Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES rūpējas par stingrāku Vidusjūras aizsardzību pret darbībām jūrā

Briselē, 2011. gada 27. oktobrī. Eiropas Komisija šodien ir spērusi nozīmīgu soli pretī labākai Vidusjūras aizsardzībai, nākot klajā ar priekšlikumu par ES pievienošanos Barselonas konvencijas protokolam par Vidusjūras aizsardzību no piesārņojuma, ko rada jūrā veikti izpētes un izmantošanas darbi. Šādi darbi Vidusjūrā kļūst arvien intensīvāki, un, tā kā Vidusjūra ir pusslēgtā jūra un reģionam raksturīga ievērojama seismiskā aktivitāte, tas ir īpaši apdraudēts.

Barselonas konvencijas protokolā ir iekļauti vairāki nosacījumi, kuriem jābūt izpildītiem, pirms tiek atļauts sākt darbus. Konkrēti, būvējot platformas un urbjtorņus, jāievēro starptautiski standarti un metodes, un operatoriem jāpierāda, ka tiem ir darbu veikšanai vajadzīgā tehniskā lietpratība un finansiālās iespējas. Atļaujas netiks dotas, ja būs pamats domāt, ka darbi varētu izraisīt ievērojamu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Arī platformu un urbjtorņu atrašanās vieta jāizvēlas tā, lai netiktu bojāti esošie cauruļvadi un kabeļi. Turklāt protokolā paredzētas atbildības un kompensācijas prasības.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: Šis priekšlikums papildina priekšlikumu tiesību aktam par drošību, kas saistīta ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā. Tas ļaus mums strādāt roku rokā ar citiem Vidusjūras reģiona partneriem, kas nav ES dalībvalstis, tādējādi nodrošinot šīs jūras labāku aizsardzību visu tās izmantotāju labā.”

Ja ES ratificēs protokolu, tas, visticamāk, rosinās arī citas Barselonas konvencijas Līgumslēdzējas puses to ratificēt un ļaus tuvoties ES Jūras stratēģijas pamatdirektīvas virsmērķim, proti, panākt labu vides stāvokli Vidusjūras ūdeņos. Tādā veidā tiks stiprināta arī sadarbība ar Vidusjūras reģiona partneriem.

Eiropas Savienība ir Barselonas Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Līgumslēdzēja puse, tādas ir arī Itālija, Grieķija, Spānija, Francija, Slovēnija, Malta un Kipra un 14 citas Vidusjūras reģiona valstis, kas nav ES dalībvalstis. Barselonas konvencijas protokola mērķis ir papildināt konvenciju saistībā ar izpētes un izmantošanas darbiem. Tas aptver plašu izpētes un izmantošanas darbu klāstu un aplūko tādus jautājumus kā atļauju izdošanas prasības, pamestu vai neizmantotu iekārtu aizvākšana, kaitīgu vielu izmantošana un savākšana, drošība, situatīvā plānošana un monitorings.

Pamatinformācija

Pēc 2010. gadā notikušās naftas noplūdes avārijas Meksikas līcī, Eiropas Komisija 2010. gada oktobrī pieņēma paziņojumu “Risinot drošības problēmas, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā”, kurā starptautiskā sadarbība tika atzīta par vienu no līdzekļiem, kā uzlabot drošību un reaģēšanas iespējas jūrā. Barselonas konvencijas protokola ratificēšana ir ierosināta līdztekus Regulai par jūras drošību ES (sk. IP/11/1260 un MEMO/11/740), un tie ir svarīgi pasākumi, lai Vidusjūras reģiona jūras un piekrastes vidi aizsargātu no iespējamām negatīvām sekām, ko varētu radīt izpētes un izmantošanas darbi.

Vidusjūrā sastopami 8 % zināmo jūras sugu, tā aizņem 0,8 % no pasaules jūras virsmas platības, un naftas noplūdes ietekme uz vārajām jūras un piekrastes ekosistēmām un Vidusjūras reģiona ekonomiku varētu būt tieša, smaga un neatgriezeniska.

Skatīt arī:

vairāk informācijas par Barselonas konvenciju un priekšlikumu:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

vairāk informācijas par ES jūras politiku:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar