Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Energia: komisjon sätestab avamerel nafta ja gaasi tootmise uued ohutusstandardid

Brüssel, 27. oktoober 2011. Endiselt on lubamatult kõrge Euroopa vetes avamerel toimuva suurõnnetuse tõenäosus. Rangeid ohutuseeskirju täites on aga sellise õnnetuse riski võimalik vähendada absoluutse miinimumini. Kui juba eelnevalt on olemas tõhus hädaolukorra lahendamise kava, saavad keskkond ja rannikualade majandus hoopis vähem kahjustada. Seepärast tegi Euroopa Komisjon täna ettepaneku sellise uue seaduse jaoks, millega tagatakse, et Euroopa avamerel nafta ja gaasi tootmine vastab maailma rangeimatele ohutus-, tervise- ning keskkonnastandarditele kogu Euroopa Liidus.

ELi energiavolinik Günther Oettinger sõnas: „Suurem osa Euroopa naftast ja gaasist toodetakse tänapäeval avamerel, sageli karmides geograafilistes ja geoloogilistes tingimustes. Meie suurenevat energianõudlust arvestades läheb meil oma merede põhjast vaja kõiki nafta- ja gaasivarusid. Aga kindlasti on vaja ära hoida sellised õnnetused, nagu juhtus naftaplatvormiga Deepwater Horizon Mehhiko lahes. Vastuvaidlematult on vaja kindlustada tööstusharu parimate tavade järgimine kõigis avameretoimingutes. Tänane ettepanek on oluline samm avameretegevuse turvalisuse tagamisel, millest saavad kasu nii inimesed kui ka keskkond.”

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Möödunud aasta Deepwater Horizoni õnnetusest oleme oma õppetunni kätte saanud. Tänane määruse ettepanek aitab meil ennetada selliste tulevaste kriiside toimumist kõigis ELi liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvates merevetes. See ohutusnõuete uuendamine on kasulik nii keskkonnale kui ka ettevõtjatele, kes saavad oma tegevust planeerida prognoositavas raamistikus. Möödaniku õnnetused tõendavad veenvalt, et ennetamine on parem kui tagajärgede likvideerimine.”

Uue määruse eelnõus sätestatakse selged eeskirjad, milles käsitletakse avamerel nafta- ja gaasivarude uurimise ning nafta ja gaasi tootmise kogu tsüklit alates projekteerimisest kuni nafta- ja gaasikäitise lõpliku kõrvaldamiseni. Lube väljastavate siseriiklike asutuste kontrolli all peab see Euroopa tööstusharu korrapäraselt hindama ja veelgi tõhustama avameretegevuse ohutusstandardeid. Uue lähenemisviisi tulemus on Euroopa riskihindamine, mida pidevalt ajakohastatakse, võttes arvesse uut tehnoloogiat, uut oskusteavet ja uusi ohte. Sellega kehtestatakse tõhusa ennetustöö ja suurõnnetustele reageerimise nõuded.

  • Lubade andmine. Liikmesriigis lube väljastavad asutused peavad tagama, et üksnes sellistel ettevõtjatel, kellel on avameretegevuse ohutuse ja keskkonnakaitse kontrolli all hoidmiseks piisav tehniline ja finantssuutlikkus, lubatakse ELi vetes nafta ja gaasi leiukohti uurida ning seal naftat ja maagaasi toota.

  • Sõltumatud tõendajad. Kolmas erapooletu osaline peab enne käitise kasutuselevõtmist ja korrapäraselt pärast seda hindama käitaja esitatud tehnilisi lahendusi, mis on olulise tähtsusega käitise ohutuse jaoks.

  • Kohustuslik eelnev hädaolukorra lahendamise kava. Ettevõtjad peavad enne uurimis- ja tootmistööde algust koostama oma käitise peamise võimaliku ohu aruande, mis hõlmab riskihindamist ja hädaolukorra lahendamise kava. Kõnealused aruanded tuleb esitada riiklikele ametiasutustele. Kui nendega jäädakse rahule, kiidetakse kava heaks.

  • Kontroll. Käitiste ohutuse eest vastutatavad sõltumatud riiklikud pädevad asutused kontrollivad ohutuse ja keskkonnakaitse tingimuste täitmist ning naftapuurseadmete ja -platvormide tööd ja õnnetuseks valmisolekut. Kui ettevõtja ei järgi miinimumstandardeid, võtab pädev asutus täitemeetmeid ja/või määrab karistused; kui ettevõtja ei pea neist nõuetest kinni, peab ta äärmisel juhul puurimise või tootmistegevuse lõpetama.

  • Läbipaistvus. Inimestele antakse võrreldavat teavet tööstusharu tulemuslikkuse standardite ja riiklike pädevate asutuste tegevuse kohta. Teave avaldatakse asutuste veebisaitidel.

  • Hädaolukorra lahendamine. Ettevõtjad koostavad hädaolukorra lahendamise kavad, mis põhinevad nende naftapuurseadmete ja -platvormide riskihindamisel, ning hoiavad päästevahendid käepärast, et neid vajaduse korral kohe kasutada. Samamoodi võtavad liikmesriigid neid kavasid täiel määral arvesse riiklike hädaolukordade lahendamise kavade koostamisel. Tööstusharu ja riiklikud ametiasutused kontrollivad korrapäraselt neid kavasid.

  • Vastutus. Nafta- ja gaasiettevõtjad vastutavad täielikult kahju eest, mis tekitatakse kaitsealustele mereliikidele ja merelistele elupaikadele. Vetevarudele tekitatava kahju puhul laiendatakse geograafilist vööndit, et hõlmata kõiki ELi merevesi koos majandusvööndiga (kuni ligikaudu 370 km rannikust) ning rannikuäärse liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluva mandrilavani. Veevarudele tekitatud kahju puhul piirdub ELi praegune keskkonnavastutust käsitlev õigusraamistik territoriaalvetega (ligikaudu 22 km avamerel).

  • Rahvusvahelisus. Komisjon teeb koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, et soodustada rangeimate ohutusstandardite rakendamist kogu maailmas.

  • ELi avameretegevust reguleerivate asutuste rühm. Liikmesriikide avamereinspektorid teevad omavahel koostööd, et tagada tõhus parimate tavade vahetamine ning aidata kaasa ohutusstandardite väljatöötamisele ja tõhustamisele.

Taust

Euroopas on merepõhja aluspinnasest naftat ja gaasi ammutatud alates 1970. aastatest. ELis ja Norras toodetud rohkem kui 90 % naftast ja üle 60 % gaasist saadakse tänapäeval avameretegevusest. Euroopa vetes tegutseb rohkem kui 1 000 avamere nafta- ja gaasikäitist. Kuigi suurem osa toodangust saadakse Põhjamere piirkonnast ja enamus naftast Ühendkuningriigist ja Norrast, suureneb huvi tootmise vastu kõigis ELi avamere piirkondades ning 13 liikmesriigile (Ühendkuningriigid, Madalmaad, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Hispaania, Kreeka, Rumeenia, Bulgaaria, Poole, Malta ja Küpros) on antud load avamerel nafta ja gaasi tootmiseks.

Eri liikmesriikides toimib avameretöödega seotud tööstusharu eri keskkonna-, tervise- ja ohutusstandardite alusel. Praegusel ajal ei ole kõik avamerel nafta ja gaasi tootmise aspektid ELi õigusaktidega hõlmatud ning liikmesriigiti on erinevused vastavate riiklike õigusaktide vahel väga suured. Hoolimata mõne liikmesriigi võetud meetmest, et pärast 1980. aasta Põhjamere katastroofi oma süsteeme reformida, püsib ELis endiselt raskete õnnetusjuhtumite märkimisväärne oht. Möödaniku sündmustest nähtub, et vähemalt 14 sellist avamere suurkatastroofi nagu plahvatus ja tootmisplatvormide täielik hävimine, on kogu maailmas toimunud viimase 30 aasta jooksul, neist viis õnnetust viimase 10 aasta jooksul. Suurõnnetuste võimalikud tagajärjed on ekstreemsed. Need hõlmavad inimkaotusi ja suuri keskkonnakahjustusi, millega kaasnevad ranniku- ja mereelustiku kahjustused. Mehhiko lahe katastroofiga samaulatuslik õnnetus põhjustaks rahas mõõtes kahju kuni 30 miljardit eurot.

Koostoimes kõnealuse seadusandliku ettepanekuga teeb komisjon ELile ettepaneku ühineda Barcelona konventsiooni protokolliga, milles käsitletakse Vahemere kaitset uuringute ning kaevandamisega tekkiva reostuse eest (vt IP/11/1261).

Lisateave:

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

MEMO/11/740

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Joseph Hennon (+32 2 29 53593)

Monica Westerén (+32 2 2991830)


Side Bar