Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU vahvistaa Välimeren suojelua offshore-toiminnoilta

Bryssel, 27.10.2011 – Euroopan komissio otti tänään merkittävän askeleen Välimeren suojelun parantamisessa. Se ehdotti, että EU liittyy Barcelonan yleissopimuksen pöytäkirjaan, joka koskee Välimeren suojelemista avomerellä tapahtuvasta etsintä- ja hyödyntämistoiminnasta johtuvalta pilaantumiselta. Tällainen toiminta on lisääntymässä Välimerellä, joka on osittain suljetun luonteensa ja merkittävän seismisen aktiivisuuden vuoksi pilaantumisen suhteen erityisen haavoittuvainen.

Kyseisessä ”Offshore-pöytäkirjassa” asetetaan useita ehtoja toiminnan aloittamiselle. Etenkin lauttojen ja porauslaitteiden rakentamisessa on noudatettava kansainvälisiä vaatimuksia ja käytäntöjä, ja toimijoiden on osoitettava, että niillä on tekniset ja rahoitukselliset valmiudet toiminnan harjoittamiseen. Toimintaan ei anneta lupaa, jos siitä todennäköisesti aiheutuu merkittäviä ympäristöhaittoja. Lautat ja porauslaitteet on myös sijoitettava niin, etteivät ne vaurioita olemassa olevia putkia ja kaapeleita. Lisäksi pöytäkirjassa määrätään vastuu- ja korvausvaatimuksista.

”Tällä ehdotuksella täydennetään avomerellä tapahtuvien öljyn- ja kaasunporaustoimintojen turvallisuudesta annettavaa lainsäädäntöehdotusta. Sen avulla voimme työskennellä tiiviimmässä yhteistyössä EU:n ulkopuolisten kumppaniemme kanssa Välimerellä, jotta voimme paremmin suojella tätä merta sen kaikkia käyttäjiä varten", totesi ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik.

Kun EU ratifioi pöytäkirjan, muut Barcelonan yleissopimuksen sopimuspuolet todennäköisesti seuraavat perässä, jolloin Välimeren tila saadaan lähemmäksi ympäristön hyvää tilaa, joka on EU:n meristrategiadirektiivin lopullinen tavoite. Tämä myös lisää Välimeren kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Euroopan unioni on Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevan Barcelonan yleissopimuksen sopimuspuoli samoin kuin Italia, Kreikka, Espanja, Ranska, Slovenia, Malta ja Kypros sekä 14 muuta Välimeren maata, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenvaltioita. Offshore-pöytäkirja täydentää Barcelonan yleissopimusta etsintä- ja hyödyntämistoimintojen osalta. Se kattaa suuren määrän etsintä- ja hyödyntämistoimintoja, ja siinä puututaan myös lupavaatimuksiin, hylättyjen tai käytöstä poistettujen laitosten hävittämiseen, haitallisten aineiden käyttöön ja hävittämiseen, turvallisuuteen, valmiussuunnitteluun ja seurantaan.

Tausta

Meksikonlahdella vuonna 2010 tapahtuneen öljyvuoto-onnettomuuden jälkeen Euroopan komissio antoi lokakuussa 2010 tiedonannon Öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuus avomerellä. Siinä kansainvälinen yhteistyö mainitaan yhtenä keinona edistää offshore-turvallisuutta ja hätätoimintavalmiuksia. EU ratifioi Offshore-pöytäkirjan ja antaa samanaikaisesti ehdotuksen asetukseksi offshore-turvallisuudesta EU:ssa (ks. IP/11/1260 ja MEMO/11/740) Nämä ovat keskeisiä toimenpiteitä, joilla suojellaan Välimeren meri- ja rannikkoympäristöä avomerellä tapahtuvista etsintä- ja hyödyntämistoiminnoista mahdollisesti aiheutuvilta kielteisiltä seurauksilta.

Välimerellä, jonka osuus merialoista kokonaisuudessaan on 0,8 %, asuu 8 % tunnetuista merieläinlajeista. Öljyvuodolla voisi olla suorat, vakavat ja peruuttamattomat vaikutukset Välimeren herkkiin meri- ja rannikkoekosysteemeihin ja alueen talouksiin.

Katso myös:

Lisätietoja Barcelonan yleissopimuksesta ja ehdotuksesta:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

Lisätietoja EU:n meripolitiikoista:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar