Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan parlamentti kannattaa lainsäädännön kiristämistä lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Bryssel 27.10.2011 – Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan Euroopan komission direktiiviehdotuksen

”Komissio teki vuosi sitten selväksi, ettei EU suvaitse lasten käyttämistä seksuaalisten halujen tyydyttämisvälineenä eikä kauppatavarana”, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi. Komissaari on erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat ehdotukselle tukensa. Direktiivin ansiosta lapsiin kohdistuvien rikosten ehkäisy ja syyllisten syytteeseenpano helpottuvat ja uhrien suojelu paranee. ”Olen vakuuttunut siitä, että nyt annettu EU-säädös on todellinen edistysaskel ja suojelee lapsia näiltä kammottavilta rikoksilta”, Malmström sanoo.

Direktiivi ja parlamentin siihen tänään hyväksymät tarkistukset noudattavat varsin tarkkaan komission ehdotusta. Siihen sisältyy säännöksiä niin rikoksentekijöiden syytteeseenpanosta kuin rikosten ehkäisystä ja lapsiuhrien suojelusta. Samoin säädetään työnantajan oikeudesta pyytää rikosrekisteritietoja sekä tiedotuskampanjoiden järjestämisestä ja tiettyjen ammattiryhmien kouluttamisesta keinoina ehkäistä näitä lapsiin kohdistuvia rikoksia. Lisäksi jäsenvaltiot velvoitetaan poistamaan internetistä niiden alueella ylläpidettävät lapsipornosivut ja ryhtymään toimiin ulkomailla ylläpidettävien sivujen poistamiseksi.

Seuraavaksi jäsenvaltioiden odotetaan sinetöivän poliittisen sopimuksen neuvostossa ja hyväksyvän direktiivin piakkoin.

Tausta

Lasten seksuaalisella riistolla ja hyväksikäytöllä tarkoitetaan eri tekoja, esimerkiksi seksuaalista kanssakäymistä tiettyä ikää nuoremman lapsen kanssa tai pakottamalla taikka lapsiprostituutiota tai lapsipornoa. Nämä ovat erityisen vakavia lapsiin kohdistuvia rikoksia, joiden uhrit tarvitsevat erityissuojelua ja -hoitoa, koska niistä aiheutuvat haitat ovat pitkäkestoisia ja vakavia. Rikosten torjuminen on kuitenkin erittäin vaikeaa. Lapset ovat haavoittuvia ja häpeissään ja pelkäävät kertoa kokemistaan asioista.

Komissio esitti maaliskuussa 2010 direktiiviehdotuksen (ks. IP/10/379 ja MEMO/10/107), jolla EU:n lainsäädäntöä parannetaan tuntuvasti puitepäätöksen (2004/68/YOS) pohjalta. Kyseisellä päätöksellä oli vahvistettu vähimmäisvaatimukset jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiselle, mutta siinä oli huomattavia puutteita. Komissio on keskustellut ehdotuksesta neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa. Poliittinen sopimus kompromissitekstistä syntyi kesäkuussa 2011.

Uusi direktiivi tekee lapsiin kohdistuvien rikosten torjumisen helpommaksi, koska siinä ongelmaa lähestytään monelta taholta:

  • Rikosoikeus: monentyyppiset seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston ilmentymät kriminalisoidaan, muun muassa internetin mahdollistamat uudet ilmiöt, kuten grooming sekä lapsipornon kuvaus verkkokameralla ja katselu verkossa. Yksityiskohtaisilla säännöksillä seuraamusten tasosta (6 eri tasoa, vankeusrangaistuksen kesto 1–10 vuotta) varmistetaan rikosten vakavuuden yhdenmukaisempi luokittelu ja kavennetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevia eroja.

  • Seksiturismi: jäsenvaltioiden viranomaiset voivat vastedes nostaa syytteen lapsia ulkomailla hyväksi käyttäviä kansalaisiaan vastaan, minkä lisäksi matkojen järjestäminen lasten hyväksikäyttötarkoituksessa ja hyväksikäyttömahdollisuuksien mainostaminen kielletään.

  • Rikoksentekijöiden syytteeseenpano: asian vireillepano tehdään kaikissa jäsenvaltioissa mahdolliseksi niin kauan, kunnes rikoksen uhri tulee täysi-ikäiseksi. Salassapitosäännöt eivät enää estä lasten kanssa ammatikseen työskenteleviä raportoimasta hyväksikäyttötapauksia. Poliisi velvoitetaan perustamaan lapsiuhrien tunnistamiseen erikoistuneita yksikköjä (koskee erityisesti lapsipornoa) ja antamaan niille tehokkaat tutkintavälineet.

  • Lapsiuhrien parempi suojelu: lapset saavat yksilölliseen arviointiin perustuvaa monipuolista apua, minkä lisäksi otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan oikeussuojakeinojen saatavuutta ja estetään rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta aiheutuvia traumoja.

  • Seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston ehkäisy: tuomion saaneet rikoksentekijät arvioidaan yksilöllisesti, ja he saavat osallistua erityisohjelmiin, joiden tavoitteena on estää rikosten uusiminen. Sellaisten työnhakijoiden taustan selvittäminen, jotka työssään ovat tekemisissä lasten kanssa, tehdään helpommaksi ja kattavammaksi. Lisäksi järjestetään koulutusta ja tiedotuskampanjoita lasten seksuaalisen riiston havaitsemiseksi.

  • Internetin lapsiporno: jäsenvaltiot velvoitetaan poistamaan alueellaan ylläpidettävät lapsipornoa sisältävät verkkosivut ja ryhtymään toimiin ulkomailla ylläpidettävien sivujen poistamiseksi. Halutessaan ne voivat ottaa käyttöön menettelyjä, joilla estetään niiden alueella sijaitsevien käyttäjien pääsy tällaisille sivuille.

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar