Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Smernica o oprávnení a postavení osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu: Komisia víta dohodu o kľúčovom prvku azylového balíka

Brusel 27. októbra 2011 – Európsky parlament dnes schválil návrh Komisie na zmenu a doplnenie smernice o oprávnení a postavení osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento návrh posilní práva priznané utečencom a osobám, ktorým bola v EÚ poskytnutá doplnková ochrana. Smernica zaručuje rovnaké práva, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť a prístup k pracovnému trhu.

„Je to dôležitý míľnik na ceste k naplneniu ambiciózneho cieľa dohodnúť sa na všetkých návrhoch Komisie v oblasti azylu do konca roku tak, ako to požadovala Európska rada v Štokholmskom programe. Dohoda je aj silným politickým signálom pri príležitosti 60. výročia podpísania Dohovoru OSN o utečencoch. Súčasné udalosti v našom susedstve dokazujú, že musíme mať bezpečné, transparentné a efektívne postupy pre tých, ktorí sa na nás obracajú so žiadosťou o ochranu. povedala Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Dnešné hlasovanie umožňuje dospieť k dohode s Radou v prvom čítaní. Rada teraz musí formálne schváliť zmenenú a doplnenú smernicu. Dôjde k tomu v nadchádzajúcich týždňoch.

Kontext

Komisia predložila návrh na prepracovanie smernice o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, v októbri 2009 (IP/09/1552).

Navrhla objasniť dôležité koncepty, ako napríklad „aktéri ochrany“, „vnútorná ochrana“ alebo „príslušnosť k určitej sociálnej skupine“, s cieľom umožniť vnútroštátnym orgánom dôkladnejšie uplatňovať príslušné kritériá a rýchlejšie identifikovať osoby, ktoré potrebujú ochranu. Komisia okrem toho navrhla zosúladiť práva priznané utečencom a osobám, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, predovšetkým s ohľadom na dĺžku platnosti povolení na pobyt, prístup k sociálnej a zdravotnej starostlivosti ako aj s ohľadom na prístup na pracovný trh. To tiež bude zahŕňať zníženie nákladov a administratívnej záťaže v spojitosti so spravovaním jednotlivých štatútov ochrany.

Dohoda na vyváženom kompromisnom znení bola dosiahnutá v júni 2011 na základe rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou. Európsky parlament dnes podporil toto kompromisné znenie. Medzi jeho kľúčové prvky patria:

  • objasnenie rôznych konceptov s cieľom zohľadniť ustálenú judikatúru Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva,

  • záväzok zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o azyl a pri implementácii pravidiel týkajúcich sa obsahu medzinárodnej ochrany najlepšie záujmy dieťaťaaspekty rodovej príslušnosti,

  • zosúladenie práv priznaných utečencom a osobám, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, s ohľadom na prístup k pracovným príležitostiam a zdravotnej starostlivosti,

  • predĺženie platnosti povolenia na pobyt osobám, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana pri obnovení pôvodného povolenia na pobyt, na dva roky po priznaní štatútu.

Tieto dodatočné zmeny a doplnenia zlepšia kvalitu rozhodovacích procesov v azylových záležitostiach, zaistia dodržiavanie ľudských práv a uľahčia integráciu chránených osôb do spoločnosti.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar