Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Parlament Europejski wspiera zaostrzenie przepisów dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci

Bruksela, dnia 27 października 2011 r. – Parlament Europejski zatwierdził dziś wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.

„Rok temu Komisja dała jasno do zrozumienia, że UE nie będzie tolerować wykorzystywania dzieci do zaspokajania pożądania seksualnego przestępców, ani handlu dziećmi, jakby były towarem. Jestem niezmiernie zadowolona, że Parlament i Rada poparły ten wniosek”, powiedziała komisarz Cecila Malmström odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne. „Dzięki zaproponowanej dyrektywie jesteśmy w stanie zmienić obecną sytuację. Ułatwiamy ściganie przestępstw przeciwko dzieciom oraz zapobieganie takim przestępstwom. Wzmacniamy również ochronę poszkodowanych. Ufam, że dzięki nowemu prawodawstwu UE sytuacja w zakresie ochrony dzieci przed tego typu okropnymi przestępstwami rzeczywiście się zmieni”.

Dyrektywa, wraz z przyjętymi dziś przez Parlament poprawkami, stanowi bliskie odzwierciedlenie wniosku Komisji.

Zawiera ona przepisy dotyczące nie tylko ścigania sprawców, lecz również zapobiegania tego typu przestępstwom, oraz przepisy dotyczące ochrony pokrzywdzonych dzieci. Ustanawia prawo pracodawcy do żądania informacji na temat karalności, a w ramach środków zaradczych – przewiduje kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej i szkolenia zawodowe. Dyrektywa zobowiązuje również państwa członkowskie do usuwania stron internetowych z pornografią dziecięcą znajdujących się na serwerach na terytorium danego kraju oraz do podejmowania działań zmierzających do usunięcia podobnych stron udostępnianych za granicą.

Oczekuje się, że państwa członkowskie UE zatwierdzą teraz w ramach Rady polityczne porozumienie i przyjmą wkrótce omawianą dyrektywę.

Kontekst

Terminy „niegodziwe traktowanie w celach seksualnych” oraz „seksualne wykorzystywanie” dzieci dotyczą różnych rodzajów czynów takich jak stosunki seksualne z dziećmi poniżej określonego wieku lub pod przymusem, prostytucję dziecięcą lub pornografię dziecięcą. Są to szczególnie poważne przestępstwa przeciwko dzieciom – wymagającym szczególnej ochrony i opieki – które wyrządzają ofiarom długotrwałe i poważne szkody. Zwalczanie tego typu przestępstw jest jednak bardzo trudne. Dzieci są wrażliwe, zawstydzone, często też boją się powiedzieć, co im się przydarzyło.

W marcu 2010 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy (zob. IP/10/379 i MEMO/10/107) mającej na celu aktualizację unijnego prawodawstwa, a mianowicie decyzji ramowej (2004/68/JHA), która zapewniała wprawdzie minimum zbliżenia przepisów krajowych, lecz miała znaczne wady. Wniosek został przedyskutowany z Radą i Parlamentem Europejskim, a w czerwcu 2011 r. doszło do porozumienia politycznego w sprawie tekstu kompromisowego.

Nowa dyrektywa ułatwi zwalczanie przestępstw przeciwko dzieciom, pozwalając prowadzić działania na różnych frontach:

  • w zakresie prawa karnego – szeroki zakres sytuacji, w jakich dochodzi do niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i ich wykorzystywania, zostanie objętych odpowiedzialnością karną, włączając w to zjawiska, jakim sprzyja Internet, takie jak nagabywanie dzieci do celów seksualnych, pokazywanie pornografii dziecięcej przy użyciu kamery internetowej oraz oglądanie takiej pornografii w sieci. Bardziej szczegółowe przepisy dotyczące wymiaru kar (6 różnych poziomów: od jednego roku do 10 lat pozbawienia wolności) zapewnią większą spójność w zakresie klasyfikowania wagi wykroczeń i pomogą zmniejszyć różnice w ustawodawstwie poszczególnych państw członkowskich;

  • aby zwalczać nadużycia seksualne dokonywane przez sprawców, którzy się przemieszczają (czyli turystykę seksualną związaną z wykorzystaniem dzieci), władze krajowe będą mogły ścigać obywateli swego kraju, którzy za granicą dopuszczają się niegodziwego traktowania dzieci w celu seksualnym; wprowadzony zostanie również zakaz organizowania podróży w takim celu lub reklamowania tego typu możliwości;

  • w celu ułatwienia ścigania sprawców możliwe będzie wszczynanie spraw we wszystkich państwach członkowskich do czasu, kiedy poszkodowane dziecko osiągnie pełnoletniość. Zasady dotyczące poufności danych nie będą już dłużej stanowiły przeszkody dla osób pracujących z dziećmi w zgłaszaniu przestępstwa. Ponadto policja będzie zobowiązana utworzyć specjalne jednostki, które będą miały za zadanie identyfikować nieletnie ofiary (w szczególności pornografii dziecięcej) za pomocą skutecznych narzędzi dochodzeniowych;

  • pokrzywdzone dzieci będą miały lepszą ochronę dzięki szerszemu zakresowi pomocy i wsparcia ustalonemu w oparciu o indywidualną ocenę każdego przypadku, jak również dzięki środkom ułatwiającym dostęp do ochrony prawnej i chroniącym dzieci przed traumą związaną z uczestnictwem w postępowaniach karnych;

  • w celu zapobiegania niegodziwemu traktowaniu w celach seksualnych oraz wykorzystywaniu seksualnemu skazani sprawcy będą poddawani indywidualnej ocenie i obejmowani specjalnymi programami, tak by zapobiegać popełnianiu przez nich kolejnych przestępstw. Ułatwione zostanie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w przypadku osób ubiegających się o pracę z dziećmi, a wywiad taki będzie bardziej kompleksowy. Wprowadzone zostaną również działania edukacyjne, kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz szkolenia w zakresie wykrywania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci;

  • na państwach członkowskich spoczywać będzie obowiązek dopilnowania, by strony internetowe z pornografią dziecięcą znajdujące się na serwerach na ich terytorium zostały usunięte. Ma to zapobiec rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej w Internecie. Państwa członkowskie będą również musiały podejmować działania na rzecz usuwania takich stron w przypadku, gdy znajdują się one za granicą. Jeśli uznają to za stosowne, mogą również wprowadzić procedury dotyczące blokowania dostępu użytkownikom na swoim terytorium.

Więcej informacji

Strona komisarz do spraw wewnętrznych Cecilii Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar