Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Usługi finansowe: Komisja wzywa Polskę i Słowenię do wdrożenia przepisów dotyczących systemów rozrachunkowych i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych

Bruksela, 27 października 2011 r. – Komisja Europejska wezwała Polskę i Słowenię do zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy środków podejmowanych przez te kraje celem wdrożenia przepisów UE mających na celu wzmocnienie ochrony systemów rozrachunkowych i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych na rynkach finansowych. Przepisy te zawarte są w dyrektywie 2009/44/WE i powinny były zostać wdrożone przez państwa członkowskie przed 1 stycznia 2011 r.

Skierowane do Polski i Słowenii wezwania mają formę uzasadnionej opinii, która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku gdyby państwa te nie zgłosiły w terminie dwóch miesięcy środków mających na celu pełne wdrożenie dyrektywy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zwrócić się do niego o nałożenie kar finansowych.

Jaki jest cel dyrektywy?

Dyrektywa upraszcza i wyjaśnia szereg kwestii, aby ułatwić stosowanie dyrektywy w sprawie zamknięcia rozliczeń (98/26/WE) i dyrektywy w sprawie zabezpieczeń finansowych (2002/47/WE). Rozszerza też zakres ochrony zapewnianej przez obie dyrektywy, obejmując nim wierzytelności kredytowe kwalifikujące się do stosowania jako zabezpieczenie operacji kredytowych banku centralnego, aby ułatwić ich stosowanie na całym terytorium UE. Jest to nieodzowne dla stabilności rynków finansowych, zwłaszcza w czasach zawirowań rynkowych. Dyrektywa przyczynia się też do wspierania działalności transgranicznej oraz do wzmocnienia konkurencyjności.

Słowniczek

Rozrachunek oznacza zamknięcie transakcji lub przetwarzania celem wykonania zobowiązań stron poprzez przekazanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych.

Zabezpieczenie oznacza udzieloną przez dającego zabezpieczenie gwarancję wypełnienia zobowiązania wobec przyjmującego zabezpieczenie. Zabezpieczenie ma zwykle formę środków pieniężnych lub papierów wartościowych.

Dodatkowe informacje

Zamknięcie rozliczeń

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/settlement/index_en.htm

Zabezpieczenie

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/collateral/index_en.htm

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znaleźć można w dokumencie

MEMO/11/739

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar