Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ГМО: Според докладите за оценка законодателството на ЕС се развива в правилната посока

Брюксел, 28 октомври 2011 г. — Според заключенията на два независими доклада, оценяващи законодателството на Европейския съюз относно генетично модифицираните организми (ГМО), целите на законодателството в тази област се ползват с широка подкрепа, а последните законодателни инициативи на Комисията са в правилната посока.

В публикуваните днес документи се отбелязва също, че са необходими известни промени, за да бъдат постигнати целите на законодателството — защита на здравето, опазване на околната среда и изграждане на вътрешен пазар, както и за да се гарантира, че законодателството се прилага в съответствие с изискванията.

„В докладите се потвърждава, че проблемите, свързани с прилагането на законодателството по отношение на ГМО, произтичат не от неговото устройство или цели, които запазват актуалността си, а по-скоро от начина, по който се подхожда към тези чувствителни въпроси на политическо ниво, каза комисарят по въпросите на здравеопазването и потребителите Джон Дали. Ето защо целенасочени решения, като нашето предложение за отглеждане на ГМО, са толкова важни, тъй като то отговаря на много специфична политическа потребност и същевременно запазва общата строга система за издаване на разрешения в ЕС“.

В заключение комисар Дали подчерта: „В докладите се посочва, че по-доброто прилагане на законодателството за ГМО и внимателно разработени мерки за справяне с определени проблеми са най-добрият начин да се върви напред. Окуражаващо е, че през изминалата година вече са предприети действия по много от изложените препоръки в докладите, които са изготвени в периода 2009—2010 г.“.

Доклади

Двата доклада са изготвени от независими консултанти от името на Комисията1. Първият е с обем 238 страници и съдържа оценка на законодателната уредба на ЕС в областта на генетично модифицираните храни и фуражи. Вторият доклад (137 страници) разглежда законодателната уредба, свързана с отглеждането на ГМО. Основната цел е да се съберат факти и становища, най-вече от заинтересованите страни и компетентните органи. Направена е оценка доколко ефективен и ефикасен е законодателният процес, и са формулирани становища за усъвършенстване и адаптиране на системата.

След представянето на двата доклада в окончателен вид Комисията извърши необходимия вътрешен анализ на изложените в тях констатации относно съответните политики. Процесът току-що приключи и днес Комисията пристъпва към тяхното публикуване.

Основни констатации

Двата доклада отчитат широка подкрепа както от заинтересованите страни, така и от компетентните органи за основните цели на законодателството — защита на здравето, опазване на околната среда и изграждане на вътрешен пазар, тъй като те отговарят на обществените потребности. Въпреки това според изложените в тях заключения има области, в които са възможни по-нататъшни подобрения.

В докладите се отбелязва например, че системата за издаване на разрешения може да бъде по-ефективна; от полза биха били също по-голяма гъвкавост относно отглеждането на ГМО и по-голяма хармонизация на процеса на оценка на риска. Положителната новина е, че вместо цялостна промяна на системата са достатъчни само ограничени промени за преодоляване на конкретни проблеми.

Вече са предприети стъпки в правилната посока

В докладите за оценка се потвърждава, че много от действията, предприети от Европейската комисия през последните месеци, са в правилната посока.

Като пример на първо място се посочва разработеният от Комисията пакет относно отглеждането на ГМО, приет през юли 2010 г., който отговаря на необходимостта от по-голяма гъвкавост в тази област. В пакета е включена препоръка за съвместното съществуване на генетично модифицирани и генетично немодифицирани растения, което дава на държавите-членки възможност за по-голяма гъвкавост при подготовката на съответното законодателство, съобразена с местните, регионалните и националните условия. Основното предложение, което понастоящем се обсъжда в Съвета и в Парламента, дава възможност на държавите-членки да ограничат или да забранят отглеждането на ГМО на своя територия.

В доклада се отбелязва, че по-гъвкавият подход към отглеждането на ГМО запазва вече изградената строга система за издаване на разрешения, която обхваща целия ЕС и се основава на научни данни, безопасност и избор на потребителите, но се подчертава също, че тя може да работи още по-ефикасно.

На второ място се изтъква, че Комисията е постигнала напредък и по техническия проблем за наличието на ниски равнища на неразрешени ГМО във вносни фуражи. През юли влезе в сила регламент за хармонизиране във връзка с наличието на ниски равнища на такива организми във вносни фуражи, който бе добре посрещнат от държавите-членки и стопанските субекти.

На трето място, през април 2011 г. Комисията публикува доклад за социално-икономическите последствия от отглеждането на генетично модифицирани култури въз основа на коментарите на държавите-членки съгласно заключенията на Съвета по околна среда от 2008 г. Като продължение на тази инициатива на 18 октомври 2011 г. Комисията започна процес, целящ да осигури съдействие на държавите-членки при събирането и обмена на информация.

Предстоящо:

През следващите седмици Комисията ще предложи по-прецизни изисквания при подаването на заявления за издаване на разрешение за вносни продукти, предназначени за употреба като храни и фуражи.

Преразглеждат се и насоките за оценка на риска за околната среда с цел по-подробното им формулиране и прецизиране; Комисията вече започна обсъждането им с държавите-членки и заинтересованите страни. Окончателният документ ще има правна сила и ще бъде одобрен от държавите-членки. Това е важна стъпка за по-добро прилагане на строгите изисквания на законодателството относно ГМО, свързани с оценката на риска за околната среда.

Друг приоритетен аспект е по-строгото проследяване на екологичните въздействия от страна на дружествата и държавите-членки. Експерти от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и от държавите-членки работят в тясно сътрудничество с Комисията за изготвянето на по-подробни насоки.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/11/742

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Оценката на законодателната уредба на ЕС в областта на генетично модифицираните храни и фуражи е извършена от „Агра CEAS Консултинг“, а оценката относно отглеждането на ГМО — от Консорциума за оценка на европейските политики (EPEC).


Side Bar