Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Priskyrimo direktyva. Komisija džiaugiasi pasiektu susitarimu dėl pagrindinės prieglobsčio teisės aktų rinkinio dalies

Briuselis, 2011 m. spalio 27 d. Šiandien Europos Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui iš dalies pakeisti Priskyrimo direktyvą, kuria bus sustiprintos pabėgėlių ir papildomos apsaugos gavėjų ES teisės. Direktyva užtikrinamos vienodos teisės, susijusios su sveikatos priežiūra ir galimybe įsidarbinti.

„Tai svarbus etapas siekiant, kad dėl visų Komisijos pateiktų prieglobsčio srities pasiūlymų būtų sutarta iki kitų metų, kaip Europos Vadovų Taryba prašė Stokholmo programoje. Susitarimas taip pat yra stiprus politinis ženklas minint 60-ąsias JT konvencijos dėl pabėgėlių metines. Pastarojo meto įvykiai kaimyninėse šalyse rodo, kad turime užtikrinti saugias, skaidrias ir veiksmingas procedūras tiems, kurie į mus kreipiasi pagalbos ir apsaugos“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Po šiandienos balsavimo pasiūlymą galima perduoti pirmajam svarstymui Tarybai, kuri dabar turi oficialiai priimti iš dalies pakeistą direktyvą. Tai įvyks per ateinančias savaites.

Pagrindiniai faktai

Komisija pateikė Direktyvos dėl asmenų priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą 2009 m. spalio mėn. (IP/09/1552).

Joje siūloma išaiškinti svarbias sąvokas, kaip antai „apsaugos teikėjai“, „vidaus apsauga“ arba „priklausymas prie tam tikros socialinės grupės“, kad nacionalinės institucijos galėtų pagrįsčiau taikyti kriterijus ir sparčiau nustatyti asmenis, kuriems reikalinga apsauga. Be to, Komisija pasiūlė suderinti pabėgėliams ir papildomos apsaugos gavėjams suteikiamas teises, visų pirma dėl leidimų gyventi šalyje galiojimo trukmės, socialinio aprūpinimo, sveikatos priežiūros ir darbo rinkos. Dėl to taip pat sumažės sąnaudos ir administracinė našta, susijusi su skirtingų apsaugos statusų valdymu.

Susitarimas dėl suderinto kompromisinio teksto pasiektas 2011 m. birželio mėn., po Europos Parlamento ir Tarybos derybų. Šiandien Europos Parlamentas priėmė kompromisinį tekstą, kuriuo be kita ko:

  • išaiškinamos įvairios sąvokos, siekiant įtraukti nustatytą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką;

  • įsipareigojama, vertinant prieglobsčio prašymus ir įgyvendinant taisykles dėl tarptautinės apsaugos turinio, pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir su lytimis susijusius aspektus;

  • suderinamos pabėgėliams ir papildomos apsaugos gavėjams suteikiamos teisės, susijusios su galimybe įsidarbinti ir sveikatos priežiūra;

  • pratęsiamas papildomos apsaugos gavėjui suteikto leidimo gyventi galiojimas atnaujinant pradinį leidimą gyventi dvejiems metams po to, kai suteiktas statusas.

Dėl šių papildomų pakeitimų sprendimų priėmimas pabėgėlių reikalų srityje dar labiau pagerės, bus užtikrinama pagarba žmogaus teisėms ir palengvinama apsaugos gavėjų integracija priimančiojoje visuomenėje.

Išsamesnė informacija

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone , tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar