Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Energia: Komissiolta uudet turvallisuusvaatimukset avomerellä tapahtuvalle öljyn- ja kaasunporaukselle

Bryssel – 27.10.2011. Euroopan vesillä avomerellä tapahtuvan suuronnettomuuden todennäköisyys on edelleen liian suuri. Tällaisen onnettomuuden riski voidaan tiukalla turvallisuusjärjestelmällä alentaa mahdollisimman pieneksi. Ympäristölle ja rannikon elinkeinoille aiheutuvia vahinkoja voidaan merkittävästi vähentää hätävalmiussuunnitelmalla. Tästä syystä Euroopan komissio ehdotti tänään uutta lakia, jolla varmistetaan, että avomerellä tapahtuvassa EU:n öljyn- ja kaasunporaustuotannossa noudatetaan maailman parhaita turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimuksia kaikkialla EU:ssa.

”Suurin osa öljystä ja kaasusta Euroopassa tuotetaan nykyisin avomerellä, usein maantieteellisesti ja geologisesti vaativissa olosuhteissa. Koska energiankysyntämme kasvaa, tarvitsemme kaiken merten alta saamamme öljyn ja kaasun. Meidän on kuitenkin pystyttävä välttämään Meksikonlahdella tapahtuneen Deepwater Horizon -öljyvuodon kaltaiset onnettomuudet. Kaikissa avomerellä tapahtuvissa eli offshore-toiminnoissamme on ehdottomasti käytettävä toimialan parhaita käytäntöjä. Tällä ehdotuksella pääsemme lähemmäksi turvallisempia offshore-toimintoja kansalaisten ja ympäristön etujen mukaisesti”, totesi energiakomissaari Günther Oettinger.

”Olemme ottaneet opiksi viimevuotisesta Deepwater Horizon -onnettomuudesta. Ehdotetulla asetuksella voimme paremmin välttää tällaisten kriisien syntymisen millään EU:n jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla merivesillä. Turvallisuuspäivitys on eduksi ympäristölle, mutta se hyödyttää myös yrityksiä, koska ne pystyvät ennakoimaan toimintansa sääntelykehyksen. Jo tapahtuneet onnettomuudet ovat osoittaneet, että ennaltaehkäisy on hoitoa parempi vaihtoehto", totesi puolestaan ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik.

Uudessa asetusluonnoksessa vahvistetaan selkeät säännöt kaikkien etsintä- ja tuotantotoimintojen koko elinkaarta varten öljyn- tai kaasunporauslaitoksen suunnittelusta sen lopulliseen poistamiseen saakka. Eurooppalaisen teollisuuden on kansallisten sääntelyviranomaisten valvonnassa säännöllisesti arvioitava offshore-toimintojensa turvallisuutta ja parannettava sitä. Uusi lähestymistapa johtaa EU:ssa jatkuvasti päivittyvään riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon uudet tekniikat, uusi taitotieto ja uudet riskit. Siihen sisältyvät vaatimukset tehokkaasta ennaltaehkäisystä ja reagoinnista suuronnettomuuden tapahtuessa:

  • Luvat Luvan antavien jäsenvaltioiden viranomaisten on varmistettava, että öljyä ja kaasua saavat EU:n vesillä etsiä ja tuottaa ainoastaan toimijat, joilla on riittävät tekniset ja rahoitukselliset valmiudet valvoa offshore-toimintojensa turvallisuutta ja ympäristönsuojelua.

  • Riippumattomat varmentajat Riippumattoman kolmannen osapuolen on varmennettava toimijan esittämät, laitoksen turvallisuuden kannalta keskeiset tekniset ratkaisut ennen luvan antamista ja säännöllisin väliajoin laitoksen aloitettua toimintansa.

  • Pakollinen hätävalmiussuunnitelma Yhtiöiden on ennen etsintä- tai tuotantotoiminnan aloittamista laadittava laitokselleen suuronnettomuusvaaroista kertomus, joka sisältää riskinarvioinnin ja hätävalmiussuunnitelman. Kertomukset on esitettävä kansallisille viranomaisille, jotka antavat luvan toiminnan aloittamiseen, jos kertomus on niistä tyydyttävä.

  • Tarkastukset Riippumattomat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat laitosten turvallisuudesta, tarkistavat porauslauttojen turvallisuudesta, ympäristönsuojelusta ja hätätilavalmiudesta annetut määräykset ja porauslautoilla tehdyt toimet. Jos toimija ei täytä vähimmäisvaatimuksia, jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä sääntöjen noudattamiseksi ja/tai määräävät seuraamuksia. Viime kädessä toimija voidaan määrätä lopettamaan poraus- tai tuotantotoiminta.

  • Avoimuus Kansalaiset saavat käyttöönsä vertailukelpoisia tietoja teollisuuden suorituskykyvaatimuksista ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toiminnasta. Nämä tiedot julkaistaan viranomaisten verkkosivustoilla.

  • Hätätoimet Yhtiöiden on oman porauslauttansa riskinarviointien perusteella laadittava hätätoimintasuunnitelmat ja pidettävä resursseja jatkuvassa toimintavalmiudessa. Jäsenvaltioiden on myös oltava täysin tietoisia näistä suunnitelmista, kun ne sopivat kansallisista hätäsuunnitelmistaan. Teollisuuden ja kansallisten viranomaisten on säännöllisin väliajoin testattava näitä suunnitelmia.

  • Vahinkovastuu Öljy- ja kaasuyhtiöt joutuvat kantamaan täyden vastuun suojelluille merieläimille ja luonnollisille elinympäristöille aiheutuneista ympäristövahingoista. Vesille aiheutuvien vahinkojen osalta niiden vastuu laajennetaan kattamaan kaikki EU:n merivedet rannikkojäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvat yksinomaiset talousvyöhykkeet (noin 370 kilometriin asti rannikosta) ja mannerjalustat mukaan luettuina. EU:n nykyinen lainsäädäntökehys ympäristövahinkovastuusta koskee vesille aiheutuvien vahinkojen osalta vain aluevesiä (noin 22 km avomerelle).

  • Kansainvälisyys Komissio pyrkii kansainvälisten kumppaniensa kanssa edistämään tiukimpien turvallisuusvaatimusten soveltamista kaikkialla maailmassa.

  • EU:n offshore-viranomaisten ryhmä Jäsenvaltioiden offshore-tarkastajat pyrkivät yhdessä varmistamaan parhaiden käytäntöjen tehokkaan jakamisen ja kehittävät ja parantavat osaltaan turvallisuusvaatimuksia.

Tausta

Öljyä ja kaasua on porattu Euroopassa merenpohjasta 1970-luvulta alkaen. Nykyisin EU:ssa ja Norjassa tuotetusta öljystä 90 % ja kaasusta 60 % saadaan avomerellä tapahtuvasta toiminnasta. Euroopan vesillä toimii avomerellä yli 1 000 öljy- tai kaasulaitosta. Suurin osa tuotannosta tulee Pohjanmeren alueelta ja suurin osa öljystä Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Norjasta, mutta kiinnostus alaan on kasvamassa kaikkialla EU:n offshore-alueilla ja öljy- ja kaasulupia offshore-toimintaan on myönnetty 13 jäsenvaltiossa (Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Tanska, Saksa, Irlanti, Italia, Espanja, Kreikka, Romania, Bulgaria, Puola, Malta ja Kypros).

Offshore-toimialan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. EU:n lainsäädäntö ei nykyisellään kata kaikkia öljy- ja kaasuteollisuuden offshore-toiminnan näkökohtia ja kansalliset lainsäädännöt ovat jäsenvaltioissa hyvin erilaisia. Vakavien onnettomuuksien riski EU:ssa on yhä merkittävä, vaikka jotkin jäsenvaltiot ovatkin uudistaneet järjestelmiään Pohjanmerellä 1980-luvulla tapahtuneiden onnettomuuksien jälkeen. Suuria offshore-onnettomuuksia – kuten porausreikien räjähdyksiä ja tuotantolauttojen täydellisiä tuhoutumisia – on maailmalla 30 viime vuoden aikana tapahtunut ainakin 14 ja niistä viisi 10 viime vuoden aikana. Suuronnettomuuden seuraukset voivat olla äärimmäisen vakavia. Niistä aiheutuu kuolonuhreja sekä suuria ympäristövahinkoja ja niiden myötä haittaa rannikoille ja merielinkeinoille. Rahallisesti, kuten olemme huomanneet, Meksikonlahden onnettomuuden suuruusluokkaa oleva onnettomuus voi aiheuttaa 30 miljardin euron vahingot.

Samaan aikaan tämän lainsäädäntöehdotuksen kanssa komissio ehdottaa, että EU liittyisi Barcelonan yleissopimuksen pöytäkirjaan, joka koskee Välimeren suojelemista avomerellä tapahtuvasta etsintä- ja hyödyntämistoiminnasta johtuvalta pilaantumiselta (ks. IP/11/1261).

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

MEMO/11/740

Yhteyshenkilöt :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Joseph Hennon (+32 2 29 53593)

Monica Westerén (+32 2 2991830)


Side Bar