Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Енергия: Комисията предлага нови стандарти за безопасност при офшорния добив на нефт и газ

Брюксел, 27 октомври. Опасността от сериозна авария в крайбрежните води на Европа продължава да бъде неприемливо голяма. При строг режим на безопасност е възможно рискът от такава авария да бъде сведен до абсолютния минимум. Щетите, които околната среда и крайбрежните икономики биха понесли в подобни случаи могат да се намалят значително, ако е налице предварителен ефективен план за действие при извънредни ситуации. Затова днес Европейската комисия предложи нов закон, който ще гарантира, че офшорният добив на нефт и газ във всяка точка на Европа ще спазва най-високите стандарти за безопасност, здравеопазване и защита на околната среда на световно равнище.

Комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер заяви: „Днес по-голямата част от нефта и природния газ в Европа се добиват офшорно, често при тежки географски и геоложки условия. Предвид растящото потребление на енергия, ще са ни необходими всички запаси от нефт и природен газ, които се намират под нашите морета. Но ние трябва да предотвратим аварии като тази на петролната платформа „Дийпуотър Хърайзън“ в Мексиканския залив. Прилагането на най-добрите практики на отрасъла при всичките ни офшорни дейности е безспорна необходимост. Днешното предложение е изключително важна стъпка към повишаване на безопасността на офшорните дейности в полза на нашите граждани и на околната среда.“

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Научихме уроците си от миналогодишната авария на „Дийпуотър Хърайзън“. Регламентът, който предлагаме днес, ще ни помогне занапред да предотвратяваме такива кризи във всички морски води под юрисдикцията на държавите-членки на ЕС. Тази актуализация на стандартите за безопасност ще бъде от полза не само за околната среда, но и за бизнеса, който ще може да осъществява дейностите си в предсказуема рамка. Авариите в миналото ни предоставиха множество доказателства, че превенцията е по-добра от лечението.“

Новият проекторегламент определя ясни правила, които обхващат целия жизнен цикъл на проучвателните и производствените дейности — от планирането до окончателното демонтиране на дадено съоръжение за добив на нефт или природен газ. Европейската индустрия ще трябва редовно да оценява и подобрява стандартите за безопасност на офшорния добив под контрола на националните регулаторни органи. Този нов подход ще доведе до оценка на риска в европейски план, която непрестанно ще се актуализира, вземайки предвид нововъзникващи технологии, ноу-хау и рискове. Той въвежда изисквания за ефективна превенция и действия при сериозни аварии:

  • Лицензиране Лицензионните органи в държавите-членки ще трябва да гарантират, че проучването и добивът на нефт и природен газ във водите на ЕС се разрешават само на оператори с достатъчен технически и финансов капацитет, необходим за контролиране на безопасността на офшорните дейности и защитата на околната среда.

  • Независими проверки Предложените от оператора технически решения, които са от жизнено значение за безопасността на съоръжението трябва да се проверяват от независима трета страна преди пускането в експлоатация и периодично след това.

  • Задължително предварително планиране за извънредни ситуации Още преди започването на проучвателните или производствените дейности компаниите ще трябва да изготвят доклад за основните заплахи по отношение на съоръженията си, който да съдържа оценка на риска и план за действие в извънредни ситуации. Тези доклади ще трябва да се представят на националните власти, които да ги одобрят, ако отговарят на изискванията.

  • Инспекции Независими национални компетентни органи, отговарящи за безопасността на съоръженията, които ще проверяват мерките за безопасност, защита на околната среда и готовност за аварийни ситуации на нефтените платформи и дейностите, извършвани на тях. Ако даден оператор не спазва минималните стандарти, компетентният орган ще предприеме правоприлагащи и/или наказателни действия; в краен случай, ако операторът не се съобрази с наложените мерки, той ще трябва да прекрати сондажните или добивните дейности.

  • Прозрачност На гражданите ще бъде предоставена контекстуална информация относно стандартите за ефективност на сектора и дейностите на националните компетентни органи. Те ще я публикуват на уебсайтовете си.

  • Действия при извънредни ситуации Компаниите ще изготвят планове за действие при извънредни ситуации въз основа на оценката на риска на техните платформи и ще поддържат на разположение средства, които да използват в случай на необходимост. Държавите-членки също така ще вземат предвид изцяло тези планове при изготвянето на национални планове за действие при извънредни ситуации. Тези планове периодично ще бъдат подлагани на проверка от отрасъла и националните власти.

  • Отговорност. Компаниите за нефт и газ ще носят пълната отговорност за екологични щети, причинени на защитените морски видове и естествените местообитания. По отношение на щетите, причинени на водите, географската зона ще бъде разширена така, че да обхваща всички морски води на ЕС, заедно с изключителната икономическа зона (до около 370 км от бреговата линия) и континенталния шелф, който е под юрисдикцията на държавата-членка с брегова ивица. Относно щети, нанесени на водите, настоящата правна рамка на ЕС за отговорност за екологични щети е ограничена до териториалните води (до около 22 km от бреговата ивица).

  • Международни въпроси Комисията ще работи с международните си партньори за насърчаване прилагането на най-високите стандарти за безопасност в световен план.

  • Група на офшорните органи в ЕС Инспектори на офшорни дейности в държавите-членки ще работят съвместно, за да осигурят ефективен обмен на най-добри практики и да допринесат за разработването и подобряването на стандартите за безопасност.

Контекст

В Европа нефт и газ се добиват от морското дъно от седемдесетте години на миналия век насам. Днес над 90 % от нефта и над 60 % от природния газ, произвеждани в ЕС и Норвегия се добиват офшорно. В европейски води действат над 1000 офшорни съоръжения за добив на нефт и газ. Най-значително е производството от района на Северно море и по-голямата част от нефта идва от Обединеното кралство и Норвегия, но постепенно във всички офшорни региони възниква интерес и вече 13 държави-членки (Обединеното кралство, Нидерландия, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Испания, Гърция, Румъния, България, Полша, Малта и Кипър) са издали лицензи за офшорен добив на нефт и газ.

Офшорната промишленост в различните държави-членки работи с различни стандарти в областта на екологията, здравеопазването и безопасността.

Понастоящем законодателството на ЕС не покрива всички аспекти на офшорната промишленост за добив на нефт и газ, а националното законодателство на отделните държави-членки е много различно. Въпреки мерките, предприети от някои държави-членки за реформа на системите им след аварии в Северно море през 80-те години на миналия век, все още съществува значителен риск от тежки аварии в ЕС. Събитията от миналото показват, че през последните 30 години на света са възникнали поне 14 големи офшорни аварии като фонтаниране на кладенци и пълна загуба на производствени платформи, като 5 от тях са се случили през последните 10 години. Възможните последици от една голяма авария са катастрофални. Те включват човешки жертви, значителни екологични щети и съпътстващи поражения върху средствата за препитание в крайбрежните региони. Както се уверихме, във финансово отношение едно събитие от мащаба на аварията в Мексиканския залив може да причини щети от порядъка на 30 милиарда EUR.

Във връзка с това законодателно предложение Комисията внася и предложение ЕС да подпише протокол към Барселонската конвенция, който защитава Средиземноморието срещу замърсяване от офшорни проучвателни и добивни дейности (IP/11/1261)

Допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

MEMO/11/740

За контакти :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Joseph Hennon (+32 2 29 53593)

Monica Westerén (+32 2 2991830)


Side Bar