Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Οδηγία για την αναγνώριση: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία σχετικά με βασικό στοιχείο της δέσμης προτάσεων για το άσυλο

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2011 – Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας για την αναγνώριση η οποία θα ενισχύσει τα δικαιώματα που χορηγούνται στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας στην ΕΕ. Η οδηγία εγγυάται ενιαία δικαιώματα όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για τη φιλοδοξία να επιτευχθεί συμφωνία το επόμενο έτος όσον αφορά όλες τις προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα του ασύλου, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Η συμφωνία στέλνει επίσης ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα με την ευκαιρία της 60ής επετείου της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Τα σημερινά γεγονότα στις γειτονικές περιοχές μας δείχνουν ότι πρέπει να διαθέτουμε ασφαλείς, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για εκείνους που στρέφονται προς εμάς και ζητούν προστασία», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος για τις Εσωτερικές Υποθέσεις.

Η σημερινή ψήφος επιτρέπει μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο το οποίο οφείλει τώρα να εγκρίνει επισήμως την τροποποιημένη οδηγία. Τούτο θα λάβει χώρα εντός των προσεχών εβδομάδων.

Ιστορικό του φακέλου

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την αναδιατύπωση της οδηγίας για την αναγνώριση και το καθεστώς προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας τον Οκτώβριο του 2009 (IP/09/1552).

Πρότεινε να διευκρινιστούν σημαντικές έννοιες, όπως «φορείς προστασίας», «εγχώρια προστασία» ή «ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας», προκειμένου να επιτραπεί στις εθνικές αρχές να εφαρμόζουν με πιο αυστηρό τρόπο τα κριτήρια και να εντοπίζουν πιο γρήγορα τα πρόσωπα που χρήζουν προστασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε να απαλειφθούν οι διαφορές σε επίπεδο δικαιωμάτων που χορηγούνται στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των αδειών διαμονής, την πρόσβαση στην κοινωνική αρωγή, την ιατρική περίθαλψη και την αγορά εργασίας. Τούτο θα οδηγήσει επίσης σε μείωση των δαπανών και των διοικητικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με τη διαχείριση των διαφόρων καθεστώτων προστασίας.

Τον Ιούνιο του 2011 επήλθε συμφωνία επί ενός κειμένου ισορροπημένου συμβιβασμού, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε αυτό το κείμενο συμβιβασμού, τα βασικά στοιχεία του οποίου περιλαμβάνουν:

  • διευκρίνιση διαφόρων εννοιών για την ενσωμάτωση της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

  • τη δέσμευση να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα του παιδιού και τα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου και κατά την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας,

  • την απάλειψη των διαφορών σε επίπεδο δικαιωμάτων που χορηγούνται στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την ιατρική περίθαλψη,

  • την παράταση της περιόδου ισχύος της άδειας διαμονής που εκδίδεται για δικαιούχο επικουρικής προστασίας κατά την ανανέωση τα αρχικής άδειας διαμονής σε δύο έτη, μετά την αναγνώριση του καθεστώτος.

Αυτές οι συμπληρωματικές ρυθμίσεις θα βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε θέματα ασύλου, θα διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα διευκολύνουν την ένταξη των δικαιούχων προστασίας στις κοινωνίες υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar