Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europaparlamentet ställer sig bakom en skärpt lagstiftning på området sexuella övergrepp mot barn

Bryssel den 27 oktober 2011 – Europaparlamentet godkände i dag EU-kommissionens förslag till ett direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Cecilia Malmström, som är den kommissionsledamot som ansvarar för inrikes frågor, gör följande uttalande: – Kommissionen gjorde klart redan för ett år sedan att EU inte kan tolerera vare sig att barn används som objekt för att tillfredställa kriminella personers behov eller att de handlas med som en vara. Det gläder mig mycket att Europaparlamentet och rådet har gett sitt stöd till förslaget till direktiv. Med detta direktiv gör vi det lättare att lagföra och förhindra brott mot barn och dessutom förstärker vi skyddet för brottsoffren. Jag är övertygad om att denna nya EU-lagstiftning kommer att betyda mycket för att skydda barn från dessa hemska brott.

Direktivet, med de ändringar som antogs av parlamentet i dag, ligger i stort sett i linje med kommissionens förslag.

Det innehåller bl.a. bestämmelser om lagföring av gärningsmän, förhindrande av brott och skydd av barnoffer. Det ger även arbetsgivare rätt att begära information från kriminalregistret samt anger att det ska genomföras informationskampanjer och utbildning av fackfolk i förebyggande syfte. Till detta ska läggas att direktivet dessutom inför en skyldighet för medlemsstaterna att ta bort sådana webbsidor innehållande barnpornografi som ligger på servrar inom deras territorium och att vidta åtgärder för att få bort sådana sidor som ligger på servrar utomlands.

EU:s medlemsstater och rådet bör inom kort formalisera den politiska överenskommelsen och anta direktivet.

Bakgrund

Med sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn förstås olika handlingar som t.ex. sexuella förbindelser med barn som antingen är under en viss ålder eller under tvång, barnprostitution och barnpornografi. Dessa handlingar är särskilt allvarliga former av brott, eftersom de riktas mot barn som har rätt till särskilt skydd och särskild omvårdnad. De drabbade barnen lider dessutom både svår och långvarig skada. Det är tyvärr mycket svårt att bekämpa denna form av brottslighet, eftersom barnen är sårbara, skamsna och ofta rädda för att berätta vad de varit med om.

I mars 2010 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv (se IP/10/379 och MEMO/10/107) i syfte att väsentligt förstärka EU-lagstiftningen, dvs. rambeslut (2004/68/Rif), som trots att den garanterade en miniminivå av tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning ändå hade stora brister. Förslaget diskuterades med rådet och Europaparlamentet och i juni 2011 nåddes en politisk överenskommelse om en kompromisstext.

Tack vare det nya direktivet kommer det att bli enklare att bekämpa brott genom att man kan agera på flera olika plan.

  • På det straffrättsliga området blir en rad olika typer av sexuella övergrepp och exploatering av barn att straffbelagda, bl.a. nya internetfenomen (t.ex. grooming och barnpornografi via webcam och internet). Mer detaljerade bestämmelser rörande straffskalorna (dessa har sex olika nivåer; från 1 år till 10 års fängelse) ska garantera att det skapas större enhetlighet kring klassificeringen av olika brotts svårighetsgrad och att man minskar skillnaderna mellan medelsstaternas nationella bestämmelser.

  • Medlemsstaternas nationella myndigheter ges möjlighet att åtala egna medborgare som förgriper sig på barn utomlands (s.k. barnsexturism). Dessutom förbjuds anordnandet av resor i syfte att begå sexuella övergrepp och reklam för möjligheten att begå barnsexbrott.

  • I syfte att göra det lättare att åtala brottslingar är det nu möjligt att väcka åtal i alla medlemsstater ändra fram till dess att det drabbade barnet uppnår myndig ålder. Sekretesskydd får inte längre utgöra ett hinder för de yrkeskategorier som i sitt arbete har kontakt med barn när dessa behöver rapportera ett barnsexbrott. Polisen har dessutom skyldighet att inrätta särskilda enheter som ska identifiera barnoffer (särskild när det gäller barnpornografi). Dessa enheter ska ha tillgång till effektiva utredningsverktyg.

  • Barnoffren får ett förbättrat skydd i form av omfattande hjälp och stöd efter en individuell bedömning av det enskilda barnet. Till detta kommer även åtgärder för att göra det lätt för barnoffer att få tillgång till rättslig prövning och för att undvika trauman till följd av det straffrättsliga förfarandet.

  • I syfte att undvika sexuella övergrepp och exploatering ska dömda förövare bedömas individuellt och ges tillgång till särskilda program som ska hindra dem från att begå nya brott. Det blir enklare att kontrollera bakgrunden för personer som söker ett arbete som innebär kontakt med barn och dessa kontroller blir dessutom mer omfattande. Man kommer även att använda sig av utbildning och informationskampanjer för att lära ut hur man upptäcker sexuellt utnyttjande.

  • För att hindra spridning av barnpornografi via internet införs en skyldighet för medlemsstaterna att ta bort sådana webbsidor innehållande barnpornografi som ligger på servrar inom deras territorium och att vidta åtgärder för att få bort sådana sidor som ligger på servrar utomlands. De får även införa mekanismer för att spärra tillträdet till webbsidor som innehåller barnpornografi från sitt territorium om de anser att detta är nödvändigt.

För ytterligare information se

Cecilia Malmströms hemsida (EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Hemsidan för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

{0>Michele Cercone (+32 2 298 09 63)<}0{>Michele Cercone +32 22980963

{0>Tove Ernst (+32 2 298 67 64)<}0{>Tove Ernst +32 22986764


Side Bar