Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

EU přechází na výraznější ochranu Středozemí před činnostmi na moři

Brusel 27. října 2011 – Evropská komise dnes učinila významný krok směrem k lepší ochraně Středozemního moře, a to návrhem, aby EU přistoupila k protokolu Barcelonské úmluvy o ochraně Středozemního moře před znečištěním z průzkumných a těžebních činností na moři. Objem těchto činností v oblasti Středozemního moře narůstá a tato oblast je obzvlášť zranitelná v důsledku svého polouzavřeného uspořádání a výrazné seismické aktivity.

„Protokol o činnostech na moři“ ukládá řadu podmínek, jež musejí být splněny před povolením k zahájení těchto činností. Jde zejména o podmínku, že stavba vrtných plošin a vrtných zařízení musí odpovídat mezinárodním normám a postupům, a o podmínku, že hospodářské subjekty musí prokázat, že mají odbornou kompetenci i finanční kapacitu k provádění daných činností. Povolení nebude uděleno, pokud tyto činnosti mohou způsobit značné negativní dopady na životní prostředí. Umístění vrtných plošin a vrtných zařízení by rovněž mělo zaručit, že nedojde k poškození stávajících potrubí a kabelů. Protokol také stanoví požadavky v oblasti odpovědnosti a odškodnění.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Tímto návrhem se doplňuje legislativní návrh o bezpečnosti činností souvisejících s těžbou ropy a zemního plynu na moři. Umožní nám spolupracovat ruku v ruce s partnery v oblasti Středozemního moře, kteří nejsou členy EU, a zabezpečit lepší ochranu tohoto moře ve prospěch všech jeho uživatelů.

Ratifikace protokolu ze strany EU by měla podnítit ratifikaci Barcelonské úmluvy dalšími stranami, a tak přiblížit vody Středozemního moře dobrému ekologickému stavu, který je hlavním cílem Rámcové směrnice EU o mořích. Posílí také spolupráci s našimi partnery v oblasti Středomoří.

Evropská unie je smluvní stranou Barcelonské úmluvy o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře, stejně jako Itálie, Řecko, Španělsko, Francie, Slovinsko, Malta a Kypr, spolu se čtrnácti dalšími zeměmi z oblasti Středozemí, které nejsou členskými státy EU. Účelem „protokolu o činnostech na moři“ je doplnit Barcelonskou úmluvu, pokud jde o průzkumné a těžební činnosti. Týká se celé škály průzkumných a těžebních činností a obsahuje ustanovení o požadavcích na povolení, odstranění opuštěných nebo nepoužívaných zařízení, používání a odstraňování škodlivých látek, o bezpečnosti, pohotovostním plánování a monitoringu.

Souvislosti

Evropská komise přijala v říjnu 2010 po ropné katastrofě v Mexickém zálivu Sdělení o bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách, kde se za jeden z prostředků na podporu bezpečnosti na moři a schopnosti reagovat označuje mezinárodní spolupráce. Ratifikace „protokolu o činnostech na moři“ ze strany EU a souběžně navržené nařízení o bezpečnosti na moři v EU (viz IP/11/1260 a MEMO/11/740) jsou klíčovými opatřeními na ochranu mořského a pobřežního prostředí Středozemního moře před možnými negativními důsledky průzkumných a těžebních činností na moři.

Středozemní moře je domovem pro 8 % známých mořských druhů na 0,8 % povrchu moří ve světě a dopady úniku ropy by byly přímé, závažné a nezvratné pro křehké mořské a pobřežní ekosystémy a hospodářství ve Středozemí.

Viz též:

Další informace o Barcelonské úmluvě a návrhu:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

Další informace o námořních politikách EU:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar