Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zprávy o hodnocení legislativy v oblasti GMO: EU jde správnou cestou

Brusel, 28. října 2011 – Dvě nezávislé zprávy hodnotící právní předpisy Evropské unie v oblasti geneticky modifikovaných organismů (GMO) došly k závěru, že cíle těchto předpisů mají širokou podporu, a ukázaly, že nedávné legislativní iniciativy Komise jdou správným směrem.

Tyto zprávy, které byly zveřejněny dnes, rovněž upozorňují, že pro dosažení zmíněných cílů, kterými je například ochrana zdraví a životního prostředí a vytvoření vnitřního trhu, je zapotřebí učinit některé změny a zajistit řádné uplatňování právních předpisů.

Tyto zprávy potvrzují, že problémy s uplatňováním předpisů týkajících se GMO nepramení z jejich podoby nebo cílů, které jsou odpovídající, ale spíše ze způsobu řešení této citlivé otázky na politické úrovni“, uvedl komisař pro zdraví a spotřebitele John Dalli. Proto jsou tak důležitá cílená řešení, jakým je například náš návrh týkající se pěstování GMO, neboť tento konkrétní návrh řeší velmi specifickou politickou potřebu, přitom však zachovává přísný všeobecný systém povolování v EU.

Na závěr komisař dodal: Ze zpráv vyplývá, že optimální cestou je lepší uplatňování předpisů týkajících se GMO a pečlivě vypracovaná opatření pro řešení specifických otázek. Je potěšující vidět, že mnohá doporučení zpráv, které byly připravovány v letech 2009 a 2010, již byla zohledněna v minulém roce.“

Zprávy

Zmíněné dvě zprávy vypracovaly jménem Komise nezávislé konzultantské společnosti1. První zpráva v rozsahu 238 stran hodnotí právní rámec EU v oblasti geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Druhá zpráva má 137 stran a týká se právního rámce pro pěstování GMO. Hlavním cílem těchto zpráv bylo shromáždit fakta a názory, zejména názory zúčastněných stran a příslušných orgánů. Zprávy hodnotí účinnost právních postupů a identifikují možnosti, jak systém zlepšit.

Komise po dokončení obou dokumentů interně vyhodnotila zjištění, která obsahují. Hodnocení bylo právě dokončeno, proto dnes Komise přistupuje ke zveřejnění obou zpráv.

Hlavní zjištění

Obě zprávy konstatují, že hlavní cíle příslušných předpisů mají širokou podporu zúčastněných stran i příslušných orgánů, neboť jsou v souladu s potřebami společnosti. Patří k nim například ochrana zdraví a životního prostředí a vytvoření vnitřního trhu. Podle závěrů zpráv však existuje prostor pro další zlepšení.

Zprávy například uvádějí, že systém povolování by mohl být efektivnější, pěstování GMO by prospěla větší flexibilita a postupy posuzování rizik by mohly být lépe harmonizované. Dobrá zpráva je, že není třeba měnit celý systém, ale stačí pouze malé změny týkající se specifických otázek.

Na správné cestě – dosažené výsledky

Hodnotící zprávy potvrdily správnost řady opatření Evropské komise z posledních měsíců.

V první řadě se jedná o balíček Komise týkající se pěstování GMO přijatý v červenci 2010, který reaguje na potřebu větší flexibility v oblasti pěstování GMO. Součástí balíčku je i doporučení týkající se koexistence geneticky modifikovaných a geneticky nemodifikovaných rostlin, který členským státům umožňuje větší flexibilitu, aby mohly při přípravě příslušných právních předpisů zohlednit zvláštní místní, regionální a národní podmínky. Nejdůležitějším návrhem je návrh přepisu, který členským státům umožní omezit nebo zakázat pěstování GMO na jejich území. V současné době o něm diskutuje Rada a Parlament.

Flexibilnější přístup k pěstování GMO počítá se zachováním přísného systému povolování v celé EU, který je založen na vědeckých poznatcích, bezpečnosti a spotřebitelské volbě. Podle příslušné zprávy by tento systém mohl být efektivnější.

Za druhé, Komise rovněž pokročila při řešení technického problému s přítomností nízkého množství nepovolených GMO v dovážených krmivech. V červenci vstoupilo v platnost harmonizující nařízení týkající se nízkého množství nepovolených GMO v dovážených krmivech, jehož přijetí přivítaly členské státy i provozovatelé podniků.

Za třetí, Komise v dubnu 2011 vydala zprávu o sociálně-ekonomických dopadech geneticky modifikovaných rostlin, která vychází z informací od členských států vyžádaných na základě závěrů Rady pro životní prostředí z roku 2008. Komise následně dne 18. října 2011 zahájila poskytování pomoci členským státům při shromažďování a sdílení těchto informací.

Co se chystá

Komise během příštích týdnů navrhne také přesnější požadavky na podávání žádostí o povolování dovozu surovin pro výrobu potravin a krmiv.

Kromě toho Komise provádí revizi pokynů pro posuzování environmentálních rizik s cílem tyto pokyny zpřesnit a již zahájila debatu o těchto pokynech s členskými státy a zúčastněnými subjekty. Konečný dokument bude mít právní status a záštitu členských států. Jedná se o důležitý krok směrem k lepšímu uplatňování přísných požadavků na posuzování environmentálních rizik stanovených v právních předpisech pro oblast GMO.

Další prioritou je zesílené monitorování účinků GMO na životní prostředí ze strany podniků a členských států. Odborníci úřadu EFSA a členských států úzce spolupracují s Komisí na podrobnějších pokynech.

Více informací je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Hodnocení právního rámce EU v oblasti geneticky modifikovaných potravin a krmiv provedla společnost Agra CEAS Consulting a hodnocení právních předpisů pro oblast pěstování GMO provedlo Konsorcium pro hodnocení evropských politik (European Policy Evaluation Consortium – EPEC).


Side Bar