Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európsky parlament podporuje účinnejšie právne predpisy proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Brusel 27. októbra 2011 – Európsky parlament dnes schválil návrh smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, ktorý predložila Európska komisia.

Komisia dala pred rokom jasne najavo, že EÚ nebude tolerovať zneužívanie detí ako objektov na uspokojovanie sexuálnych pudov páchateľov trestných činov, ani obchodovanie s nimi ako s tovarom. Veľmi ma teší, že Európsky parlament a Rada tento návrh podporili“, povedala Cecilia Malmströmová, európska komisárka zodpovedná za vnútorné záležitosti. „Táto smernica má veľký význam. Uľahčujeme stíhanie trestných činov páchaných na deťoch a predchádzanie im a posilňujeme ochranu obetí. Som presvedčená, že tieto nové právne predpisy EÚ budú znamenať skutočný rozdiel v ochrane detí pred týmito strašnými trestnými činmi.

Smernica, do ktorej sú začlenené aj viaceré zmeny a doplnenia dnes prijaté Parlamentom, vo veľkej miere odzrkadľuje návrh Komisie.

Zahŕňa najmä ustanovenia týkajúce sa nielen stíhania páchateľov, ale aj predchádzania trestných činov a ochrany detských obetí. Ustanovuje právo zamestnávateľov žiadať o informácie týkajúce sa registra trestov a zavádza preventívne opatrenia, ako sú kampane na zvyšovanie informovanosti a odborná príprava kvalifikovaných pracovníkov. Smernica takisto zavádza povinnosť členských štátov odstrániť webové stránky s detskou pornografiou prevádzkované na ich území a podniknúť kroky na ich odstránenie, ak sú prevádzkované mimo ich územia.

Očakáva sa, že členské štáty EÚ v Rade politickú dohodu formálne potvrdia a smernicu v krátkom čase prijmú.

Kontext

Pojmy „sexuálne vykorisťovanie“ a „sexuálne zneužívanie detí“ zahŕňajú rôzne činy, ako sú sexuálne vzťahy s dieťaťom nedosahujúcim určitý vek alebo na základe donútenia, detská prostitúcia alebo detská pornografia. Ide o obzvlášť závažné trestné činy s dlhotrvajúcimi a závažnými následkami páchané na deťoch, teda obetiach, ktoré si vyžadujú mimoriadnu ochranu a starostlivosť. Boj proti týmto trestným činom je však veľmi ťažký. Deti sú zraniteľné, hanbia sa a často majú strach hovoriť o tom, čo sa im stalo.

Komisia v marci 2010 predložila návrh smernice (pozri IP/10/379 a MEMO/10/107) s cieľom podstatne zlepšiť právne predpisy EÚ, najmä rámcové rozhodnutie (2004/68/JHA), ktoré zabezpečovalo minimálnu aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov, ale malo značné nedostatky. Návrh bol prediskutovaný s Radou a Európskym parlamentom a v júni 2011 sa dosiahla dohoda o kompromisnom znení.

Nová smernica uľahčí boj proti trestným činom páchaným na deťoch pôsobením na viacerých úrovniach:

  • v oblasti trestného práva sa prikročí ku kriminalizácii širokého rozsahu situácií sexuálneho zneužívania a vykorisťovania, ktoré budú zahŕňať aj nový fenomén šírený prostredníctvom internetu, a to tzv. „grooming“ (nadväzovanie kontaktov s deťmi na účely ich sexuálneho zneužitia), sledovanie webovými kamerami alebo prezeranie detskej pornografie na internete. Podrobnejšie ustanovenia o úrovni postihov (6 rôznych úrovní s trestom odňatia osobnej slobody na 1 až 10 rokov) zabezpečia lepšiu konzistentnosť pri klasifikácii závažnosti trestného činu a zmenšia rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov,

  • s cieľom boja proti cestujúcim páchateľom sexuálnym trestných činov (tzv. „detskej sexuálnej turistike“) budú vnútroštátne orgány môcť stíhať štátnych príslušníkov, ktorí deti zneužívajú v zahraničí, pričom organizovanie ciest na účel zneužívania detí alebo reklama možností sexuálneho zneužívania detí budú zakázané,

  • na uľahčenie trestného stíhania páchateľov bude teraz možné zahájiť stíhanie vo všetkých členských štátoch až dovtedy, kým obeť nedosiahne plnoletosť; ochrana osobných údajov už pre odborníkov pracujúcich s deťmi nebude prekážkou pri oznamovaní trestných činov a polícia bude povinná zriadiť osobitné útvary pre identifikáciu detských obetí (najmä detskej pornografie) s účinnými vyšetrovacími nástrojmi,

  • detským obetiam sa bude poskytovať väčšia ochrana vo forme rozsiahlejšej pomoci a podpory na základe individuálneho posúdenia každého dieťaťa, ako aj opatrení na uľahčenie prístupu k právnym opravným prostriedkom a na zabránenie traumatizácii v dôsledku účasti na trestnom konaní,

  • s cieľom predchádzať sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu budú odsúdení páchatelia individuálne posudzovaní a budú mať prístup k špeciálnym programom, aby sa nedopúšťali nových trestných činov; previerky dôveryhodnosti kandidátov uchádzajúcich sa o prácu s deťmi budú jednoduchšie a dôkladnejšie a budú sa uskutočňovať kampane na vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti a odborná príprava na účely odhaľovania sexuálneho vykorisťovania detí,

  • s cieľom brániť šíreniu detskej pornografie prostredníctvom internetu budú členské štáty povinné zabezpečiť odstránenie webových stránok s detskou pornografiou prevádzkované na ich území a podniknúť kroky na ich odstránenie, ak sú prevádzkované mimo ich územia. Môžu takisto stanoviť postupy na zablokovanie prístupu používateľov v rámci svojho územia, ak si to želajú.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar