Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö: Komissio kehottaa Suomea noudattamaan jäte- sekä ympäristöarviointilainsäädäntöä

Bryssel, 27.10.2011 – Euroopan komissio ryhtyy toimenpiteisiin Suomea vastaan, koska se on huolissaan ympäristövaikutusten strategisesta arvioinnista annetun direktiivin (SEA-direktiivin) täytäntöönpanosta Suomessa. Lisäksi Suomi ei ole noudattanut vuoden 2010 määräaikaa jätepuitedirektiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio lähettää ympäristöasioista vastaavan EU-komissaarin Janez Potočnikin suosituksesta Suomelle kaksi perusteltua lausuntoa ja kehottaa Suomea panemaan säännökset täytäntöön kahden kuukauden kuluessa. Muutoin komissio voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mikäli jätelainsäädäntöön liittyvistä toimenpiteistä ei ilmoiteta, seurauksena voi olla välittömiä taloudellisia seuraamuksia.

Strategiset ympäristöarvioinnit

Strategisia ympäristöarviointeja koskevassa direktiivissä edellytetään, että suurista laitoksista ja ohjelmista, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, laaditaan ympäristöarviointi. Komissio katsoo, että Suomen lainsäädännössä, jolla direktiivi pannaan täytäntöön, on useita puutteita. Manner-Suomen lainsäädännössä ei säädetä riittävän tarkasti siitä, millaisissa aikatauluissa viranomaisten on järjestettävä suunnitelmia ja ohjelmia koskevat kuulemiset. Suuri osa puutteista liittyy kuitenkin Ahvenanmaan lainsäädäntöön. Maakuntalainsäädännössä ei täsmennetä sitä, että ympäristöarviointeja on sovellettava ohjelmiin, eikä niissä säädetä riittävän yksityiskohtaisesti arviointien luonteesta ja sisällöstä sekä kansalaisten mahdollisuudesta tutustua tietoihin.

Komissio lähetti asiasta virallisen huomautuksen 9. lokakuuta 2009. Komissiolle ilmoitettiin vuosina 2009 ja 2010 uudesta lainsäädännöstä, jolla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lainsäädännössä on kuitenkin edelleen useita puutteita, joten komissio lähettää Suomelle perustellun lausunnon.

Jätepuitedirektiivi

EU:n jätepuitedirektiivissä 2008/98/EY luodaan oikeudelliset puitteet jätteiden käsittelylle EU:ssa. Direktiivin mukaan jätehuollossa on noudatettava aiheuttamisperiaatetta (”pilaaja maksaa” –periaatetta). Direktiivissä myös määritellään jätehierarkia eli tärkeysjärjestys, jota jäsenvaltioiden on noudatettava jätehuollossa. Hierarkia on seuraava: jätteiden synnyn ehkäiseminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, muu hyödyntäminen ja loppukäsittely.

Jäsenvaltioiden oli määrää saattaa direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 12. päivään joulukuuta 2010 mennessä. Koska Suomi ei ilmoittanut komissiolle kaikista täytäntööpanotoimenpiteistä ajoissa, Suomelle lähetettiin virallinen ilmoitus tammikuussa 2011. Suomi ilmoitti komissiolle useista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Täytäntöönpanossa on kuitenkin edelleen puutteita, koska sitä varten tarvitaan vielä hallituksen asetus. Koska tarvittavaa säädöstä ei vieläkään ole annettu, komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon.

EU:ssa on otettu käyttöön uusi menettely tapauksissa, joissa jäsenvaltiot eivät määräaikaan mennessä saata EU:n lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tässä menettelyssä komissio voi pyytää EU:n tuomioistuinta määräämään taloudellisia seuraamuksia jo siinä vaiheessa, kun se ensimmäisen kerran vie asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällöin asiassa ei enää tarvitse palata tuomioistuimeen toista tuomiota varten. Uusi menettely hyväksyttiin marraskuussa 2010, ja se tuli voimaan 15. tammikuuta 2011.

Tausta

EU:ssa syntyvän jätteen määrä lisääntyy koko ajan. Vuosittain syntyy 3 miljardia tonnia jätettä. Jätepuitedirektiivin tavoitteena on irrottaa taloudellinen kasvu jätteen syntymisestä, ja siinä asetetaan oikeudelliset puitteet jätteen käsittelylle EU:ssa. Tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä jätteen syntymisestä ja jätehuollosta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Komissio käynnisti tammikuussa 2011 rikkomusmenettelyt 23 jäsenvaltiota vastaan, koska ne eivät olleet noudattaneet jätepuitedirektiivin velvoitteita. Näistä 23 menettelystä 14 on edelleen käynnissä, ja ne ovat kaikki perustellun lausunnon vaiheessa (katso IP/11/1103, IP/11/595 ja IP/11/724).

Strategisia ympäristöarviointeja koskevalla direktiivillä edistetään kestävää kehitystä. Arvioinnit mahdollistavat sen, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon valmisteltaessa ja hyväksyttäessä suunnitelmia ja ohjelmia.

Lisätietoja:

EU:n jätepuitedirektiivi 2008/98/EY

Yhteisön lainsäädännön rikkomista koskevat päivitetyt tilastot:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Katso myös:

Lisätietoja EU:n jätepolitiikasta:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

MEMO/11/739

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar