Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Kvalifikācijas direktīva – Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par patvēruma tiesību aktu paketes būtisku elementu

Brisele, 2011. gada 27. oktobris. Šodien Eiropas Parlaments apstiprināja Komisijas priekšlikumu grozīt Kvalifikācijas direktīvu, kas uzlabos bēgļiem un alternatīvās aizsardzības saņēmējiem garantētās tiesības ES. Direktīvā garantētas vienotas tiesības attiecībā uz veselības aprūpi un piekļuvi darba tirgum.

"Šis ir nozīmīgs punkts ceļā uz tālejošo mērķi – līdz nākamajam gadam panākt vienošanos par visiem Komisijas priekšlikumiem patvēruma jomā, kā to Stokholmas programmā pieprasīja Eiropadome. Vienošanās arī sūta spēcīgu politisku signālu saistībā ar ANO Bēgļu konvencijas 60. gadadienu. Pašreizējie notikumi mūsu kaimiņos liecina, ka mums ir jābūt drošām, pārredzamām un efektīvām procedūrām attiecībā uz tām personām, kuras vēršas pie mums, meklējot aizsardzību," sacīja tieslietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Šodienas balsojums ļauj vienoties par pirmo lasījumu ar Padomi, kurai tagad ir oficiāli jāpieņem labotā direktīva. Tas notiks turpmāko nedēļu laikā.

Pamatinformācija

Komisija 2009. gada oktobrī iesniedza priekšlikumu par direktīvas par tādu personu kvalificēšanu un statusu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārstrādāšanu (IP/09/1552).

Tajā tika ierosināts precizēt svarīgus jēdzienus, piemēram "aizsardzības dalībnieki", "iekšējā aizsardzība" vai "piederība noteiktai sociālai grupai", lai valsts iestādes varētu stingrāk piemērot kritērijus un ātrāk noteikt personas, kurām vajadzīga aizsardzība. Turklāt Komisija ierosināja tuvināt tiesības, kas tiek piešķirtas bēgļiem un alternatīvās aizsardzības saņēmējiem, jo īpaši attiecībā uz uzturēšanās atļauju ilgumu, piekļuvi sociālajai labklājībai, veselības aprūpei un darba tirgum. Tas ietvers arī izmaksu un administratīvā sloga samazināšanu saistībā ar dažādo aizsardzības statusu pārvaldību.

Vienošanās par līdzsvarotu kompromisa tekstu tika panākta 2011. gada jūnijā pēc sarunām starp Eiropas Parlamentu (EP) un Padomi. Šodien EP atbalstīja šo kompromisa tekstu, kura galvenie elementi ietver:

  • dažādu jēdzienu precizējumus, lai iekļautu Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas iedibināto tiesu praksi;

  • apņemšanos, novērtējot patvēruma pieteikumus un īstenojot noteikumus par starptautiskās aizsardzības saturu, ņemt vērā bērna intereses un ar dzimumu saistītos aspektus;

  • bēgļiem un alternatīvās aizsardzības saņēmējiem piešķirto tiesību tuvināšanu attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai un veselības aprūpei;

  • uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu alternatīvās aizsardzības saņēmējam, kura izsniegta pēc sākotnējās uzturēšanās atļaujas atjaunošanas, līdz diviem gadiem pēc statusa piešķiršanas.

Šie papildu grozījumi vēl vairāk uzlabos lēmumu pieņemšanas procesu kvalitāti patvēruma jautājumos, nodrošinās cilvēktiesību ievērošanu un atvieglos aizsardzības saņēmēju integrāciju mītnes zemes sabiedrībā.

Plašāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar