Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie – Persbericht

Richtlijn asielnormen: overeenstemming over belangrijk onderdeel van asielpakket

Brussel, 27 oktober 2011. Het Europees Parlement stemde vandaag in met het voorstel van de Commissie tot wijziging van de richtlijn asielnormen. De wijzigingen versterken de rechten van vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten. De richtlijn garandeert namelijk uniforme rechten op het gebied van gezondheidszorg en toegang tot de arbeidsmarkt.

"Ons doel om tegen volgend jaar overeenstemming te bereiken over alle asielvoorstellen van de Commissie, overeenkomstig het verzoek van de Europese Raad in het programma van Stockholm, is hiermee een stuk dichterbij gekomen. Het gaat om een krachtig politiek signaal, dat bovendien samenvalt met het zestigjarige bestaan van het VN-vluchtelingenverdrag. Uit de gebeurtenissen in onze buurlanden blijkt dat we moeten beschikken over veilige, doorzichtige en doeltreffende procedures voor de opvang van mensen die bescherming bij ons komen zoeken," aldus Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse zaken.

Door de stemmingsuitslag van vandaag kan in eerste lezing overeenstemming worden bereikt met de Raad, die de gewijzigde richtlijn nu officieel moet goedkeuren. Dit zal de komende weken gebeuren.

Achtergrond

De Commissie diende in oktober 2009 een voorstel in tot herschikking van de richtlijn inzake de erkenning van personen die internationale bescherming behoeven (IP/09/1552).

Beoogd werd een aantal belangrijke begrippen te verduidelijken, zoals "actoren van bescherming", "binnenlandse bescherming" en "het behoren tot een bepaalde sociale groep", opdat de nationale autoriteiten de criteria strikter zouden kunnen toepassen en sneller zouden kunnen vaststellen wie bescherming nodig heeft. Voorts stelde de Commissie voor om de rechten van vluchtelingen en van personen die subsidiaire bescherming genieten, gelijk te trekken, met name wat betreft de geldigheidsduur van de verblijfsvergunningen en de toegang tot sociale voorzieningen, de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Hierdoor zullen ook de kosten en de administratieve lasten in verband met het beheer van de verschillende beschermingsstatussen afnemen.

Na onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad werd in juni 2011 overeenstemming bereikt over een evenwichtige compromistekst. Vandaag heeft het Parlement deze compromistekst bekrachtigd. De voornaamste elementen ervan zijn:

  • een verduidelijking van verscheidene begrippen om gevolg te geven aan de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Europees Hof voor de rechten van de mens;

  • het streven om bij de beoordeling van asielaanvragen en de toepassing van de regels inzake internationale bescherming beter rekening houden met de belangen van het kind en genderaspecten;

  • het gelijktrekken van de rechten van vluchtelingen en van personen die subsidiaire bescherming genieten, met name wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg;

  • een verlenging van de geldigheidsduur tot twee jaar bij de vernieuwing van de eerste verblijfsvergunning van iemand wie subsidiaire bescherming is toegekend.

Deze wijzigingen zullen de besluitvorming op het gebied van asielzaken ten goede komen, eerbiediging van de mensenrechten waarborgen en personen die bescherming genieten, helpen bij de integratie in de gastsamenleving.

Voor meer informatie

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar