Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Dyrektywa dotycząca kwalifikowania: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie kluczowego elementu pakietu azylowego

Bruksela, dnia 27 października 2011 r. w dniu dzisiejszym Parlament Europejski zatwierdził wniosek Komisji w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej kwalifikowania, która wzmocni prawa przyznawane uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą w UE. Dyrektywa gwarantuje jednolite prawa w odniesieniu do opieki zdrowotnej oraz dostępu do rynku pracy.

„Jest to istotny krok na drodze do osiągnięcia ambitnego celu, jakim jest przyjęcie wszystkich wniosków Komisji dotyczących azylu w przyszłym roku, zgodnie z wolą Rady Europejskiej wyrażoną w programie sztokholmskim. Porozumienie to stanowi również silny sygnał polityczny, który towarzyszy 60. rocznicy Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców. Najnowsze wydarzenia w krajach sąsiadujących utwierdzają nas w przekonaniu, że musimy dysponować bezpiecznymi, przejrzystymi i skutecznymi procedurami dla osób, które zwracają się do nas w celu uzyskania ochrony.”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

Dzisiejsze głosowanie umożliwi porozumienie z Radą podczas pierwszego czytania, która musi obecnie formalnie przyjąć zmienioną dyrektywę. Rada dokona tego w nadchodzących tygodniach.

Kontekst

W październiku 2009 r. Komisja przedłożyła wniosek w sprawie przekształcenia dyrektywy w sprawie kwalifikowania i statusu osób wymagających ochrony międzynarodowej (IP/09/1552).

We wniosku zawarto propozycje doprecyzowania istotnych pojęć takich jak „podmioty udzielające ochrony”, „ochrona wewnętrzna” lub „przynależność do szczególnej grupy społecznej” w celu umożliwienia organom krajowym bardziej zdecydowanego stosowania tych kryteriów i szybszej identyfikacji osób wymagających ochrony. Ponadto Komisja zaproponowała, aby dokonać zbliżenia praw przyznanych uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą, w szczególności w odniesieniu do okresu ważności dokumentów pobytowych, dostępu do świadczeń opieki społecznej, opieki zdrowotnej oraz rynku pracy. Pozwoli to również na ograniczenie kosztów i obciążeń administracyjnych wynikających z zarządzania różnymi statusami ochrony.

W czerwcu 2011 r., po zakończeniu negocjacji z Parlamentem Europejskim (PE) i Radą, osiągnięto porozumienie w sprawie wyważonego tekstu kompromisowego. W dniu dzisiejszym PE poparł tekst kompromisowy, którego kluczowe elementy obejmują:

  • doprecyzowanie różnych pojęć w celu uwzględnienia utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

  • zobowiązanie, aby w procesie rozpatrywania wniosków o azyl oraz stosowania zasad dotyczących zakresu udzielanej ochrony międzynarodowej uwzględniać dobro dziecka oraz aspekty związane z płcią;

  • zbliżenie praw przyznawanych uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą w odniesieniu do dostępu do zatrudnienia i opieki zdrowotnej;

  • przedłużenie do dwóch lat terminu ważności dokumentów pobytowych wydawanych osobom objętym ochroną uzupełniającą w momencie odnawiania wstępnego zezwolenia na pobyt, po przyznaniu im statusu.

Powyższe dodatkowe zmiany przyczynią się do dalszego podniesienia jakości procesu decyzyjnego w sprawach azylowych, zagwarantują poszanowanie praw człowieka oraz ułatwią integrację osób objętych ochroną w przyjmujących ich społeczeństwach.

Dodatkowe informacje

Strona komisarz do spraw wewnętrznych Cecilii Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar