Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Medelhavet får ökat skydd mot offshore-verksamheter

Bryssel den 27 oktober 2011 – EU-kommissionen har idag tagit ett stort steg mot ett bättre skydd av Medelhavet, genom ett förslag om att EU ska ansluta sig till ett protokoll i Barcelonakonventionen som skyddar Medelhavet mot föroreningar från prospekterings- och utvinningsverksamhet till havs. Dessa typer av verksamheter ökar i Medelhavet och området är särskilt känsligt på grund av att det är ett innanhav med få utlopp och med betydande seismisk aktivitet.

I protokollet om offshoreverksamhet krävs det att ett antal villkor ska uppfyllas innan prospekterings- och utvinningsverksamhet tillåts att börja. I synnerhet måste aktörerna vid konstruktionen av plattformar och riggar följa internationella standarder och praxis och de måste bevisa att de har den tekniska kompetens och finansiella kapacitet som krävs för att utöva verksamheten. Tillstånd kommer inte att ges om det är troligt att verksamheterna kommer att få allvarliga negativa effekter på miljön. Lokaliseringen av plattformarna och riggarna bör också säkerställa att skador på befintliga rörledningar och kablar undviks. I protokollet fastställs också ansvarighets- och ersättningskrav.

- Detta förslag kompletterar lagstiftningsförslaget om säker olje- och gasverksamhet till havs. Det kommer att göra det möjligt för oss att samarbeta med Medelhavsländer utanför EU för att säkerställa ett bättre skydd för detta hav för alla dess användare, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

EU:s ratificering av protokollet kommer troligtvis att göra att andra parter i Barcelonakonventionen också ratificerar protokollet och leda till att Medelhavets vatten närmar sig ett gott miljötillstånd, vilket är det slutliga målet för EU:s ramdirektiv om havsmiljöpolitik. Tack vare ratificeringen kommer också samarbetet med Medelhavsparterna att stärkas.

Europeiska unionen är avtalsslutande part i Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion, liksom Italien, Grekland, Spanien, Frankrike, Slovenien, Malta och Cypern, tillsammans med 14 andra Medelhavsländer som inte är medlemmar i EU. Protokollet om offshoreverksamhet syftar till att komplettera Barcelonakonventionen vad gäller prospekterings- och utvinningsverksamhet. Det omfattar ett stort antal prospekterings- och utvinningsverksamheter och behandlar tillståndsvillkor, avlägsnandet av övergivna eller nedlagda anläggningar, användningen och avlägsnandet av skadliga ämnen, samt säkerhet, planering för oförutsedda händelser och övervakning.

Bakgrund

Efter olyckan med oljeutsläppet i Mexikanska golfen 2010 antog EU-kommissionen i oktober 2010 meddelandet om säkerheten i olje- och gasverksamheter till havs i vilket den fastställer internationellt samarbete som en av åtgärderna för att främja säkerhets- och insatskapaciteten. EU:s ratificering av protokollet om offshoreverksamhet och förordningen om säkerhet vid verksamhet till havs, vilka föreslogs parallellt (se IP/11/1260 och MEMO/11/740), är viktiga åtgärder för att skydda Medelhavets havs- och kustmiljö från eventuella negativa följder av prospekterings- och utvinningsverksamhet till havs.

Medelhavet är hemvist för 8 % av världens kända marina arter i 0, 8 % av den globala vattenytan och effekterna av ett oljeutsläpp kan bli direkta, allvarliga och oåterkalleliga för de känsliga marina ekosystemen och kustekosystemen och ekonomin i Medelhavsområdet.

Se även:

För ytterligare information om Barcelonakonventionen och förslaget:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

För ytterligare information om EU:s havspolitik:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar