Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

ΓΤΟ: Η νομοθεσία της ΕΕ βρίσκεται στο σωστό δρόμο, συμπεραίνουν οι εκθέσεις αξιολόγησης

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2011 – Δύο ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) συμπεραίνουν ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τους στόχους της νομοθεσίας και δείχνουν ότι οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

Τα έγγραφα που δημοσιεύονται σήμερα επισημαίνουν επίσης ότι χρειάζονται κάποιες προσαρμογές για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας – η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς - και για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Οι εκθέσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι τα προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ δεν οφείλονται στο σχεδιασμό ή τους στόχους της, που εξακολουθούν να είναι επίκαιροι, αλλά στον τρόπο χειρισμού αυτών των ευαίσθητων θεμάτων σε πολιτικό επίπεδο», δήλωσε ο επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών, κ. John Dalli. «Γι’ αυτό και οι στοχευμένες λύσεις, όπως η πρότασή μας για την καλλιέργεια ΓΤΟ, είναι τόσο σημαντικές, αφού αυτή η συγκεκριμένη πρόταση ανταποκρίνεται σε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική ανάγκη, διατηρώντας ταυτόχρονα το συνολικά αυστηρό σύστημα έγκρισης της ΕΕ».

Συμπερασματικά: «Οι εκθέσεις επισημαίνουν ότι η καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ και η θέσπιση προσεκτικά σχεδιασμένων μέτρων για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε. Είναι καθησυχαστικό ότι πολλές από τις συστάσεις των εκθέσεων, που συντάχτηκαν στο διάστημα 2009-2010, έχουν ήδη εξεταστεί το προηγούμενο έτος ».

Οι εκθέσεις

Οι δύο εκθέσεις καταρτίστηκαν από ανεξάρτητους συμβούλους κατ’ εντολή της Επιτροπής1. Η πρώτη έκθεση, ένα έγγραφο 238 σελίδων, αξιολογεί το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Η δεύτερη έκθεση, ένα έγγραφο 137 σελίδων, εστιάζεται στο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της καλλιέργειας ΓΤΟ. Κύριος στόχος της εργασίας ήταν η συλλογή πραγματικών στοιχείων και απόψεων, ιδίως από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρμόδιες αρχές. Οι αξιολογήσεις εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της νομοθετικής διαδικασίας και διατύπωσαν επιλογές για τη βελτίωση και την αναπροσαρμογή του συστήματος.

Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση των δύο εγγράφων, διενήργησε την απαραίτητη εσωτερική πολιτική ανάλυση των πορισμάτων του. Η διαδικασία αυτή μόλις ολοκληρώθηκε και, επομένως, η Επιτροπή προχωρά σήμερα στη δημοσίευσή τους.

Τα κύρια πορίσματα

Οι δύο εκθέσεις καταγράφουν ευρεία υποστήριξη, τόσο από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και από τις αρμόδιες αρχές, για τους κύριους στόχους της νομοθεσίας, όπως η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, αφού οι στόχοι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις ανάγκες της κοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκθέσεις υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

Για παράδειγμα, οι εκθέσεις επισημαίνουν ότι το σύστημα έγκρισης μπορεί να γίνει πιο αποδοτικό, η καλλιέργεια ΓΤΟ να επωφεληθεί από την ύπαρξη μεγαλύτερης ευελιξίας και η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων να βελτιωθεί με την περαιτέρω εναρμόνιση. Το καλό είναι ότι αρκούν περιορισμένες μόνο αλλαγές για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα θέματα και δεν απαιτείται συνολική αλλαγή του συστήματος.

Στο σωστό δρόμο οι μέχρι τώρα ενέργειες

Οι εκθέσεις αξιολόγησης επιβεβαιώνουν ότι πολλές ενέργειες που έχει δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους τελευταίους μήνες βρίσκονται στο σωστό δρόμο.

Πρώτον, ως μία τέτοια ενέργεια εντοπίζεται η δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την καλλιέργεια ΓΤΟ, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2010, σε απάντηση της ανάγκης μεγαλύτερης ευελιξίας στην καλλιέργεια ΓΤΟ. Η δέσμη περιλαμβάνει σύσταση για συνύπαρξη ΓΤ και μη ΓΤ φυτών, που παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στη συνεκτίμηση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών τους συνθηκών κατά την προετοιμασία της σχετικής νομοθεσίας. Η βασική πρόταση, που βρίσκεται στο στάδιο της συζήτησης στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, είναι να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους.

Η πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ διατηρεί το ισχύον αυστηρό σύστημα έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο βασίζεται στην επιστήμη, την ασφάλεια και την επιλογή του καταναλωτή, σημειώνει η έκθεση, προσθέτοντας ότι το σύστημα μπορεί να γίνει πιο αποδοτικό.

Δεύτερον, η Επιτροπή προχώρησε, επίσης, στην αντιμετώπιση του τεχνικού προβλήματος της παρουσίας μικρών ποσοτήτων (ΠΜΠ) μη εγκεκριμένων ΓΤΟ σε εισαγόμενα τρόφιμα. Τον Ιούλιο τέθηκε σε ισχύ κανονισμός εναρμόνισης για την ΠΜΠ σε εισαγωγές ζωοτροφών, με θετική ανταπόκριση από τα κράτη μέλη και τους υπεύθυνους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τρίτον, τον Απρίλιο του 2011 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καλλιεργειών ΓΤΟ, με βάση τις εισηγήσεις των κρατών μελών, όπως είχε ζητηθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος το 2008. Στη συνέχεια, στις 18 Οκτωβρίου 2011 η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία υποστήριξης των κρατών μελών για τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Προγραμματισμένες ενέργειες

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει τις επόμενες εβδομάδες πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης για εισαγόμενα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

Επίσης, αναθεωρεί τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, ώστε να καταστούν αυτές πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες, ενώ τις συζητά ήδη με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το τελικό έγγραφο θα έχει νομική ισχύ και θα υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη εφαρμογή των αυστηρών απαιτήσεων αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ.

Ένα άλλο θέμα προτεραιότητας είναι η ενίσχυση της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εταιρείες και τα κράτη μέλη. Οι εμπειρογνώμονες της EFSA και των κρατών μελών συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή για την κατάρτιση πιο αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Αικατερίνη Αποστολά (+32 2 298 76 24)

1 :

Η αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών από ΓΤΟ διενεργήθηκε από την Agra CEAS Consulting και η αξιολόγηση για την καλλιέργεια ΓΤΟ από την European Policy Evaluation Consortium (EPEC).


Side Bar