Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Energi: Kommissionen fastsætter nye sikkerhedskrav til olie- og gassektorens offshore-aktiviteter

Bruxelles den 27. oktober. Sandsynligheden for en alvorlig ulykke i europæiske farvande er stadig uacceptabelt høj. Men med strenge sikkerhedskrav er det muligt at bringe risikoen for en sådan ulykke ned til det absolutte minimum. Skader på miljøet og kystsamfundene kan mindskes betydeligt, hvis der på forhånd er lagt en effektiv beredskabsplan. Det er grunden til, at Europa-Kommissionen i dag har fremlagt et forslag til ny lovgivning, som sørger for, at Europas olie- og gasproduktion i alle EU-farvande opfylder verdens strengeste sikkerheds-, sundheds- og miljøkrav.

Energikommissær Günther Oettinger udtalte i den forbindelse: "I dag finder næsten al olie- og gasproduktion i Europa sted offshore, ofte under barske geografiske og geologiske forhold. Når man ser på det voksende energiforbrug, har vi brug for al den olie og gas, der findes under havbunden. Men vi må undgå, at der sker ulykker svarende til den med Deepwater Horizon i Den Mexicanske Golf. Det er et ufravigeligt krav, at man følger bedste industripraksis ved alle offshore-aktiviteter. Det forslag, der er fremlagt i dag, er et afgørende skridt fremad mod sikrere offshore-aktiviteter til gavn for både mennesker og miljø."

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Vi har taget ved lære af ulykken med Deepwater Horizon sidste år. Den forordning, vi fremlægger forslag til i dag, vil hjælpe os med at forebygge, at sådanne kritiske situationer opstår, i alle de havområder, der hører under medlemsstaternes jurisdiktion. Denne opdatering af sikkerheden er til gavn for miljøet, men også for virksomhederne, der kan udøve deres aktiviteter inden for kendte rammer. Tidligere ulykker er tydeligt bevis på, at det er bedre at forebygge end at helbrede."

I det nye forordningsforslag er der klare regler for hele livscyklussen for alle efterforsknings- og produktionsaktiviteter, lige fra en olie- eller gasinstallation bliver konstrueret til den fjernes definitivt. Under de nationale myndigheders kontrol skal den europæiske industri regelmæssigt vurdere og forbedre sikkerhedsstandarden ved offshore-aktiviteter. Denne nye metode vil føre til en europæisk risikovurdering, der løbende bliver opgraderet i takt med ny teknologi, ny knowhow og nye risici. Den indeholder krav til effektiv forebyggelse af alvorlige ulykker og en effektiv indsats til bekæmpelse af dem:

  • Godkendelse Medlemsstaternes myndigheder skal sørge for, at kun operatører, der har tilstrækkelig teknisk og finansiel formåen til at garantere sikkerheden ved offshoreaktiviteterne og beskyttelse af miljøet, får tilladelse til at efterforske og producere olie og gas i EU's farvande.

  • Uafhængig kontrol De tekniske løsninger, operatøren præsenterer, og som er kritiske for anlæggets sikkerhed, skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart inden anlægget sættes i drift og derefter med regelmæssige mellemrum.

  • Obligatorisk forudgående beredskabsplanlægning Selskaberne skal udarbejde en rapport med en risikovurdering og en beredskabsplan for deres anlæg, inden efterforskning eller produktion begynder. Sådanne rapporter skal forelægges for de nationale myndigheder, som giver grønt lys, hvis de er tilfredsstillende.

  • Inspektioner Uafhængige nationale kompetente myndigheder med ansvar for anlæggenes sikkerhed skal kontrollere forskrifterne for platformenes sikkerhed, miljøbeskyttelse og beredskab og deres aktiviteter. Hvis en operatør ikke overholder mindstekravene, tager medlemsstaterne skridt til at håndhæve forskrifterne og/eller pålægge sanktioner. I den sidste ende må operatøren indstille boring eller produktion, hvis kravene ikke opfyldes.

  • Gennemsigtighed Borgerne skal have sammenlignelige oplysninger om branchens resultater og de nationale kompetente myndigheders aktiviteter. De vil blive offentliggjort på internettet.

  • Beredskab Selskaberne skal udarbejde beredskabsplaner, som bygger på risikovurderingerne af de enkelte platforme, og umiddelbart have ressourcer til rådighed, som kan sættes ind, hvis det bliver nødvendigt. Medlemsstaterne vil tage disse planer med i betragtning, når de udarbejder de nationale beredskabsplaner. Planerne skal regelmæssigt testes af branchen og de nationale myndigheder.

  • Ansvar Olie- og gasselskaberne bliver fuldt ansvarlige for miljøskader på beskyttede marine arter og naturtyper. For skader på vandmiljøet bliver det geografiske område udvidet til at omfatte alle EU's havområder, herunder den eksklusive økonomiske zone (op til ca. 370 km fra kystlinjen) og den del af kontinentalsoklen, som er under kystmedlemsstatens jurisdiktion. For skader på vandmiljøet er miljøansvaret ifølge EU-lovgivningen i dag begrænset til territorialfarvandene (ca. 22 km fra kystlinjen).

  • Internationalt Kommissionen vil arbejde sammen med sine internationale partnere om at få indført de højeste sikkerhedskrav over hele verden.

  • EU Offshore Authorities Group Offshoreinspektører fra medlemsstaterne skal arbejde sammen om at sikre udveksling af erfaringer med bedste praksis og medvirke til at forbedre sikkerhedsstandarden.

Baggrund

Siden 1970'erne er der udvundet olie og gas fra undergrunden under havbunden. Af den olie og gas, der produceres i EU og Norge, kommer i dag 90 % af olien og 60 % af gassen fra offshoreaktiviteter. I europæiske farvande er der over 1000 olie- og gasanlæg i drift. Størsteparten af produktionen kommer fra Nordsøområdet, og det meste af olien kommer fra UK og Norge, men der er stigende interesse for offshore-områderne i hele EU. Således har 13 af EU-medlemsstaterne udstedt offshoregodkendelse til olie eller gas (Bulgarien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Italien, Cypern, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien og Det Forenede Kongerige).

Offshorebranchen arbejder i de forskellige medlemsstater efter forskellige miljø-, sundheds- og sikkerhedsstandarder. Endnu omfatter EU-lovgivningen ikke alle aspekter af offshorevirksomhed på olie- og gasområdet, og der er store forskelle mellem medlemsstaternes nationale lovgivning. Til trods for, at nogle medlemsstater har taget skridt til at reformere deres systemer efter flere katastrofer i Nordsøen i 1980'erne, er der stadig en betydelig risiko for alvorlige ulykker i EU. Ser man tilbage i tiden, viser det sig, at der rundt om i verden er sket i hvert fald 14 større offshoreulykker, f.eks. borehulsblowout og fuldstændig ødelæggelse af produktionsplatformen, i de sidste 30 år, heraf 5 i de sidste 10 år. En større ulykke kan få enorme konsekvenser, bl.a. tab af menneskeliv, omfattende miljøskader og andre skadevirkninger for kystsamfundene. Udtrykt i penge kan en katastrofe af samme omfang som den, der indtraf i Den Mexicanske Golf, anrette skader for 30 mia. EUR.

I forbindelse med dette forslag fremlægger Kommissionen et forslag om, at EU tiltræder en protokol til Barcelonakonventionen, som beskytter Middelhavet mod forurening fra offshoreefterforskning og ‑udvinding (se IP/11/1261).

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

MEMO/11/740

Contacts :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Joseph Hennon (+32 2 29 53593)

Monica Westerén (+32 2 2991830)


Side Bar