Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU søger bedre beskyttelse af Middelhavet i forbindelse med offshoreaktiviteter

Bruxelles, den 27. oktober 2011 – Europa-Kommissionen har i dag taget et vigtigt skridt fremad til forbedring af beskyttelsen af Middelhavet. Den foreslår, at EU tiltræder en protokol til Barcelonakonventionen, som beskytter Middelhavet mod forurening fra offshoreefterforskning og ‑udvinding. Sådanne aktiviteter er i stigning i Middelhavet, og området er særlig sårbart, da det er et næsten lukket hav og har betydelig seismisk aktivitet.

Denne "offshoreprotokol" kræver, at en række betingelser skal være opfyldt, inden der gives tilladelse til at sætte aktiviteterne i gang. Bl.a. skal internationale standarder og praksis følges ved konstruktion af platformene, og operatørerne skal bevise, at de har den tekniske kompetence og finansielle formåen, der er nødvendig for at udøve aktiviteterne. Der gives ikke tilladelse, hvis aktiviteterne menes at kunne forårsage betydelige miljøskader. Platformene skal desuden placeres således, at man undgår at beskadige eksisterende rørledninger og kabler. Der er i protokollen også krav til erstatningsansvar og kompensation.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtalte følgende: "Dette forslag supplerer lovgivningsforslaget om sikkerheden ved offshore olie- og gasaktiviteter. Det giver os mulighed for at arbejde hånd i hånd med vores partnere i Middelhavsområdet, som ikke er med i EU, så Middelhavet bliver bedre beskyttet til gavn for alle dem, der bruger det."

EU's ratificering af protokollen ventes at få andre deltagere i Barcelonakonventionen til at ratificere den. Derved kan vandområderne i Middelhavet komme nærmere til at opnå god miljøtilstand, hvilket er det endelige mål for EU's havstrategirammedirektiv. Samarbejdet med partnerne i Middelhavsområdet vil også blive styrket derved.

EU deltager i Barcelonakonventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder. Det gør også Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Malta og Slovenien samt 14 andre Middelhavslande, som ikke er medlem af EU. Offshoreprotokollen er et supplement til Barcelonakonventionen hvad angår efterforsknings- og udvindingsaktiviteter. Den omfatter en lang række efterforsknings- og udvindingsaktiviteter og omhandler krav til tilladelser, fjernelse af ubenyttede og forladte installationer, anvendelse og bortskaffelse af skadelige stoffer samt sikkerhed, beredskabsplanlægning og overvågning.

Baggrund

Efter ulykken med olieudslip i Den Mexicanske Golf i 2010 vedtog Europa-Kommissionen i oktober 2010 en meddelelse om sikkerheden i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore. Deri peges der på internationalt samarbejde som et af midlerne til at fremme sikkerheden og indsatsevnen i forbindelse med offshoreaktiviteter. EU's ratificering af offshoreprotokollen og den forordning om offshoresikkerheden i EU, som der sideløbende er fremlagt forslag til (se IP/11/1960 og MEMO/11/740), er centrale tiltag til at beskytte hav- og kystmiljøet i Middelhavet mod mulige negative følger af offshoreefterforskning og ‑udvinding.

Middelhavet er hjemsted for 8 % af alle kendte marine arter, mens det arealmæssigt udgør 0,8 % af hele verdens have. Et olieudslip kan få direkte, alvorlige og irreversible virkninger for de sårbare hav- og kystøkosystemer og Middelhavets økonomi.

Se også:

Der er yderligere oplysninger om Barcelonakonventionen på:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

Der er yderligere oplysninger om EU's havpolitik på:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar