Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Miinimumnõuete direktiiv: komisjon kiidab heaks kokkuleppe varjupaigapaketi ühe peamise osa kohta

Brüssel, 27. oktoober 2011 – Euroopa Parlament kiitis täna heaks komisjoni ettepaneku muuta miinimumnõuete direktiivi, millega suurendatakse ELis pagulastele ja täiendava kaitse saajatele antavaid õigusi. Direktiiviga tagatakse neile ühtsed õigused seoses juurdepääsuga tervishoiuteenustele ja tööturule.

„See on verstapostiks meie püüdlustes saavutada kõikide varjupaika käsitlevate komisjoni ettepanekute vastuvõtmine enne järgmise aasta algust, nagu nõudis Euroopa Ülemkogu Stockholmi programmis. Kokkulepe on jõuline poliitiline märguanne ÜRO pagulasseisundi konventsiooni 60. aastapäeva puhul. Naaberriikides toimuvad sündmused näitavad, et meil peavad olema turvalised, läbipaistvad ja tõhusad menetlused nende jaoks, kes kaitset otsides meie poole pöörduvad,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Tänase hääletuse tulemus võimaldab saavutada nõukogus kokkuleppe esimesel lugemisel. Nõukogu peab muudetud direktiivi veel ainult vastu võtma. See toimub lähematel nädalatel.

Taust

Komisjon esitas 2009. aasta oktoobris ettepaneku uuesti sõnastatud direktiivi kohta, mis käsitleb miinimumnõudeid, millele isik peab vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus(IP/09/1552).

Komisjon tegi ettepaneku selgitada selliseid olulisi mõisteid nagu „kaitse pakkuja”, „riigisisene kaitse” või „teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumine”, et liikmesriikide ametiasutused saaksid nõudeid kindlamalt kohaldada ja teha kiiremini kindlaks kaitset vajavad isikud. Samuti tegi komisjon ettepaneku ühtlustada põgenikele ja täiendava kaitse saajatele antavad õigused seoses eelkõige elamisloa kestuse ning juurdepääsuga sotsiaalhoolekandele, tervishoiuteenustele ja tööturule. Sellega kaasneb ka erinevate kaitsestaatuste haldamisega seotud kulude ja halduskoormuse vähenemine.

Tasakaalustatud kompromissteksti suhtes jõuti kokkuleppele 2011. aasta juunis, sellele eelnesid läbirääkimised Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. Täna kiitis Euroopa Parlament selle kompromissteksti heaks. Tekstis on kesksel kohal järgmised elemendid:

  • mõistete selgitamine, et inkorporeerida Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu väljakujunenud kohtupraktika;

  • kohustus võtta varjupaigataotluste hindamisel ja rahvusvahelise kaitse sisu käsitlevate eeskirjade rakendamisel arvesse lapse huve ja sooliste erinevustega seotud aspekte;

  • pagulastele ja täiendava kaitse saajatele antavate selliste õiguste ühtlustamine, mis on seotud juurdepääsuga tööturule ja tervishoiuteenustele;

  • elamisloa kehtivuse pikendamine kahe aasta võrra, kui tegemist on täiendava kaitse saajale pärast nimetatud staatuse andmist väljastatud esmase elamisloa pikendamisega.

Need täiendavad muudatused parandavad veelgi varjupaigaküsimustega seotud otsuste tegemise protsessi kvaliteeti, tagavad inimõiguste järgimise ja kiirendavad kaitse saajate integreerimist vastuvõtvasse ühiskonda.

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar