Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Parlaments atbalsta stingrāku tiesību aktu ieviešanu, lai apkarotu seksuālo vardarbību pret bērniem

Brisele, 2011. gada 27. oktobris. Eiropas Parlaments šodien apstiprināja Eiropas Komisijas priekšlikumu direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu.

"Pirms gada Komisija skaidri noteica, ka ES nepieļaus, ka bērni tiek izmantoti kā noziedznieku seksuālo vēlmju apmierināšanas objekti vai tirgoti kā preces. Esmu patiesi gandarīta, ka Eiropas Parlaments un Padome atbalsta šo priekšlikumu," teica Eiropas iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. " Ar šo direktīvu mēs varam panākt izmaiņas. Tā atvieglos saukšanu pie atbildības par noziegumiem, kas vērsti pret bērniem, un palīdzēs novērst šādus nodarījumus, kā arī pastiprinās cietušo personu aizsardzību. Esmu pārliecināta, ka ar jaunajiem ES tiesību aktiem tiks panākti reāli uzlabojumi, lai pasargātu bērnus no šiem šausminošajiem noziegumiem."

Minētā direktīva, tostarp vairāki grozījumi, kas šodien pieņemti Parlamentā, precīzi atspoguļo Komisijas priekšlikumu.

Direktīva ietver noteikumus ne tikai par noziedzīgo nodarījumu izdarītāju saukšanu pie atbildības, bet arī par nodarījumu novēršanu un cietušo bērnu aizsardzību. Tajā paredzēti arī tādi preventīvi pasākumi kā darba devēju tiesības pieprasīt informāciju par darbinieku sodāmību, kā arī izpratnes veicināšanas kampaņas un speciālistu apmācība. Direktīvā ir noteikts arī dalībvalstu pienākums slēgt to teritorijā esošās tīmekļa vietnes, kas satur bērnu pornogrāfijas materiālus, un veikt nepieciešamos pasākumus, lai slēgtu šādas vietnes, ja tās atrodas ārvalstīs.

Paredzams, ka drīzumā ES dalībvalstis Padomē formalizēs politisko vienošanos un pieņems minēto direktīvu.

Pamatinformācija

Jēdzieni "seksuāla izmantošana" un "seksuāla vardarbība pret bērniem" attiecas uz dažādām darbībām, piemēram, seksuālām attiecībām ar bērnu, kurš nav sasniedzis noteiktu vecumu, vai bērna piespiešanu uz dzimumsakariem, bērnu prostitūciju vai bērnu pornogrāfiju. Šie ir ārkārtīgi smagi noziegumi, un tajos cietušiem bērniem ir nepieciešama īpaša aizsardzība un rūpes, jo tie rada nopietnu ilgtermiņa kaitējumu. Tomēr šo noziegumu apkarošana ir ļoti grūts uzdevums. Bērni jūtas neaizsargāti, un bieži vien viņiem ir kauns un bailes izstāstīt par notikušo.

Komisija 2010. gada martā iesniedza priekšlikumu direktīvai (skatīt IP/10/379 un MEMO/10/107), lai būtiski uzlabotu ES tiesību aktus, proti, pamatlēmumu (2004/68/TI), kas nodrošināja valstu tiesību aktu minimālu tuvināšanu, bet kuram bija ievērojami trūkumi. Šis priekšlikums ir apspriests ar Padomi un Eiropas Parlamentu, un 2011. gada jūnijā tika panākta politiska vienošanās par kompromisa tekstu.

Jaunā direktīva atvieglos pret bērniem izdarītu noziegumu apkarošanu, paredzot pasākumus dažādās jomās.

  • Krimināltiesībās tiks paredzēta kriminālatbildība par dažādiem seksuālās vardarbības un izmantošanas veidiem, ietverot tādas jaunas parādības internetā kā bērnu uzticēšanās iegūšana ļaunprātīgos nolūkos (grooming) un bērnu pornogrāfijas skatīšanās internetā vai, izmantojot tīkla kameru. Detalizētāki noteikumi par sodu līmeņiem (6 dažādi līmeņi ar brīvības atņemšanu, sākot no 1 gada līdz 10 gadiem) nodrošinās noziedzīgu nodarījumu smaguma pakāpju klasifikācijas lielāku saskaņošanu un samazinās atšķirības starp dalībvalstu tiesību aktiem.

  • Lai cīnītos pret personām, kuras ceļo un izdara dzimumnoziegumus (tā dēvētais "bērnu sekstūrisms"), valstu iestādes varēs saukt pie atbildības pilsoņus, kuri vardarbīgi izmanto bērnus ārvalstīs. Turklāt tiks aizliegts organizēt ceļojumus, kuru mērķis ir bērnu vardarbīga izmantošana, un reklamēt seksuālas izmantošanas iespējas.

  • Lai atvieglotu likumpārkāpēju saukšanu pie kriminālatbildības, tagad būs iespējams uzsākt lietas visās dalībvalstīs, līdz cietušie bērni sasniedz pilngadību; konfidencialitātes noteikumi vairs nebūs šķērslis, lai speciālisti, kas strādā ar bērniem, ziņotu par nodarījumiem; un policijas pienākums būs izveidot īpašas vienības cietušo bērnu (jo īpaši bērnu pornogrāfijas upuru) identificēšanai, izmantojot efektīvus izmeklēšanas līdzekļus.

  • Cietušie bērni būs labāk aizsargāti, turklāt tiks nodrošināta lielāka palīdzība un atbalsts, pamatojoties uz katra bērna individuālu novērtējumu, kā arī pasākumi, lai atvieglotu piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un lai novērstu ciešanas, ko rada piedalīšanās kriminālprocesā.

  • Lai novērstu seksuālo vardarbību un izmantošanu, notiesātie likumpārkāpēji tiks individuāli novērtēti, un tiem būs pieejamas īpašas programmas, lai novērstu, ka tie pastrādā jaunus noziegumus; tiks atvieglotas un paplašinātas biogrāfijas datu pārbaudes attiecībā uz kandidātiem, kuri piesakās darbam saistībā ar bērniem; tiks veiktas arī izglītojošas un izpratni veicinošas kampaņas un nodrošināta apmācība, lai atklātu bērnu seksuālās izmantošanas gadījumus.

  • Lai apturētu bērnu pornogrāfijas izplatīšanu internetā, dalībvalstīm būs pienākums slēgt to teritorijā esošās tīmekļa vietnes, kas satur bērnu pornogrāfijas materiālus, un veikt nepieciešamos pasākumus, lai slēgtu šādas vietnes, ja tās atrodas ārvalstīs. Turklāt dalībvalstis, ja tās vēlas, varēs izveidot procedūras, lai bloķētu lietotāju piekļuvi no savas teritorijas.

Plašāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar