Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: de Commissie vraagt België, Denemarken, Finland en Zweden werk te maken van de terugwinning van de kosten voor alle waterdiensten

Brussel, 27 oktober 2011 – De Commissie maakt zich zorgen over het feit dat België, Denemarken, Finland en Zweden het in de EU-waterwetgeving beschreven concept "waterdiensten" onjuist hebben ingevuld, met een ongepaste prijsstelling voor water tot gevolg. Op aanbeveling van commissaris voor Milieu Janez Potočnik stuurt de Commissie de lidstaten een met redenen omkleed advies om hen te vragen hun nationale wetgeving dienovereenkomstig aan te passen. Indien de landen niet binnen twee maanden antwoorden, kan de Commissie de zaken aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie.

De kaderrichtlijn water is het belangrijkste instrument waarover Europa beschikt om zijn wateren te beschermen. Het stelt een kader vast voor actie op het gebied van het waterbeleid. Een van de maatregelen om de doelstellingen ervan te bereiken is de verplichting om een kostenterugwinningsbeleid voor waterdiensten vast te stellen dat de milieu- en bronkosten in rekening brengt en uitgaat van het beginsel dat de vervuiler betaalt.

België, Denemarken, Finland en Zweden zijn van mening dat de kostenterugwinning enkel van toepassing moet zijn op drinkwatervoorziening en op de verwijdering en verwerking van afvalwater. De Commissie ziet waterdiensten echter als een ruimer begrip dat wateronttrekking voor de koeling van industriële installaties, landbouwirrigatie, de opstuwing of opslag van oppervlaktewateren ten behoeve van de scheepvaart, bescherming tegen overstromingen, waterkrachtproductie en het boren van waterputten voor agrarisch, industrieel of particulier verbruik omvat. Door deze activiteiten niet onder waterdiensten te begrijpen, wordt de volledige en correcte toepassing van de kaderrichtlijn water gehinderd.

Volgende stappen

België, Denemarken, Finland en Zweden hebben twee maanden de tijd om aan de eisen van de richtlijn te voldoen; daarna kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie. De Commissie maakt zich soortgelijke zorgen over andere lidstaten en heeft aan Duitsland, Oostenrijk, Estland, Hongarije en Nederland al mededelingen gericht over hun verkeerde interpretatie van het begrip "waterdiensten".

Achtergrond

Met de kaderrichtlijn water, die in 2000 in werking is getreden, is een kader vastgesteld voor een geïntegreerd waterbeheer in stroomgebiedsdistricten in de hele Europese Unie. Krachtens de richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle grond- en oppervlaktewaterlichamen (rivieren, meren, kanalen en kustwateren) op zijn laatst tegen 2015 een goede toestand bereiken.

Nadere informatie

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/11/739

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar