liikmesriikidel piirata või keelata GMOde kasvatamist oma territooriumil.

Aruandes tõdetakse, et paindlikum lähenemine geneetiliselt muundatud organismide kasvatamisele jätab kogu ELi hõlmava, teaduslikel tõenditel, ohutusel ja tarbijate valikuvabadusel põhineva range lubade andmise süsteemi paika, kuid lisatakse, et süsteemi võib muuta veel tõhusamaks.

Teiseks on komisjon teinud edusamme imporditud söötades leiduvate loata GMOde vähese sisalduse tehnilise probleemi lahendamises. Ühtlustamismäärus loata GMOde vähese sisalduse kohta imporditud söötades jõustus juulis ning võeti liikmesriikide ja käitlejate poolt hästi vastu.

Kolmandaks avaldas komisjon 2011. aasta aprillis aruande geneetiliselt muundatud põllukultuuride sotsiaal-majanduslike mõjude kohta. Aruanne põhines liikmesriikide kaastöödel ning seda nõuti 2008. aasta keskkonnanõukogu järeldustes. Seejärel käivitas komisjon 18. oktoobril 2011 protsessi liikmesriikide abistamiseks teabe kogumisel ja jagamisel.

Ettevalmistamisel

Lisaks teeb komisjon lähinädalatel ettepaneku imporditud toiduainete ja söötade loataotluste esitamisele üksikasjalikumate nõuete kehtestamiseks.

Komisjon vaatab ka uuesti läbi keskkonnariski hindamise suunised, et muuta need üksikasjalikumaks ja täpsemaks, ning need arutatakse läbi ka koos liikmesriikide ja sidusrühmadega. Lõppdokument on õiguslikult siduv ning kuulub liikmesriikide poolt kinnitamisele. Tegemist on tähtsa sammuga GMOsid käsitlevate õigusaktide keskkonnariski hindamise nõuete parema täitmise poole.

Teine prioriteetne aspekt on keskkonnamõjude kontrollimise tõhustamine ettevõtete ja liikmesriikide poolt. Euroopa Toiduohutusameti ja liikmesriikide eksperdid teevad komisjoniga tihedat koostööd üksikasjalikemate suuniste väljatöötamiseks.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Geneetiliselt muundatud toiduainete ja söötade ELi õigusraamistiku hindamise viis läbi Agra CEAS Consulting ning GMOde kasvatamise õigusaktide hindamise viis läbi European Policy Evaluation Consortium (EPEC).


Side Bar