Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Kommissionen uppmanar Finland att efterleva lagstiftningen om avfall och miljöbedömning

Bryssel den 27 oktober 2011 – EU-kommissionen vidtar åtgärder mot Finland angående landets införlivande av direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan och angående det faktum att Finland inte iakttagit tidsfristen 2010 för införlivande av EU:s ramdirektiv om avfall med den nationella lagstiftningen. På uppmaning av miljökommissionär Janez Potočnik skickar kommissionen två motiverade yttranden i vilka Finland uppmanas att efterleva lagstiftningen inom två månader. Om Finland inte gör så kan kommissionen hänskjuta ärendena till domstolen och, i det ärende som rör avfall, begära att domstolen fastställer finansiella sanktioner.

Strategisk miljöbedömning

I direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan anges att det för planer och program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska genomföras en miljöbedömning. Som kommissionen ser det har den finska lagstiftning genom vilken direktivet införlivas ett flertal brister. Vad gäller fastlandet saknar lagstiftningen detaljerade bestämmelser om vid vilken tidpunkt de offentliga myndigheterna ska göra bedömningarna av planerna och programmen. Vad gäller Åland finns dessutom ett antal problem. Det anges inte i lagstiftningen att miljöbedömningarna ska avse program och den innehåller inte heller tillräckligt detaljerade föreskrifter avseende vilken kvalitet bedömningarna ska hålla och vilket innehåll de ska ha. Dessutom saknas bestämmelser som säkrar medborgarnas rätt till insyn.

Kommissionen skickade en formell underrättelse den 9 oktober 2009. Ny lagstiftning om införlivande av direktivet med den nationella lagstiftningen skickades in till kommissionen mellan 2009 och 2010. Flera brister kvarstår emellertid och kommissionen kommer därför att skicka ett motiverat yttrande till Finland.

Ramdirektivet om avfall

I EU:s ramdirektiv om avfall – 2008/98/EG anges den rättsliga ramen för avfallshantering i EU. Genom direktivet införs avfallshanteringsprinciper som ”förorenaren betalar" och det införs en bindande avfallshirerarki enligt vilken medlemsstaterna ska ta hand om avfallet enligt följande prioriteringsordning: förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande.

Medlemsstaterna skulle senast den 12 december 2010 sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktivet. Då Finland inte meddelat samtliga genomförandebestämmelser inom den föreskrivna tidsfristen skickade kommissionen en formell underrättelse i januari 2011. Finland har meddelat ett antal införlivandeåtgärder till kommissionen, men Införlivandet är ännu inte fullständigt då det för detta krävs ytterligare en regeringsförordning. Eftersom lagstiftningen fortfarande inte har antagits i Finland har kommissionen beslutat att skicka ett motiverat yttrande.

Enligt ny EU-lagstiftning kan kommissionen, i de fall då medlemsstaterna underlåter att införliva EU-lagstiftning med den nationella lagstiftningen inom den föreskrivna tidsfristen, begära att domstolen fastställer finansiella sanktioner som tas ut första gången då ett ärende hänförs till domstolen, utan att det krävs ett andra avgörande av domstolen.

Den nya lagstiftningen antogs i november 2010 och trädde i kraft den 15 januari 2011.

Bakgrund

Varje år genereras tre miljarder ton avfall i EU och mängderna ökar konstant. Syftet med avfallsdirektivet är att skilja den ekonomiska tillväxten från avfallsgenereringen och att skapa en rättslig ram för avfallshanteringen inom EU. Härigenom vill man skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga de negativa effekterna av avfallsgenerering och avfallshantering.

Kommissionen inledde i januari 2011 överträdelseförfaranden mot 23 medlemsstater som inte efterlevt ramdirektivet om avfall. Av de ursprungligen 23 förfarandena återstår idag 14 som i nuläget är i det stadium där kommissionen skickar ett motiverat yttrande (se IP/11/1103, IP/11/595 och IP/11/724).

Direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan bidrar till hållbar utveckling då det tack vare bedömningarna är möjligt att integrera miljöhänsyn i arbetet med att ta fram och anta planer och program.

Ytterligare information:

EU:s ramdirektiv om avfall 2008/98/EG

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Se även:

Mer information om EU:s avfallspolitik:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

MEMO/11/739

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar