Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EÚ sa zasadzuje sa väčšiu ochranu Stredozemia pred činnosťami na mori

Brusel 27. októbra 2011 - Európska komisia dnes podnikla významný krok smerom k lepšej ochrane Stredozemného mora v podobe návrhu, aby sa EÚ stala signatárom protokolu Barcelonského dohovoru o ochrane Stredozemného mora pred znečistením z prieskumných a ťažobných činností neďaleko jeho pobrežnej čiary. Objem týchto činností v oblasti Stredozemného mora narastá, pričom táto oblasť je mimoriadne zraniteľná v dôsledku jeho polouzavretej povahy a výraznej seizmickej aktivity.

„Protokol o činnostiach na mori“ vyžaduje splnenie celého radu podmienok pred tým, ako je možné povoliť začatie činností. Je to predovšetkým podmienka, že konštrukcia plošín a vrtných súprav musí spĺňať medzinárodné normy a postupy, ako aj podmienka, že prevádzkovatelia musia dokázať, že majú technickú kompetenciu a finančné možnosti vykonávať spomenuté činnosti. Povolenie sa neudelí, ak existuje pravdepodobnosť, že by činnosti mohli mať výrazné negatívne vplyvy na životné prostredie. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby sa plošiny a vrtné súpravy umiestňovali tak, aby sa zabránilo riziku poškodenia existujúcich potrubí a káblov. Protokol rovnako ustanovuje aj požiadavky na znášanie zodpovednosti a poskytovanie odškodnenia.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: Tento návrh dopĺňa legislatívny návrh o bezpečnosti činností spojených s ťažbou ropy a zemného plynu na mori. Umožní nám spolupracovať ruka v ruke s partnermi v oblasti Stredozemného mora, ktorí nie sú členmi EÚ, a zabezpečiť lepšiu ochranu tohto mora pre všetkých, ktorí ho využívajú.“

Ratifikácia protokolu v EÚ veľmi pravdepodobne bude motivovať ostatné strany, aby ratifikovali Barcelonský dohovor, vďaka čomu sa Stredozemné more priblíži k dobrému environmentálnemu stavu, čo je hlavným cieľom rámcovej smernice EÚ o moriach. Ďalším výsledkom bude posilnenie spolupráce s partnermi v Stredozemí.

Európska únia je zmluvnou stranou Barcelonského dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora, rovnako ako Taliansko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Slovinsko, Malta a Cyprus, spolu s ďalšími 14 krajinami okolo Stredozemného mora, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Účelom „protokolu o činnostiach na mori“ je doplniť Barcelonský dohovor vzhľadom na prieskumné a ťažobné činnosti. Vzťahuje sa na celú škálu takýchto činností a zaoberá sa otázkami ako požiadavky na povolenie, odstránenie opustených a nepoužívaných zariadení, využívanie a odstraňovanie škodlivých látok, bezpečnosť, plánovanie v nepredvídaných situáciách a monitorovanie.

Súvislosti

Európska komisia po ropnej katastrofe v Mexickom zálive v roku 2010 prijala v októbri 2010 Oznámenie o otázkach bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, v ktorom ako jeden z prostriedkov na podporu bezpečnosti na mori a schopnosti reagovať určila medzinárodnú spoluprácu. Ratifikácia „protokolu o činnostiach na mori“ v EÚ a súčasne navrhované nariadenie o bezpečnosti na mori v EÚ (pozri IP/11/1260 and MEMO/11/740) sú kľúčovými opatreniami na ochranu morského a pobrežného životného prostredia Stredozemného mora pred možnými negatívnymi dôsledkami prieskumných a ťažobných činností na mori.

Stredozemné more je domovom pre 8 % známych druhov morských živočíchov na ploche zaberajúcej 0,8 % svetového oceánu a dôsledky ropnej katastrofy by boli priame, vážne a nezvratné pre krehké morské a pobrežné ekosystémy a hospodárstvo v Stredozemí.

Pozri aj:

Viac informácií o Barcelonskom dohovore a návrhu:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

Viac informácií o námorných politikách EÚ:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar