Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees Parlement steunt strengere wetgeving tegen seksueel misbruik van kinderen

Brussel, 27 oktober 2011 – Het Europees Parlement stemde vandaag in met het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn tot bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

"De Commissie stelde een jaar geleden in alle duidelijkheid dat de EU niet zal tolereren dat kinderen worden misbruikt om de seksuele driften van criminelen te bevredigen of als koopwaar worden behandeld. Ik ben erg verheugd dat het Europees Parlement en de Raad hun steun hebben gegeven aan dit voorstel," aldus Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken. "Deze richtlijn kan een grote impact hebben. Het wordt gemakkelijker misdrijven tegen kinderen te vervolgen en te voorkomen en de bescherming van de slachtoffers wordt verbeterd. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe EU-wetgeving kinderen echt beter zal beschermen tegen dergelijke verschrikkelijke misdrijven."

De richtlijn, inclusief een aantal vandaag in het Parlement goedgekeurde amendementen, sluit nauw aan bij het voorstel van de Commissie. Zij heeft niet alleen betrekking op de vervolging van de delinquenten, maar ook op de preventie van deze misdrijven en de bescherming van de jonge slachtoffers.

Zo krijgen werkgevers het recht om informatie uit het strafregister op te vragen en moeten er voorlichtingscampagnes en opleidingen van deskundigen bij wijze van preventieve maatregel worden georganiseerd.

Verder verplicht de richtlijn de lidstaten ertoe om op hun grondgebied gevestigde websites met kinderpornografie van het net te halen en stappen te zetten om ook websites die vanuit het buitenland opereren, te laten verwijderen.

De EU-lidstaten moeten nu het politieke akkoord formeel goedkeuren in de Raad en de richtlijn spoedig aannemen.

Achtergrond

De termen "seksuele uitbuiting" en "seksueel misbruik van kinderen" betreffen verschillende soorten handelingen, zoals seksuele betrekkingen met een kind onder een bepaalde leeftijd of onder dwang, kinderprostitutie of kinderpornografie. Deze misdrijven veroorzaken ernstige en blijvende schade waardoor de betrokken kinderen zijn aangewezen op speciale zorg en bescherming. Het bestrijden van deze misdaden is echter erg moeilijk. Kinderen zijn kwetsbaar, beschaamd en vaak bang om te vertellen wat hun is overkomen.

De Commissie diende in maart 2010 een voorstel voor een richtlijn in (zie IP/10/379 en MEMO/10/107) om de EU-wetgeving aanzienlijk te verbeteren. Het betreffende kaderbesluit (2004/68/JBZ) verzekerde weliswaar een minimale onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen, maar vertoonde ook grote tekortkomingen. Het voorstel werd besproken met de Raad en het Europees Parlement en in juni 2011 werd een politiek akkoord bereikt over een compromistekst.

De nieuwe richtlijn zal de bestrijding van misdrijven tegen kinderen vergemakkelijken. Daartoe wordt op verschillende fronten actie ondernomen:

  • Op strafrechtelijk gebied zal een breed spectrum van situaties van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting strafbaar worden gesteld, waarbij nieuwe vormen van misbruik via internet zullen worden bestreken, zoals het lokken van kinderen, het gebruik van een webcam of het bekijken van kinderpornografie op het web. Meer gedetailleerde bepalingen over de strafmaat (zes verschillende niveaus gaande van één tot tien jaar gevangenis) zorgen voor meer consistentie bij het bepalen van de ernst van het misdrijf en een betere onderlinge afstemming van de wetgeving van de lidstaten.

  • Ter bestrijding van kindersekstoerisme kunnen de nationale autoriteiten voortaan vervolging instellen tegen onderdanen die in het buitenland kinderen misbruiken, reizen organiseren om kinderen te misbruiken, of reclame maken voor seksueel misbruik.

  • Om de strafrechtelijke vervolging van delinquenten te vergemakkelijken wordt het thans mogelijk in alle lidstaten rechtszaken aan te spannen zolang de slachtoffers minderjarig zijn; voortaan zijn geheimhoudingsregels geen hinderpaal meer voor het aangeven van misdrijven door kinderverzorgers en zijn de politiediensten verplicht speciale eenheden op te richten om minderjarige slachtoffers te identificeren (speciaal in kinderpornografie) aan de hand van doeltreffende onderzoeksmiddelen.

  • Minderjarige slachtoffers krijgen meer bescherming, door uitgebreide begeleiding en steun na een evaluatie van elk kind, alsook door maatregelen voor een vlottere toegang tot rechtsmiddelen en ter voorkoming van trauma's ten gevolge van de rechtszaak.

  • Om seksueel misbruik en seksuele uitbuiting te voorkomen zullen veroordeelde delinquenten individueel worden geëvalueerd en toegang krijgen tot speciale programma's om te vermijden dat zij recidiveren. Ook zal de achtergrond van kandidaten voor werk met kinderen gemakkelijker en omvattender kunnen worden getoetst en zal er worden gebruik gemaakt van onderwijs, voorlichtingscampagnes en opleiding om de seksuele uitbuiting van kinderen op te sporen.

  • Om de distributie van kinderpornografie op internet te verhinderen worden de lidstaten verplicht op hun grondgebied gevestigde websites met kinderpornografie te verwijderen en moeten zij actie ondernemen om hetzelfde te doen met websites die in het buitenland zijn gevestigd. Desgewenst kunnen zij ook procedures opzetten om de toegang tot dergelijke websites voor gebruikers vanuit hun grondgebied te blokkeren.

Voor meer informatie

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar