Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκη ΕπιτροπηΔελτιο τυπου

Οδηγία «υπηρεσίες»: η Επιτροπή παραπέμπει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελλάδα στο Δικαστήριο για ελλιπή μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας, με το αιτιολογικό ότι τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο μόνο εν μέρει την οδηγία για τις υπηρεσίες (2006/123/CE), και να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικών ποινών. Η οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 και η προθεσμία εφαρμογής της έληξε στις 28 Δεκεμβρίου 2009. Από την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έχουν παρέλθει 22 μήνες.

Για πρώτη φορά η Επιτροπή έκανε χρήση της νέας δυνατότητας που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας σύμφωνα με την οποία δύναται να ζητήσει, ήδη με την πρώτη προσφυγή της, από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσιες χρηματικές ποινές στα κράτη μέλη που δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως την οδηγία από την ημέρα της απόφασής του με την οποία διαπιστώνεται η παράβαση. Ήδη από τον Ιανουάριο 2010 η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασίες έναντι των κρατών μελών λόγω καθυστέρησης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο. Τα τρία κράτη μέλη τα οποία αφορά σήμερα η παραπομπή είναι τα μόνα τα οποία δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει το πλήρες κείμενο στην εθνική νομοθεσία τους.

Οι υπηρεσίες αποτελούν το 70% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όμως, αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες διοικητικές απαιτήσεις παρεμποδίζουν ακόμη σημαντικά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Κυρίως οι επιχειρήσεις μικρού μεγέθους δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στον τομέα των δραστηριοτήτων τους ούτε στη χώρα τους ούτε και στο εξωτερικό. Οι πολίτες, και ιδιαίτερα οι καταναλωτές, στερούνται επομένως την πρόσβαση σε ένα ευρύτερο και πιο καινοτόμο φάσμα υπηρεσιών με καλύτερες τιμές.

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις τα δυνητικά οικονομικά οφέλη από την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας «υπηρεσίες» θα μπορούσαν να κυμαίνονται από 60 έως 140 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε δυνητική αύξηση από 0,6 έως 1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ ετησίως.

Οι χρηματικές ποινές που ζητήθηκαν από το Δικαστήριο ανέρχονται σε 44 876,16 ευρώ για την Αυστρία, σε 141 362,55 ευρώ για τη Γερμανία και σε 51 200,10 ευρώ για την Ελλάδα. Το ύψος των ποσών καθορίστηκε με βάση την κατάσταση καθενός εκ των εν λόγω κρατών μελών και συνεπώς τη σοβαρότητα της παράβασης που διαπιστώθηκε. Οι αιτούμενες οικονομικές κυρώσεις είναι ημερήσιες χρηματικές ποινές οι οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται από την ημερομηνία εκδόσεως της απόφασης του Δικαστηρίου (και, επομένως, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμόρφωση δεν επιτευχθεί μέχρι τότε), και για όσο διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση.

Ποιος είναι ο στόχος των σχετικών κανόνων της ΕΕ;

Οι οδηγία «υπηρεσίες» αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών, η οποία είναι επί του παρόντος η κύρια πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται δυνάμει της οδηγίας να εξαλείψουν τα αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα νομικά και διοικητικά εμπόδια σχετικά με την εγκατάσταση των επιχειρήσεων ή την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί, επίσης, στην άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων που παρακωλύουν τους δικαιούχους των υπηρεσιών, είτε πρόκειται για καταναλωτές είτε για επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχουν άλλα κράτη μέλη. Η επιτυχής εφαρμογή της οδηγίας θα συμβάλει στο να καταστούν η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών απτή πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Η εφαρμογή της οδηγίας: μια πρόκληση

Τα τρία κράτη μέλη που αφορά η απόφαση της Επιτροπής έχουν ήδη ανακοινώσει σειρά μέτρων που έχουν θεσπίσει για την εφαρμογή της οδηγίας «υπηρεσίες». Ωστόσο, δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη όλα τα απαιτούμενα μέτρα εφαρμογής. Έτσι, η Αυστρία πρέπει ακόμη να θεσπίσει οριζόντιους νόμους για την ενσωμάτωση, ενώ η Γερμανία πρέπει να θεσπίσει ακόμη τρία μέτρα (ένα σε ομοσπονδιακό επίπεδο και δύο σε περιφερειακό επίπεδο). Όσον αφορά την Ελλάδα, πρέπει να θεσπισθεί ακόμη μια σειρά μέτρων, ιδιαίτερα σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός, οι υπηρεσίες σε πρόσωπα ή οι υπηρεσίες στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, πρέπει ακόμη να θεσπιστούν ένας νόμος για τα ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης και ένας νόμος για τους κτηματομεσίτες και τους εμπορικούς αντιπροσώπους.

Ιστορικό

Τον Ιούνιο 2010 η Επιτροπή ζήτησε από τα τρία κράτη μέλη, με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, να της κοινοποιήσουν τα μέτρα που είχαν ήδη εγκρίνει για την εφαρμογή της οδηγίας «υπηρεσίες» (βλ. IP/10/821). Τον Απρίλιο 2011 η Επιτροπή τους απέστειλε συμπληρωματικές αιτιολογημένες γνώμες προειδοποιώντας τους για τη νέα δυνατότητα που παρέχεται στην Επιτροπή να συνοδεύει την προσφυγή της στο Δικαστήριο με αίτημα επιβολής χρηματικών ποινών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Οδηγία «υπηρεσίες»:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/news_en.htm

Τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης όσον αφορά τα κράτη μέλη:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_el.htm

Σχετικά με την εφαρμογή της νέας διάταξης:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_260_el.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης στην ΕΕ, βλ. MEMO/11/739 (στην αγγλική).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar