Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

UE wzmocni ochronę regionu Morza Śródziemnego przed skutkami morskiej działalności poszukiwawczo-wydobywczej

Bruksela, 27 października 2011 r. – Komisja Europejska podjęła dzisiaj ważny krok na drodze ku lepszej ochronie Morza Śródziemnego. Wystąpiono z wnioskiem o przystąpienie UE do protokołu do konwencji barcelońskiej, który chroni Morze Śródziemne przed zanieczyszczeniami będącymi wynikiem działalności poszukiwawczo-wydobywczej prowadzonej na jego wodach. Skala tej działalności na Morzu Śródziemnym stale rośnie, a region jest szczególnie zagrożony ze względu na półzamknięty charakter akwenu i znaczną aktywność sejsmiczną.

Zgodnie z protokołem o zarządzaniu strefą przybrzeżną, przed rozpoczęciem działalności należy spełnić szereg warunków. Platformy wiertnicze i wydobywcze muszą powstawać z poszanowaniem międzynarodowych praktyk i standardów, a operatorzy muszą udowodnić, że posiadają odpowiednie kompetencje techniczne i środki finansowe na prowadzenie działalności. Jeżeli działania mogą mieć znaczny niepożądany wpływ na środowisko naturalne, zezwolenia nie będą wydawane. Przy ustalaniu, gdzie powstaną platformy wiertnicze i wydobywcze, konieczne będzie sprawdzenie, czy istniejące kable i rurociągi nie zostaną uszkodzone. Protokół zawiera również postanowienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej i wypłaty odszkodowań.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: Ten wniosek uzupełnia wniosek ustawodawczy w sprawie bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Umożliwi nam współpracę z partnerami z basenu Morza Śródziemnego nienależącymi do Unii, zapewniając tym samym lepszą ochronę Morza wszystkim jego użytkownikom.

Ratyfikacja protokołu przez UE prawdopodobnie zachęci do tego inne strony konwencji barcelońskiej, co przyczyni się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska w wodach Morza Śródziemnego. Jest to ostateczny cel dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej Ue. Wzmocni również współpracę z partnerami z basenu Morza Śródziemnego.

Unia Europejska, wraz z Włochami, Grecją, Hiszpanią, Francją, Słowenią, Maltą i Cyprem oraz czternastoma innymi państwami regionu niebędącymi członkami UE, jest umawiającą się stroną barcelońskiej Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego. Celem protokołu dotyczącego zarządzania strefą przybrzeżną jest uzupełnienie konwencji barcelońskiej o postanowienia w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

Obejmuje on szereg działań poszukiwawczych i wydobywczych i dotyczy wymogów uzyskiwania pozwoleń, usuwania porzuconych lub nieużywanych instalacji, wykorzystywania i usuwania substancji szkodliwych oraz bezpieczeństwa, planowania awaryjnego i monitorowania.

Informacje ogólne

Po wycieku ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej w 2010 r., Komisja Europejska przyjęła w październiku 2010 r. komunikat o problemach bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, uznający współpracę międzynarodową za jeden ze środków wspierania bezpieczeństwa morskich obiektów wydobywczych i poprawy zdolności reagowania. Ratyfikacja protokołu o zarządzaniu strefą przybrzeżną oraz równoczesne przedłożenie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiej działalności poszukiwawczo-wydobywczej w UE (zob. IP/11/1260 i MEMO/11/740) to kluczowe środki ochrony środowiska morskiego i przybrzeżnego w regionie Morza Śródziemnego przed potencjalnym niekorzystnym wpływem działalności poszukiwawczej i wydobywczej.

W Morzu Śródziemnym, które stanowi 0,8 % światowej powierzchni mórz i oceanów, żyje 8% znanych gatunków morskich. Wyciek ropy miałby bezpośrednie, poważne i nieodwracalne skutki zarówno dla delikatnych ekosystemów morskich i przybrzeżnych, jak i dla gospodarki regionu.

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji o konwencji barcelońskiej oraz wniosku Komisji można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

Dodatkowe informacje na temat polityki morskiej UE:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar