Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL SV

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö: Komissio kehottaa Suomea sekä Ruotsia, Tanskaa ja Belgiaa huolehtimaan vesipalvelujen kustannusten kattamisesta

Bryssel, 27.10.2011 – Komissio on huolissaan siitä, että Suomi sekä Ruotsi, Tanska ja Belgia eivät ole saattaneet asianmukaisesti täytäntöön EU:n vesilainsäädäntöön sisältyvää vesipalvelujen käsitettä. Tästä on seurauksena epäasianmukainen veden hinnoittelu. Komissio lähettää ympäristöasioista vastaavan EU-komissaarin Janez Potočnikin suosituksesta mainituille jäsenvaltioille perustellun lausunnon, jossa niitä pyydetään mukauttamaan kansallista lainsäädäntöään. Mikäli maat eivät vastaa tähän kahden kuukauden kuluessa, komissio voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Vesipolitiikan puitedirektiivi on keskeinen väline Euroopan vesien suojelussa. Direktiivillä luodaan perusta vesipolitiikan alan toimille. Yksi toimista, joilla pyritään saavuttamaan direktiivin tavoitteet, on vaatimus siitä, että hinnoittelun avulla katetaan vesipalveluista aiheutuvat kustannukset, myös ympäristö- ja luonnonvarakustannukset. Tällöin noudatetaan myös pilaaja maksaa –periaatetta.

Suomi, Ruotsi, Tanska ja Belgia katsovat, että kustannusten kattamisen periaatetta olisi sovellettava ainoastaan juomaveteen sekä jäteveden poistoon ja käsittelyyn. Komissio katsoo kuitenkin, että vesipalvelujen käsite on laajempi. Sen mukaan vesipalveluihin kuuluvat myös vedenotto teollisuuslaitosten jäähdyttämistä ja viljelymaiden kastelua varten, pintavesien patoaminen ja varastointi vesiliikenteen väyliä varten, tulvantorjunta ja vesivoiman tuotanto sekä vesikaivojen poraus maatalouden, teollisuuden tai yksityistalouksien kulutusta varten. Näiden toimien jättäminen vesipalvelujen käsitteen ulkopuolelle estää vesipolitiikan puitedirektiivin täysimääräisen ja asianmukaisen täytäntöönpanon.

Jatkotoimet

Suomella, Ruotsilla, Tanskalla ja Belgialla on kaksi kuukautta aikaa täyttää direktiivin vaatimukset. Tämän jälkeen komissio voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Komissio katsoo, että samanlaisia ongelmia on myös muissa jäsenvaltioissa, ja se on jo lähettänyt ilmoitukset Saksalle, Itävallalle, Virolle, Unkarille ja Alankomaille vesipalvelujen käsitteen puutteellisen tulkinnan vuoksi.

Tausta

Vesipolitiikan puitedirektiivi tuli voimaan vuonna 2000. Siinä luodaan puitteet yhdennetylle vesihuollolle vesipiireissä kaikkialla Euroopan unionissa. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot suojelemaan pohjavesimuodostumia ja pintavesiä (joet, järvet, kanaalit ja rannikkovedet) ja ennallistamaan ne siten, että saavutetaan vesien hyvä tila viimeistään vuonna 2015.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Katso myös:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/11/739

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar