Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropski parlament podpira strožjo zakonodajo zoper spolno zlorabo otrok

Bruselj, 27. oktobra 2011 – Evropski parlament je danes sprejel predlog direktive Komisije o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji.

„Komisija je dala pred enim letom jasno vedeti, da EU ne bo dopuščala zlorabe otrok kot predmetov za zadovoljevanje spolnih poželenj storilcev kaznivih dejanj ali trgovanja z njimi. Zelo sem zadovoljna, da sta Evropski parlament in Svet podprla ta predlog,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka, pristojna za notranje zadeve. „S to direktivo lahko spremenimo stvari na bolje. Z njo bosta olajšana pregon in preprečevanje kaznivih dejanj zoper otroke, okrepljena pa bo tudi zaščita žrtev. Verjamem, da bo ta nov zakonodajni akt EU dejansko izboljšal zaščito otrok pred temi grozljivimi kaznivimi dejanji.“

Direktiva, vključno s številnimi spremembami, ki jih je Parlament sprejel danes, v veliki meri odraža predlog Komisije.

Ne vključuje le določb o pregonu storilcev, ampak tudi določbe o preprečevanju kaznivih dejanj in zaščiti otroških žrtev. Kot preventivne ukrepe določa pravico delodajalcev, da od zaposlenih zahtevajo podatke iz njihove kazenske evidence, ter kampanje za ozaveščanje in usposabljanja strokovnjakov. Direktiva državam članicam tudi nalaga obveznost, da odstranijo spletne strani z otroško pornografijo, ki gostujejo na njihovem ozemlju, in da ukrepajo v zvezi z njihovo odstranitvijo, če na spletu gostujejo v tujini.

Zdaj se pričakuje, da bodo države članice EU v Svetu sklenile politični dogovor in kmalu sprejele direktivo.

Ozadje

Izraza „spolno izkoriščanje“ in „spolna zloraba otrok“ zajemata različne oblike ravnanj, kot so spolni odnosi z otrokom, mlajšim od določene starosti, ali spolni odnosi z otrokom na podlagi prisile, otroška prostitucija ali otroška pornografija. To so še zlasti huda kazniva dejanja zoper otroke, ki potrebujejo posebno zaščito in skrb, saj žrtvam povzročajo dolgotrajno in hudo škodo. Vendar pa je boj proti tem kaznivim dejanjem zelo zahteven. Otroci so ranljivi, osramočeni, pogosto pa se tudi bojijo povedati, kaj se jim je zgodilo.

Komisija je marca 2010 predstavila predlog direktive (glej IP/10/379 in MEMO/10/107) za bistveno izboljšanje zakonodaje EU, in sicer okvirnega sklepa (2004/68/PNZ), ki je zagotavljal minimalno zbliževanje nacionalnih zakonodaj, vendar pa je imel precejšnje pomanjkljivosti. Komisija je o predlogu razpravljala s Svetom in Evropskim parlamentom, politični dogovor o kompromisnem besedilu pa je bil sklenjen junija 2011.

Nova direktiva bo olajšala boj proti kaznivim dejanjem zoper otroke z ukrepanjem na različnih področjih:

  • Na področju kazenskega prava bodo številne oblike spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja opredeljene kot kazniva dejanja, s tem pa bodo zajeti novi pojavi, ki jih je omogočil internet, kot so zapeljevanje otrok, spremljanje otroške pornografije s spletno kamero ali ogledovanje otroške pornografije na spletu. Podrobnejše določbe o razponu kazni (šest različnih možnosti od enega do desetih let zapora) bodo zagotovile večjo usklajenost klasifikacij na področju kvalifikacij kaznivih dejanj in zmanjšale razlike v zakonodaji držav članic.

  • Za boj proti storilcem spolnih deliktov (na področju t.i. „otroškega spolnega turizma“) bo nacionalnim organom omogočen pregon državljanov, ki zlorabljajo otroke v tujini, organiziranje potovanj z namenom zlorabe otrok ali oglaševanje možnosti spolne zlorabe pa bosta prepovedana.

  • Za lažji kazenski pregon storilcev kaznivih dejanj bo zdaj v vseh državah članicah mogoče začeti postopke zoper storilce do polnoletnosti otroških žrtev; za zaposlene na področju dela z otroki pravila o zaupnosti ne bodo več ovira, ki bi jim onemogočala ovajanje storilcev kaznivih dejanj; policija pa bo zavezana ustanoviti posebne enote za odkrivanje otroških žrtev (zlasti žrtev otroške pornografije) z učinkovitimi preiskovalnimi orodji.

  • Otroške žrtve bodo uživale večjo zaščito v obliki številnih možnosti pomoči in podpore na podlagi ocene primera vsakega posameznega otroka ter ukrepov za lajšanje dostopa do pravnih sredstev in preprečevanje duševnih pretresov zaradi sodelovanja v kazenskem postopku.

  • Za preprečevanje spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja bo primer vsakega obsojenega storilca ocenjen posamično, vsi obsojeni storilci pa bodo imeli dostop do posebnih programov, ki jim bodo preprečevali storitev novih kaznivih dejanj; preverjanje preteklosti iskalcev zaposlitve, ki se potegujejo za delo z otroki, bo lažje in izčrpnejše; začeli pa se bodo izvajati tudi izobraževanja, kampanje ozaveščanja in usposabljanja za odkrivanje spolnega izkoriščanja otrok.

  • Države bodo morale za prekinitev distribucijske verige otroške pornografije na spletu zagotoviti odstranitev spletnih strani, ki gostujejo na njihovem ozemlju, in ukrepati v zvezi z njihovo odstranitvijo, če na spletu gostujejo v tujini. Prav tako lahko, če želijo, tudi določijo postopke za onemogočanje dostopa uporabnikov do takšnih spletnih vsebin z njihovega ozemlja.

Dodatne informacije

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar