Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Gmo'er: EU's lovgivning er på rette vej, konkluderer rapporter

Bruxelles, den 28. oktober 2011 – To uafhængige rapporter har evalueret EU's lovgivning om genetisk modificerede organismer (gmo'er). De konkluderer, at der er bred opbakning til lovgivningens målsætninger, og at Kommissionens seneste lovgivningsinitiativer går i den rigtige retning.

Rapporterne, der blev offentliggjort i dag, konstaterer også, at det kræver visse justeringer at nå målene med lovgivningen, nemlig beskyttelse af vores sundhed og miljø og etablering af et indre marked - og at sikre, at lovgivningen gennemføres, som den skal.

"Rapporterne bekræfter, at problemerne med at gennemføre gmo-lovgivningen hverken beror på dens udformning eller målsætninger som stadig er relevante – men snarere på den måde, man på politisk plan håndterer disse følsomme spørgsmål på", udtalte EU's kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli. "Derfor er det så vigtigt, at vi tænker i målrettede løsninger. Det er vores forslag om gmo-dyrkning et godt eksempel på, fordi det tager fat om et meget specifikt politisk behov, samtidig med at det ikke rokker ved EU's strenge godkendelsesordning som helhed."

John Dalli konkluderede: "Rapporterne viser, at en bedre gennemførelse af gmo-lovgivningen og skræddersyede foranstaltninger i specifikke spørgsmål er den bedste vej frem. Jeg kan med glæde konstatere, at mange af anbefalingerne i rapporterne, der blev udarbejdet mellem 2009 og 2010, allerede er ført ud i livet i det forgangne år".

Rapporterne

Begge rapporter er udarbejdet af uafhængige konsulenter på Kommissionens vegne1. Den første rapport på 238 sider vurderer EU's lovgivning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Den anden på 137 sider handler om lovgivningen om gmo-dyrkning. Formålet med begge er at indhente fakta og synspunkter, især fra stakeholdere og kompetente myndigheder. De vurderer lovgivningsprocessens effektivitet og gennemslagskraft og kommer med forslag til forbedring og tilpasning af ordningen.

Kommissionen har foretaget en intern politisk analyse af resultaterne af de færdige rapporter. Den er netop afsluttet, og derfor kan Kommissionen offentliggøre rapporterne i dag.

De vigtigste resultater

Ifølge begge rapporter er der bred opbakning fra både stakeholdere og kompetente myndigheder til de vigtigste punkter i lovgivningen, bl.a. vedrørende sundheds- og miljøbeskyttelse og etablering af et indre marked, fordi de er i tråd med samfundets behov. Der er dog plads til forbedring.

Rapporterne bemærker f.eks., at godkendelsesordningen kan gøres mere effektiv, at gmo-dyrkning bør være omfattet af større fleksibilitet, og at risikovurderingen bør harmoniseres yderligere. Den gode nyhed er, at det er nok med nogle få ændringer på specifikke områder. Ordningen som helhed kan fortsætte, som den er.

På rette vej – de første resultater

Evalueringsrapporterne slår fast, at mange af Europa-Kommissionens tiltag fra de senere måneder går i den rigtige retning.

Som det første vellykkede tiltag fremhæves Kommissionens pakke om gmo-dyrkning fra juli 2010, der skal imødekomme behovet for øget fleksibilitet med hensyn til gmo-dyrkning. Pakken omfatter en henstilling om sameksistens mellem genmodificerede og ikke-genmodificerede afgrøder, som giver medlemsstaterne større spillerum til at tage deres egne lokale, regionale og nationale forhold i betragtning, når de udarbejder lovgivning på området. Det centrale forslag, der netop nu er til debat i Rådet og Parlamentet, går ud på at give medlemsstaterne mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område.

Denne mere fleksible tilgang til gmo-dyrkning rokker ikke ved EU's nuværende strenge godkendelsesordning, der bygger på videnskab, sikkerhed og forbrugervalg, konstaterer rapporten, som dog tilføjer, at ordningen kunne gøres mere effektiv.

For det andet har Kommissionen også gjort fremskridt med at finde en teknisk løsning på problemet med lave forekomster af ikke-godkendte gmo'er i importeret foder. I juli trådte en forordning i kraft, der harmoniserer indsatsen mod lave gmo-forekomster i foder. Den blev godt modtaget af medlemsstaterne og erhvervslivet.

For det tredje offentliggjorde Kommissionen i april 2011 en rapport om de socioøkonomiske konsekvenser af genetisk modificerede afgrøder. Den byggede på bidrag fra medlemsstaterne, som EU's miljøministre havde bedt om i konklusionerne fra deres møde i 2008. Som opfølgning på rapporten søsatte Kommissionen den 18. oktober 2011 en procedure, der hjælper medlemsstaterne med at indsamle og udveksle oplysninger.

Næste skridt

Inden for de næste par uger vil Kommissionen desuden stille forslag om mere præcise krav til indgivelse af ansøgninger om godkendelse af importerede produkter til fødevare- og foderanvendelse.

Den er også ved at revidere retningslinjerne for miljørisikovurdering. De skal gøres mere detaljerede og præcise og drøftes allerede med medlemsstaterne og stakeholdere. Det endelige dokument får juridisk gyldighed og skal godkendes af medlemsstaterne. Dette er et vigtigt skridt i retning af en bedre gennemførelse af gmo-lovgivningens strenge krav til miljørisikovurdering.

Blandt andre prioriteter kan nævnes, at virksomhedernes og medlemsstaternes overvågning af miljøkonsekvenser skal styrkes. EFSA og nationale eksperter arbejder tæt sammen med Kommissionen om at fremlægge mere detaljerede retningslinjer.

Læs mere her:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Kontaktpersoner :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Evalueringen af EU's lovgivning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer blev foretaget af Agra CEAS Consulting, mens European Policy Evaluation Consortium (EPEC) stod bag evalueringen af om gmo-dyrkning.


Side Bar