Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Директива за признаването — Комисията приветства постигнатото съгласие по ключов елемент от пакета от мерки в областта на убежището

Брюксел, 27 октомври 2011 г. — Днес Европейският парламент одобри предложението на Комисията за изменение на директивата за признаването, което ще укрепи правата, предоставени на бежанците и на лицата, ползващи се със субсидиарна закрила в ЕС. Директивата гарантира еднакви права, когато става въпрос за здравни грижи и достъп до пазара на труда.

„Това е важен етап от амбициозната програма на Комисията да получи съгласие по всички свои предложения в областта на убежището до края на следващата година, както бе поискано от Европейския съвет в Стокхолмската програма. Постигането на съгласие също така е ясен политически сигнал по случай 60-та годишнина на Конвенцията на ООН за бежанците. Настоящите събития в съседните на ЕС региони показват, че ние трябва да разполагаме със сигурни, прозрачни и ефикасни процедури за тези, които се обръщат към нас и търсят закрила.“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

Днешното гласуване позволява постигането на съгласие на първо четене със Съвета, който следва официално да приеме изменената директива. Това ще стане през следващите няколко седмици.

История на досието

Комисията представи своето предложение за преработване на директивата за признаването и правното положение на лицата, нуждаещи се от международна закрила през октомври 2009 г. (IP/09/1552).

В директивата се предлага изясняването на важни понятия като „субекти на закрила“, „вътрешна закрила“ или „принадлежност към определена социална група“, с цел да се позволи на националните органи да прилагат критериите по-категорично и да идентифицират лицата, нуждаещи се от закрила, по-бързо. Освен това, Комисията предложи сближаване на правата, предоставени на бежанците и на лицата, ползващи се със субсидиарна закрила, по-специално по отношение на срока на разрешенията за пребиваване, достъпа до социално подпомагане, здравни грижи и пазара на труда. Това ще доведе също до намаляване на разходите и административната тежест, свързани с управлението на различните статути на закрила.

След проведените преговори между Европейския парламент (ЕП) и Съвета, през юни 2011 г. беше постигнато съгласие по един балансиран компромисен текст. Днес Европейският парламент одобри този компромисен текст, чиито ключови елементи включват:

  • изясняване на различни понятия с цел отчитане на установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека;

  • ангажимент за съобразяване с висшия интерес на детето и с аспектите, свързани с различията между половете, при извършването на оценка на молбите за убежище и при прилагане на правилата за съдържанието на международната закрила;

  • сближаване на правата, предоставени на бежанците и на лицата, ползващи се със субсидиарна закрила, по отношение на достъпа до работа и здравни грижи;

  • удължаване на срока на валидност на разрешението за пребиваване, издадено на ползващия се със субсидиарна закрила, при подновяване на първоначалното разрешение за пребиваване, до две години след предоставянето на статут.

Тези допълнителни изменения ще повишат още повече качеството на процесите на вземане на решение в областта на убежището, ще осигурят спазването на правата на човека и ще улеснят интегрирането на лицата, ползващи се със закрила, в приемащите общества.

За повече информация

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За връзка:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar