Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Skyddsdirektivet: Kommissionen välkomnar överenskommelse om en central del av asylpaketet

Bryssel den 27 oktober 2011. I dag godkände Europaparlamentet EU-kommissionens förslag om att ändra skyddsdirektivet för att ge de personer som innehar status som skyddsbehövande i EU ökade rättigheter. Direktivet garanterar enhetliga rättigheter när det gäller hälso- och sjukvård och tillträde till arbetsmarknaden.

– Detta är en milsten i kommissionens strävan att nå överenskommelser om samtliga våra lagförslag på asylområdet före utgången av nästa år, i enlighet med Europeiska rådets begäran i Stockholmsprogrammet. Överenskommelsen fungerar också som en stark politisk signal i samband med 60-årsjubiléet av FN:s flyktingkonvention. De nuvarande händelserna i våra grannländer visar att vi måste ha säkra, öppna och effektiva förfaranden för att hjälpa de människor som kommer till EU för att söka skydd, sade Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor.

Tack vare dagens omröstning kan redan vid första behandlingen en överenskommelse nås med rådet, som nu formellt måste anta det ändrade direktivet. Detta kommer att ske under de kommande veckorna.

Bakgrund

Kommissionen lade fram ett förslag till omarbetning av skyddsdirektivet i oktober 2009 (IP/09/1552).

Den föreslog att vissa viktiga begrepp, t.ex. ”aktörer som ger skydd”, ”internt skydd” och ”tillhörighet till viss samhällsgrupp”, skulle förtydligas för att göra det möjligt för nationella myndigheter att tillämpa kriterierna på ett mer välunderbyggt sätt och snabbare avgöra vem som behöver skydd. Vidare föreslog kommissionen att de rättigheter som ges flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd ska tillnärmas, särskilt i fråga om uppehållstillståndens varaktighet samt tillgången till sociala förmåner, sjukvård och arbete. Detta kommer att minska kostnaderna för hanteringen av de olika typerna av skyddsstatus och den administrativa börda som den innebär.

En överenskommelse om en välavvägd kompromisstext nåddes i juni 2011 efter förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet. I dag gav Europaparlamentet sitt stöd åt denna text, vars centrala delar är följande:

  • Ett förtydligande av olika begrepp för att infoga rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

  • Ett åtagande att ta hänsyn till barnets bästa och könsaspekter vid bedömningen av asylansökningar och i genomförandet av reglerna om innebörden av internationellt skydd.

  • Tillnärmande av de rättigheter som beviljas flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd när det gäller tillträde till arbetsmarknaden och hälso- och sjukvård.

  • Förlängd varaktighet för uppehållstillstånd som utfärdas till personer som beviljats subsidiärt skydd när det första uppehållstillståndet förnyas en andra gång, till två år, efter det att statusen har beviljats.

Dessa kompletterande ändringar kommer att öka kvaliteten på beslutsprocessen i asylfrågor ytterligare, säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras och underlätta integreringen i värdsamhällena av personer som beviljats skydd.

Mer information

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar