Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Finančne storitve: Komisija pozvala Poljsko in Slovenijo, naj izvajata predpise o sistemih poravnave in dogovorih o zavarovanju s premoženjem

Bruselj, 27. oktobra 2011 – Evropska komisija je pozvala Poljsko in Slovenijo, naj jo v naslednjih dveh mesecih uradno obvestita o ukrepih, ki sta jih sprejeli za izvajanje predpisov EU za okrepljeno zaščito sistemov poravnave in dogovorov o finančnem zavarovanju na finančnih trgih. Rok za izvedbo navedenih predpisov, kot so določeni v Direktivi 2009/44/ES, je potekel 1. januarja 2011.

Komisija je svojo zahtevo Poljski in Sloveniji predložila v obliki obrazloženih mnenj, ki predstavljata drugo stopnjo postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če državi članici ne bosta v dveh mesecih poslali uradnega obvestila o ukrepih za polno izvajanje navedene direktive, lahko Komisija zadevo prenese na Sodišče Evropskih skupnosti in ga obenem zaprosi, naj državama naloži finančne kazni.

Kakšen je cilj direktive?

Direktiva 2009/44/ES uvaja številne poenostavitve in pojasnitve za lažjo uporabo Direktive o finančnem zavarovanju (98/26/ES) in Direktive o dokončnosti poravnave (2002/47/ES). Obenem se z direktivo širi obseg zaščite, kot ga omogočata obe prej navedeni direktivi, in sicer z vključitvijo kreditnih zahtevkov, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje pri kreditnih poslih centralne banke z namenom lažje uporabe po vsej Skupnosti. Zlasti v obdobju tržnih pretresov je slednje nujno potrebno za stabilnost finančnih trgov. Direktiva obenem spodbuja čezmejno poslovanje in konkurenčnost.

Glosar

Poravnava je zaključek transakcije ali postopka s ciljem, da se obveznosti udeležencev izpolnijo s prenosom denarja in/ali vrednostnih papirjev.

Zavarovanje s premoženjem je jamstvo, ki ga dajalec zavarovanja uporabi, da zavaruje obveznost do uporabnika zavarovanja. Takšno zavarovanje je navadno v obliki denarja ali varnostnih papirjev.

Dodatne informacije:

Dokončnost poravnave:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/settlement/index_en.htm.

Zavarovanje s premoženjem:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/collateral/index_en.htm.

Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev glej MEMO/11/739

Kontakti :

Chantal Hughes +32 22964450

Catherine Bunyan +32 22996512


Side Bar