Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Energi: Kommissionen fastställer nya säkerhetsstandarder för olje- och gasverksamhet till havs

Bryssel den 27 oktober. Sannolikheten för en allvarlig olycka till havs är fortfarande oacceptabelt hög i europeiska vatten. Med stränga säkerhetsregler är det möjligt att få ned risken för en sådan olycka till ett absolut minimum. Skadorna på miljön och kustekonomierna kan minskas väsentligt om en effektiv beredskapsplan införs innan olyckan händer. EU-kommissionen har därför idag föreslagit en ny lag som ska säkerställa att europeisk olje- och gasverksamhet till havs kommer att respektera världens strängaste säkerhets-, hälso- och miljöstandarder överallt i EU.

- Idag produceras huvuddelen av olja och gas till havs, ofta under svåra geografiska och geologiska förhållanden. Med hänsyn till vår ökande efterfrågan på energi kommer vi att behöva all olja och gas som vi kan få tag på under våra hav. Men vi måste förhindra olyckor som Deepwater Horizon-olyckan i Mexikanska golfen från att upprepas. Det är absolut nödvändigt att säkerställa att bästa industripraxis används i alla våra verksamheter till havs. Dagens förslag är ett avgörande steg framåt mot säkrare verksamhet till havs till skydd för våra medborgare och vår miljö, säger energikommissionär Günther Oettinger.

- Vi har lärt vår läxa från förra årets Deepwater Horizon-olycka. Dagens föreslagna förordning ska hjälpa oss att förhindra att sådana kriser händer i havsvatten som faller under EU-medlemsstaternas jurisdiktion. Denna säkerhetsuppdatering är inte bara goda nyhter för miljön utan även för näringslivet som kommer att kunna bedriva sin verksamhet inom en förutsägbar ram. Det finns gott om bevis från tidigare olyckor på att det är bättre att förebygga än att bota, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

I det nya utkastet till förordning fastställs tydliga regler som täcker hela livscykeln för all prospekterings- och utvinningsverksamhet ända från planläggningen till det slutliga bortskaffandet av en olje- eller gasanläggning. Europeiska industrin ska, under övervakning av de nationella tillsynsmyndigheterna, regelbundet utvärdera och ytterligare förbättra säkerhetsstandarderna för verksamhet till havs. Denna nya strategi kommer att leda till en europeisk riskbedömning som ständigt uppgraderas genom att man tar hänsyn till ny teknik, nya kunskaper och nya risker. I strategin införs det krav för att man på ett effektivare sätt ska kunna förebygga en allvarlig olycka och vidta åtgärder om en sådan sker.

  • Tillståndsgivande Medlemsstaternas tillståndsmyndighet måste säkerställa att endast aktörer som har tillräckligt stor teknisk och ekonomisk kapacitet för att kontrollera säkerheten för verksamheterna till havs och miljöskyddet tillåts att prospektera efter och producera olja och gas i EU-vatten.

  • Oberoende kontrollörer De tekniska lösningar som läggs fram av aktören och som är avgörande för anläggningens säkerhet måste kontrolleras av en oberoende tredje part före och regelbundet efter det att anläggningen tas i drift.

  • Obligatorisk beredskapsplanering i förväg Företag måste förbereda en rapport över stora risker för sin anläggning som innehåller en riskbedömning och en beredskapsplan innan prospekteringen eller produktionen inleds. Dessa rapporter måste läggas fram för de nationella myndigheterna som ska ge klartecken om rapporterna godkänns.

  • Inspektioner Oberoende nationella behöriga myndigheter som ansvarar för anläggningarnas säkerhet som ska kontrollera bestämmelserna för säkerhet, miljöskydd och beredskap i nödsituationer för riggar och plattformar och den verksamhet som bedrivs på dem. Om en aktör inte följer minimistandarderna ska den behöriga myndigheten vidta verkställighetsåtgärder och/eller fastställa påföljder. I sista hand kan aktören få sluta med sin borrnings- eller produktionsverksamhet om standarderna inte följs.

  • Insyn Allmänheten ska få tillgång till jämförbar information om industrins resultatstandarder och de nationella behöriga myndigheternas verksamhet. Denna information ska publiceras på deras webbplatser.

  • Beredskapsplan Företag ska förbereda beredskapsplaner som är baserade på deras riskbedömningar av riggarna eller plattformarna och ha resurser tillgängliga för att användas om så är nödvändigt. Medlemsstaterna ska på samma sätt till fullo beakta dessa planer när de utarbetar beredskapsplaner. Planerna ska regelbundet testas av industrin och nationella myndigheter.

  • Ansvar Olje- och gasföretagen ska ha fullt ansvar för de miljöskador som de orsakar de skyddade marina arterna och livsmiljön. För skador på vattnet kommer det geografiska området att utvidgas till att omfatta alla marina vatten i EU inklusive den exklusiva ekonomiska zonen (upp till cirka 370 km från kusten) och kontinentalsockeln där kustmedlemsstaten har jurisdiktion. För skador på vattnet är EU:s nuvarande rättsliga ram för miljöansvar begränsat till territorialvatten (cirka 22 km ut i havet).

  • Internationellt Kommissionen ska arbeta med sina internationella partners för att främja tillämpningen av världens strängaste säkerhetsstandarder.

  • EU Offshore Authorities Group Medlemsstaternas offshore-inspektörer ska arbeta tillsammans för att säkerställa ett effektivt utbyte av bästa praxis och bidra till att utveckla och förbättra säkerhetsstandarderna.

Bakgrund

Olja och gas har utvunnits under Europas havsbotten sedan 1970-talet. I dag kommer över 90 % av den olja och över 60% av den gas som produceras i EU och Norge från verksamhet till havs. Det finns över 1 000 olje- och gasanläggningar i drift i de europeiska vattnen. Även om huvuddelen av produktionen kommer från Nordsjöregionen och huvuddelen av oljan kommer från Storbritannien och Norge finns det intresse i alla EU:s havsområden och 13 medlemsstater (Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Grekland, Rumänien, Bulgarien, Polen, Malta och Cypern) har utfärdat tillstånd för olje- och gasverksamhet till havs.

Offshoreindustrin i de olika medlemsstaterna tillämpar olika miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder. EU-lagstiftningen täcker hittills inte alla aspekter av olje- och gasindustrin till havs och den nationella lagstiftningen skiljer sig mycket åt mellan de olika medlemsstaterna. Trots åtgärder från en del medlemsstater för att reformera sina system efter katastrofer i Nordsjön under 1980-talet finns det fortfarande en betydande risk för allvarliga olyckor i EU. Tidigare händelser visar att minst 14 allvarliga katastrofer till havs – utblåsningar och total förlust av produktionsplattformar – har ägt rum i världen under de senaste 30 åren, fem av dessa under de senaste tio åren. De eventuella följderna av en allvarlig olycka är extrema. Det handlar om förlust av liv, allvarliga miljöskador och indirekta skador för försörjningsmöjligheterna vid kusterna och till havs. Det har visat sig att en olycka med samma omfattning som katastrofen i Mexikanska golfen kan orsaka skador för 30 miljarder euro.

I samband med detta lagstiftningsförslag lägger kommissionen fram ett förslag till EU om anslutning till ett protokoll till Barcelonakonventionen som skyddar Medelhavet mot förorening från prospekterings- och utvinningsverksamhet till havs (se IP/11/1261).

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

MEMO/11/740

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Joseph Hennon (+32 2 29 53593)

Monica Westerén (+32 2 2991830)


Side Bar