Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Данъчно облагане: Европейската комисия поиска от България да промени правилата си за ДДС

Брюксел, 27 октомври 2011 г. — Европейската комисия официално поиска от България да промени своите правила за данъка върху добавената стойност (ДДС). В България правилата, свързани с условията за възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, които са обект на ревизия, дискриминират лицата, участващи в операции в рамките на Европейския съюз.

Комисията смята, че правилата, създаващи дискриминация между данъчнозадължените лица, които извършват операции само в рамките на държавата, и тези, които извършват операции с други държави-членки на Съюза, са несъвместими с директивата за ДДС и с принципа на пропорционалност.

Това искане е под формата на мотивирано становище (втори етап от процедурата за нарушения). Ако в рамките на два месеца правилата не бъдат приведени в съответствие с искането, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Контекст

Съгласно българското законодателство ДДС на данъчнозадължените лица, обект на ревизия, се възстановява в края на ревизионната процедура. Същевременно обаче националното законодателство определя специални срокове за ревизиите на данъчнозадължените лица, които извършват операции в рамките на Съюза. Тези срокове са два пъти по-дълги от сроковете, приложими спрямо лицата, извършващи трансакции, които са предимно в рамките на държавата.

Ако данъчнозадължените лица, които извършват операции в рамките на Съюза, желаят да възстановят средствата преди края на ревизията, те трябва да представят обезпечение или банкова гаранция за два пъти по-дълъг период.

На следната страница в интернет можете да намерите съобщенията за медиите във връзка с процедурите за нарушение в областта на данъчното облагане или митниците:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm.

За допълнителна информация относно процедурите за нарушение на ЕС вж. MEMO/11/739

Най-актуалната обща информация във връзка с мерките срещу нарушенията на държавите-членки можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_bg.htm

За контакти :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar