Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL FI

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Kommissionen ber Belgien, Danmark, Finland och Sverige täcka kostnaderna för alla vattentjänster

Bryssel den 27 oktober 2011 – Kommissionen befarar att Belgien, Danmark, Finland och Sverige genomfört begreppet vattentjänster i EU:s vattenlagstiftning på felaktigt sätt, vilket lett till otillbörlig prissättning av vatten. På förslag från miljökommissionär Janez Potočnik sänder EU-kommissionen medlemsstaterna ett motiverat yttrande för att be dem ändra sin nationella lagstiftning. Om länderna inte svarar inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendena till EU-domstolen.

Ramdirektivet för vatten är det viktigaste redskapet för att skydda vattnet i EU-länderna. Direktivet upprättar en ram för åtgärder inom vattenpolitiken. För aFFör att målen i direktivet ska uppnås är medlemsländerna bl.a. skyldiga att anta en kostnadstäckningspolitik för vattentjänster som inkluderar miljö- och resurskostnader, och tar hänsyn till principen om att förorenaren betalar.

Belgien, Danmark, Finland och Sverige anser att kostnadstäckning endast ska gälla försörjning av dricksvatten och disponering och behandling av avloppsvatten. Kommissionen menar dock att begreppet vattentjänster har en vidare betydelse som innefattar uttag av vatten för kylning av industrianläggningar och bevattning inom jordbruket, uppdämning eller lagring av ytvatten för sjöfartsändamål, översvämningsskydd eller produktion av vattenkraft, och brunnsborrning för jordbrukets och industrins förbrukning eller privat konsumtion. Om dessa aktiviteter inte räknas till vattentjänster blir det svårt att fullständigt och korrekt tillämpa ramdirektivet för vatten.

Nästa steg

Belgien, Danmark, Finland och Sverige har två månader på sig att uppfylla kraven i direktivet. Om detta inte sker kan kommissionen hänskjuta ärandena till EU- domstolen. Kommissionen har liknande farhågor då det gäller andra medlemsstater och har redan skickat meddelanden till Tyskland, Österrike, Estland, Ungern och Nederländerna angående deras felaktiga tolkning av begreppet vattentjänster.

Bakgrund

Ramdirektivet för vatten, som trädde i kraft år 2000, utgör en ram för integrerad vattenförvaltning i avrinningsdistrikt inom Europeiska unionen. Enligt direktivet är medlemsstaterna skyldiga att skydda och återställa samtliga förekomster av grundvatten och ytvatten (floder, sjöar, kanaler och kustvattenområden) för att uppnå "god vattenstatus" senast år 2015.

Ytterligare information

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html<0}

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/11/739

Kontaktpersoner :

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar