Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ЕС приема мерки за по-строга защита на Средиземно море от офшорни дейности

Брюксел, 27 октомври 2011 г. — Европейската комисия прие днес важна стъпка към по-строга защита на Средиземно море с предложение ЕС да се присъедини към протокола на Конвенцията от Барселона, който защитава Средиземно море от замърсяване, причинено от офшорни проучвателни и добивни дейности. Такива дейности се срещат все по-често в Средиземно море и регионът е особено уязвим, тъй като водният басейн е полузатворен и е свидетел на значителна сеизмична активност.

„Офшорният протокол“ изисква изпълнението на определен брой условия преди да се разреши начало на дейност. По-специално, при изграждането на платформи трябва да се спазват международните стандарти и практика и операторите трябва да докажат, че притежават техническата компетентност и финансовата възможност да провеждат тези дейности. Никакво разрешение не може да бъде издавано, ако е налице вероятност дейността да окаже значително неблагоприятно въздействие върху околната среда. Разполагането на платформите следва също да гарантира, че няма да бъдат повредени съществуващи тръбопроводи и кабели. Протоколът предвижда също финансова отговорност и компенсации.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: Настоящото предложение допълва законодателното предложение за безопасността на офшорните дейности за добив на нефт и газ. То ще ни осигури възможност да работим в тясно сътрудничество с нашите средиземноморски партньори, които са извън ЕС, като по този начин гарантираме по-добра защита на това море за всички, които използват ресурсите му.

ЕС ратифицира протокола и това може да стимулира да го сторят и други страни по Конвенцията от Барселона, което ще доближи състоянието на водите на Средиземно море до добър екологичен статус, което е крайната цел на европейската Рамкова директива за морска стратегия. Това ще засили и сътрудничеството със средиземноморските партньори.

Европейският съюз е договаряща страна по Конвенцията от Барселона за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието, а такива са и Италия, Гърция, Испания, Франция, Словения, Малта и Кипър, заедно с 14 други средиземноморски държави, които не са държави-членки на ЕС. „Офшорният протокол“ има за цел да допълни Конвенцията от Барселона по отношение на проучвателните и добивни дейности. Той обхваща широк спектър от такива дейности и засяга лицензионния режим, демонтирането на изоставени или изведени от експлоатация инсталации, използването и депонирането на вредни вещества и условията за безопасност, планирането на действията при непредвидени ситуации и контрола.

Контекст

След аварията, последвана от петролен разлив в Мексиканския залив през 2010 г. Европейската комисия прие през октомври 2010 г. Съобщение относно безопасността на нефтените и газови дейности в морски райони, в което се посочва, че международното сътрудничество е едно от средствата за постигане на по-голяма безопасност в морските райони и за изграждане на структури за реагиране. Ратифицирането на „офшорния протокол“ от страна на ЕС и регламентът за офшорна безопасност в ЕС, предложен успоредно (виж IP/11/1260 и MEMO/11/740), са ключови мерки за защита на морската и крайбрежната среда на Средиземно море от евентуални отрицателни последици от офшорни проучвателни и добивни дейности.

Средиземно море е дом за 8 % от известните ни морски видове в 0,8 % от световните морета и океани и последиците от петролен разлив могат да са преки, тежки и необратими върху уязвимите морски и крайбрежни екосистеми и средиземноморската икономика.

Виж също:

За повече информация относно Конвенцията от Барселона и предложението:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

За повече информация върху европейската морска политика:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar